Inleiding

De Protestantse Gemeente te Barneveld vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

 • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)
 • de Diaconie

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

1 – Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Barneveld

Naam ANBIProtestantse Gemeente te Barneveld
RSIN/Fiscaal nummer824 105 138
Website adreswww.pgbarneveld.nl
E-mailscriba@pgbarneveld.nl
PostadresPostbus 100
Postcode3770 AC
PlaatsBarneveld

2 – Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Barneveld

Naam ANBIDiaconie van de Protestantse Gemeente te Barneveld
RSIN/Fiscaal nummer824 105 151
Website adreswww.pgbarneveld.nl
E-maildiaconie@pgbarneveld.nl
PostadresPostbus 100
Postcode3770 AC
PlaatsBarneveld

ANBI – algemeen

Algemeen: onderdeel van de landelijke kerk (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente Barneveld (hierna te noemen PGB) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGB is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de gemeenteleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Barneveld en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie (op beide van toepassing).

De Protestantse Gemeente van Barneveld heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

 • omzien naar elkaar
 • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor
 • openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
 • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

Beleidsplan (op beide van toepassing).

De PGB werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het beleidsplan is hier te vinden.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Samenloop, de nieuwsbrief en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

ANBI – kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De samenstelling van het Collega van Kerkrentmeesters staat op de hoofdpagina Beheer van deze website.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van woningen, kerkgebouwen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI – diaconie

College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad [Diaconaat] op de hoofdpagina van deze website.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling en activiteiten
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Barneveld, waarbij de nadruk ligt op:

 • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld
 • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

 • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel)
 • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
 • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerk in Actie (zie www.Kerk in Actie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Meer over onze opdracht en visie kunt u lezen op de  Diaconaat pagina.

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad Samenloop, tijdens de kerkdiensten en soms ook via de website. Ieder jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag met daarin de activiteiten van de diaconie, Helping Hands, HOOP en ZWO. Dit jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De diaconie heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Begroting 2021

1   Toelichting

De diaconale administratie is in de loop van het jaar 2019 geheel in lijn gebracht met de opzet die de landelijke PKN daaraan stelt. Dat betekent dat sommige posten in deze begroting nog al afwijken van de trendmatige lijn van voorgaande jaren. Het is vooral een kwestie onder welke rubrieken bepaalde financiële mutaties worden geboekt. Begroten is altijd inschatten wat de toekomst brengen zal. Meestal is dat op basis van trends redelijk in te schatten, maar door het Covid-19 virus zijn kan er een trendbreuk ontstaan, zowel aan de uitgaven kant, als ook aan de inkomsten kant. Mogelijk is meer diaconale steun nodig binnen de kerkelijke gemeenschap en daarbuiten, maar anderzijds hebben we te maken met vermindering van het kerkbezoek en minder collecte opbrengsten in kerkdiensten. in deze begroting van de diaconie is er van uit gegaan dat de gevolgen van Covid-19 voor kerkelijke activiteiten en noodzakelijke diaconale steun ook in het begin van 2021 nog gevoeld worden. Gelukkig heeft de Diaconie een vermogensbuffer, verkregen uit erfenissen. Deze wordt de laatste jaren al ingezet om de diaconale taken van onze kerk te kunnen bekostigen. Dat zal ook in 2021 gebeuren. Voor dit jaar wordt begroot dat er € 18.000,00 van dit vermogen nodig is om tekorten
te dekken. 

2    Begrote staat van baten en lasten over 2021

De diaconie in 2019

Ook in 2019 heeft de diaconie haar taak uitgevoerd. Hieronder vindt u een kort verslag van haar activiteiten en financiële ondersteuning.

1 Gericht op de eigen gemeenschap

Vanouds heeft de diaconie binnen de gemeente als taak de zorg voor de armen in de gemeente.    

De diakenen hebben daarin een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven o.a. door om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen aan de naaste in nood. Hoewel dat ogenschijnlijk niet meer zo zichtbaar is, blijft er nog steeds stille nood, ook binnen onze gemeente.

We boden verder steun door deelname mogelijk te maken aan activiteiten van “Het Vakantiebureau”. 
Naast financiële ondersteuningen gaf de diaconie dit verslagjaar op een niet-financiële manier hulp en aandacht aan onze kerkgemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn; ouderenwerk, jongerenwerk, de Oogstgroet en klussen uitvoeren bij hulpbehoevende mensen.  Helping Hands, een groep enthousiaste jongeren uit onze gemeente, is vooral bij het laatste actief.
We participeren in het Diaconaal Netwerk. Daarin werken we samen met  15 andere kerken. Het Diaconaal Netwerk wil vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht aan de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving.

