Werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een werkgroep die zich richt op het informeren, bewust maken en betrekken van gemeenteleden bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Daartoe zamelt zij onder andere geld in ten behoeve van het werk van Kerk in Actie.

Onze doelstellingen

 1. Invulling en bekendheid geven aan het werk van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de leden van de kerk. Dit in samenwerking met Kerk in Actie in Utrecht
 2. Werken aan een duurzame relatie met mensen in andere delen van de wereld, op basis van gelijkwaardigheid, waarin we allen geven en ontvangen middels: samen helpen, delen, bouwen, groeien en vieren.
 3. In wisselwerking met mensen in andere delen van de wereld, van elkaar leren, elkaar bemoedigen en ondersteunen. Vooral in situaties van armoede, verdrukking, onrecht, oorlog, onderdrukking en vervolging. Ook het bijdragen aan het verlenen van noodhulp in situaties van (natuur-)rampen.
 4. Werken aan veranderingen in kerk en samenleving waartoe het evangelie ons roept. Samen met anderen nadenken over relaties en structuren in de wereld.

Als werkgroep van de diaconie houden wij ons bezig met diverse activiteiten.

Een aantal activiteiten zijn:

 • Voorbereiden mede uitvoering geven aan de ZWO diensten die 2x per jaar gehouden worden.
 • Voorbereiding en mede organiseren van diensten in de 40 dagentijd.
 • Verzorgen van toelichtingen en Powerpointpresentaties bij diverse collectes.
 • Met Kerst en Pasen wordt aandacht gevraagd voor mensen, die b.v. om politieke redenen gevangen zitten. Dit gebeurt door handtekeningenacties en het versturen van wenskaarten.
 • We organiseren thema-avonden met betrekking tot ZWO.
 • De verspreiding van het Kerk in Actie magazine.

Commissie ZWO, de diaconie en de gemeenteleden ondersteunen van zomer 2022 voor een periode van 3-4 jaar het project Tree of Life (ToL). Deze activiteit is opgericht door o.a. Christian Slager en werkt in een aantal landen zoals Malawi en Kameroen, maar ook in India. ToL combineert als christelijke organisatie een tweetal mooie elementen:

1)           betrokken en structurele aandacht voor arme mensen en ook hun kinderen
2)           gerichtheid op kringlooplandbouw en duurzame leefomgeving

ToL trainde inmiddels duizenden boerengezinnen in een duurzame manier van landbouw. Zij hanteert daarbij een eenvoudige en effectieve werkwijze, die begint bij de basis van het armoedeprobleem. Hierdoor krijgt een gemiddelde kleinschalige boer tot wel vier keer zoveel oogst. Arme boeren worden geholpen om zelf te kunnen gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst, op basis van ‘samenredzaamheid’. In de dagelijkse praktijk wordt met een aanpak gewerkt die kijkt naar ‘het geheel’ van de problematiek;

 • Stevige lokaal bestuur en zoveel mogelijk ‘local staff’
 • Uitsluitend aan de slag op basis van primaire behoeften en hulpvragen die bij de lokale gemeenschappen zijn ‘opgehaald’. 
 • ‘Vermenigvuldigen’ door kennis te delen over productie, verwerking, handel en door mensen te leren elkaar te trainen. 
 • Toekomstbestendigheid realiseren, mede op basis van het vroegtijdig en gericht betrekken van kinderen en jongeren.

Meer informatie is te vinden op de website: https://treeoflife.international.  Door middel van diverse acties probeert de ZWO-commissie samen met u de nodige financiële middelen voor dit goede werk te verwerven.

Verder staan er twee zondagen van het jaar in het teken van de zending en twee in het teken van het werelddiaconaat. De collectes zijn dan speciaal bestemd voor genoemde onderdelen van het werk. Ook kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij deze activiteiten en kunnen zo op hun eigen wijze een bijdrage leveren. De gemeenteleden worden over deze activiteiten regelmatig geïnformeerd door bijdragen in Emmaüs InZicht. Ook plaatselijk heeft de werkgroep contact met scholen uit de omgeving en met andere organisaties die zich richten op hulp aan de medemensen in andere werelddelen.

Tevens is het mogelijk om voor het werk van ZWO en Kerk in Actie op een eenvoudige manier geld bijeen te brengen door Ansichtkaarten en postzegels te sparen of Oude mobieltjes in te zamelen. Zie hiervoor de informatie op de vervolgpagina’s.

Contact

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Secretaris: Gerald Kersjes
Adres: Hortensiastraat 56, 3772 XD  Barneveld
E-mail: zwo@pgbarneveld.nl

Voor bijdragen aan de ZWO kunt u gebruik maken van ons rekening nummer: NL66 ABNA 0468 4171 25  t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente te Barneveld,   met vermelding:  ZWO

Wilt u ook per mail nieuws ontvangen van Kerk in Actie ?

In onze kerk collecteren we regelmatig voor het werk van Kerk in Actie, die het zending- en (wereld)diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland uitvoert. Kerk in Actie geeft een digitale nieuwsbrief uit voor alle gemeenteleden en donateurs die bijdragen aan haar werk.
Deze nieuwsbrief verschijnt een keer per maand per email.
Als u deze wilt ontvangen, meldt u zich dan aan via deze pagina:   https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/blijf-op-de-hoogte