Het pastoraat is één van de belangrijkste pijlers waar de kerk en het kerk-zijn op is gebouwd. Een kerk zonder pastorale zorg is ondenkbaar.

Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander op zo’n manier, in gesprek of in een (onverwachte) ontmoeting, dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Samen met een klankbordgroep is de kerkenraad vanuit deze definitie tot het volgende verlangen gekomen:

Omdat God ons heeft geleerd om liefdevol naar elkaar om te zien, verlangen wij ernaar elkaar te kennen en elkaar als liefdevolle reisgenoten te steunen, ook als het moeilijk is, zodat onze relatie met God en met elkaar kan groeien.

Vanuit dit geformuleerde verlangen hebben we het pastoraat ingericht.

Opzet van het pastoraat

Naast de rol die predikanten vervullen binnen het pastoraat, is er ruimte voor anderen om invulling te geven aan pastoraat. Iedereen binnen de Protestante Gemeente Barneveld kan ‘pastor’ zijn voor een ander. Hieronder is te lezen hoe we het pastoraat hebben georganiseerd.

Algemeen pastoraat

De geografische indeling is voor het algemeen pastoraat. De gemeente is daartoe verdeeld in vier wijken. Aan iedere wijk is een ouderling of pastoraal contactpersoon verbonden, die zich inzetten voor het algemeen pastoraat in de betreffende wijk. In het team- en taakdrageroverzicht zijn de contactgegevens te vinden.

Wijkindeling


Bijzonder- en crisispastoraat

Voorbeelden van bijzonder pastoraat zijn vormen van eerstelijnszorg, zoals nodig is (of kan zijn) bij overlijden en rouw, ernstige ziekte, echtscheiding en pastoraat rond geboorte en huwelijk. Vaak is hierbij een predikant betrokken. Bij een directe hulpvraag kan gebruik worden gemaakt van het algemene nummer van de kerk: 0342-729191. Via een keuzemenu is er dan direct contact met de dienstdoende predikant. Is er minder haast dan kan gebruik worden gemaakt van het emailadres pastoraat@pgbarneveld.nl

Doelgroepenpastoraat

Wij kennen vijf pastoraatsgroepen. Zij zijn ingedeeld naar leeftijdsgroepen. Door deze indeling is het mogelijk om activiteiten te ontplooien die gericht zijn op deze ‘doelgroep’. Ook worden er activiteiten georganiseerd die juist door deze doelgroepen heen gaan.

De pastoraatsgroepen zijn:

PG Jeugd (± 0-18) bereikbaar via jeugd@pgbarneveld.nl
Accent: groepsactiviteiten en jeugdpastoraat.

PG Starters (± 18-30) bereikbaar via starters@pgbarneveld.nl
Accent: groepsactiviteiten. Aandachtspunt: uithuiswonende studenten.

PG Bouwers (± 20-50) bereikbaar via bouwers@pgbarneveld.nl
Accent: toerusting gezinnen; activiteiten voor gezinnen en alleengaanden.

PG Plus (± 50-80) bereikbaar via plussers@pgbarneveld.nl
Accent: activiteiten (vgl. V&T activiteiten).

PG Senioren (80 jaar en ouder) bereikbaar via senioren@pgbarneveld.nl
Accent: persoonlijk huisbezoek vanaf 80 jaar door een seniorenbezoeker.

Teamoverzicht

Taakdragers pastoraat (geen ambtsdragers)