De diaconale zorg wordt deels gefinancierd uit collectes. Daarnaast wordt vanuit de algemene reserves een aanvulling gedaan om de diaconale zorg te bekostigen. Voor de diaconale activiteiten binnen de eigen gemeenschap werd rond de  € 14.000,=  ingezet.

2 Gericht op regio en landelijk

Via een afdracht aan de PKN , dragen we ook een steentje bij aan het landelijk diaconaat van onze kerken. In 2018 was dit  € 4.600,=.

Helping Hands steekt ook buiten onze eigen gemeenschap de handen uit de mouwen. In 2018 zijn er 4 projectdagen georganiseerd.   Maar zoals elk jaar is het hoogtepunt van Helping Hands de zomer werkweek. In 2018 zijn we een week lang naar Dordrecht geweest om daar aan verschillende projecten te werken. In totaal heeft Helping Hands 1800 euro aan kosten (vooral materiaal) gemaakt.

In 2018 werden een aantal collectes gehouden met als doel binnenlandse diaconale ondersteuning te geven. Verder zijn er door de Bestedingscommissie een aantal goede doelen geselecteerd. 
In totaal is er ongeveer € 12.000,= overgemaakt aan organisaties. Dit geldt komt uit collecte opbrengsten en een aanvulling uit de reserves van de diaconie.

3  Diaconaal werk wereldwijd

Werelddoelen vallen uiteen in twee groepen.
De ene groep wordt gevormd door projecten gekoppeld aan actuele noodsituaties, zoals natuurrampen, oorlogssituaties e.d., vaak aangedragen door Kerk in Actie.
De financiële bijdragen voor deze doelen komen voor een belangrijk deel uit de gehouden collectes voor Kerk in Actie. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor missionaire doelen in de wereld. De werkgroep ZWO zorgt voor nodige ondersteuning en informatie betreffende de verschillende doelen.

De andere groep wordt gevormd door projecten die vanuit initiatieven van particulieren worden aangedragen. Dat zijn kleinschalige projecten, waarbij er directe communicatie is tussen het project zelf en onze gemeente. Daardoor is er meer zicht op wat er gebeurt met onze financiële hulp.


Binnen onze kerk hebben we een actieve ZWO groep. Ze zetten zich, naast eerder genoemde zaken, ook in voor het Nehemia project in Zuid Afrika.  In de township Worcester zijn de leefomstandigheden voor kinderen en tieners thuis helaas vaak zeer slecht en/of zelfs gevaarlijk. Het Nehemia project van de familie Reuring probeert jongeren die in noodsituaties zitten te bereiken. Ze doen dat door het aanbieden van mentorschap, (bijbel)onderwijs en het geven van ambulante begeleiding. De effecten van het project zijn succesvol en breiden zich uit.

Een andere actieve groep is HOOP. Zij houdt zich bezig  met het periodiek inzamelen en transporteren van hulpgoederen, voornamelijk kleding, naar Roemenië. Ze ondersteunt daarmee hulpbehoevende gemeenteleden en een bejaardentehuis. Ook wordt er financiële steun gegeven aan een naschoolse opvang – project, een huis voor daklozen en invaliden en een dokterspost.

In Polen is er contact met een tehuis waar kinderen van de straat en daklozen met maaltijden worden opgevangen. Met Pasen krijgen zij en het personeel van dit tehuis een cadeautje.

 Veel kerkleden steunen het werk van de ZWO rechtstreeks via een jaarlijkse bijdrage. Ook de activiteiten van HOOP worden door veel kerkleden financieel gesteund.  Aangevuld met collectes en een bijdrage uit de algemene reserve van de diaconie, kan in totaal ongeveer € 44.000,=  aan de verschillende doelen in deze rubriek worden besteed.

4  Overige lasten

De diaconie gebruikt jaarlijks een stukje van de algemene reserve om in geval van rampen extra financiële steun te geven aan het rampenfonds van de kerken. Maar ook vullen we soms collectes van diaconale aard aan om het betreffende doel extra te steunen.

In deze rubriek werd bijna € 9.000,= besteed.

5 De Groene kerk

De diaconie heeft eerder besloten zich aan te sluiten bij de Groene kerk, waarbij  duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap (zeg maar ‘rentmeesterschap’) belangrijke thema’s zijn. In 2018 is er een beleidsstuk opgeleverd  met  thema’s, wat ertoe heeft geleid dat we nu formeel een ‘Groene kerk’ zijn.

Voor een volledig financieel overzicht verwijzen we u naar de website van de PG Barneveld. U kunt dit overzicht ook aanvragen via penningmeesterdiaconie@pgbarneveld.nl of bij de penningmeester Andries de Vries, tel. 0342-421525.

Voor de doelen met een *: zie voor een uitgebreide toelichting de pagina Diaconaat op deze site.