Pastoraat voor doelgroepen

Wij werken met doelgroepenpastoraat. In onderstaande tabel ziet u welke predikanten en ouderlingen aan elke Pastoraatsgroep verbonden zijn

Teamoverzicht

Ondersteuners pastoraat (geen ambtsdragers)

Pastoraal contactpersoon wijk 1

Joke van de Laar

Pastoraal contactpersoon wijk 2

Wilma van Zijtveld

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van ons allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus, aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het hierbij om het (levens)verhaal van de ander. In dat verhaal van mensen zit vaak veel verlangen naar godservaring. Mensen zoeken en verlangen naar de belofte van het Koningschap van God: heelheid, eenwording, verzoening, betrokkenheid.

Vooral voor mensen in periodes van kwetsbaarheid, ziekte, relatieproblemen, ouderdom, kan dit extra merkbaar zijn. In het pastoraat gaat het vervolgens om het (h)erkennen en/of helen van deze breuken. Natuurlijk mag ook de vreugde en mogen de momenten van geluk in het pastoraat niet vergeten worden. Ook bij geboorte, huwelijk en andere feestelijke gebeurtenissen is het goed als de kerk aanwezig is. Zo wordt er met elkaar een verbinding gezocht tussen het verhaal van mensen en het Verhaal van God.

Er zijn verschillende visies op wat pastoraat is en hoe het vorm zou moeten krijgen. Als basis voor de Protestantse Gemeente Barneveld zien wij de volgende drieslag.

Pastoraat vindt zijn basis in God zelf. Hij gaat ons als Vader voor door het leven en de tijd en verbindt zich zo met de levens van een ieder van ons. Hij ontmoet ons in zijn Zoon Jezus Christus die ons bevrijdt en ons de weg wijst naar Zijn Koninkrijk. Hij roept ons tot elkaar door zijn Geest die ons inspireert, stimuleert en zijn gaven geeft.


Wij zijn elkaar gegeven als kinderen van God. Daarom zijn wij – ieder op zijn of haar plaats – geroepen tot ontmoeting en zorg voor elkaar in liefde en vrijheid. We geloven dat in dit omzien naar elkaar God zich met ons verbindt tot heelwording en bevrijding van ons leven. Deze roeping reikt verder dan de grenzen van onze kerkelijke gemeente, want Gods liefde is wereldwijd en alles omvattend.

Opzet van het pastoraat

In deze opzet willen we de sterke kanten van het geografische pastoraat behouden, maar tegelijk op zoek gaan naar vormen van pastoraat waardoor meer mensen worden bereikt.

Er zijn 5 pastoraatsgroepen. Zij zijn ingedeeld naar doelgroepen. De leeftijden die erbij vermeld staan laten zien dat er aandacht is voor alle leeftijdscategorieën. Deze indeling naar doelgroep is m.n. bedoeld voor predikant, de ouderlingen en andere werkers in de pastoraatsgroep werkers. Zij kunnen activiteiten ontplooien gericht op de ‘doelgroep’ met het oog op het bevorderen van het omzien naar elkaar Gemeenteleden worden dus niet binnen de ledenadministratie ingedeeld naar deze groepen zij vormen slechts een hulplijn om het pastoraat gestalte te geven.

PG Jeugd (± 0-18) bereikbaar via jeugd@pgbarneveld.nl
Accent: groepsactiviteiten en jeugdpastoraat. De pastoraatsgroep wordt gevormd door de jeugdouderling en mensen uit de jeugdraad.

PG Starters (± 18-30) bereikbaar via starters@pgbarneveld.nl
Accent: groepsactiviteiten. Aandachtspunt: uithuiswonende studenten. De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 1 ouderling (vacature) en een aantal werkers.

PG Bouwers (± 20-50) bereikbaar via bouwers@pgbarneveld.nl
Accent: toerusting gezinnen; activiteiten voor gezinnen en alleengaanden. De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 1 ouderling (vacature) en een aantal werkers.

PG Plus (± 50-75) bereikbaar via plussers@pgbarneveld.nl
Accent: activiteiten (vgl. V&T activiteiten).
De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 1 ouderling en een aantal pastorale werkers.

PG Senioren (75 jaar en ouder) bereikbaar via senioren@pgbarneveld.nl
Accent :persoonlijk huisbezoek vanaf 80 jaar door een seniorenbezoeker.
De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 1 ouderling (vacature), een ondersteuner vanuit de Diaconie en een groot aantal seniorenbezoekers.
Een kleine stuurgroep komt ongeveer 5x per jaar bij elkaar en bereidt activiteiten voor.

Een greep uit deze activiteiten zijn :

  • Voor elke persoon vanaf 80 jaar zoeken wij een seniorenbezoeker.
    Deze bezoekt de senior minimaal twee keer per jaar
  • Gezamenlijk maaltijden in kleine groepjes.
  • In het startweekend een activiteit gericht op de senioren in onze gemeente
  • Twee maal in het jaar is er een kerkdienst gericht op Senioren
  • Twee maal in de maand een ontmoetingsmiddag op de 1e en 3e woensdag van de
    maand van 14.30 uur – 15.30 uur

Bijzonder pastoraat bereikbaar via: wijk1@pgbarneveld.nl – wijk2@pgbarneveld.nl – wijk3@pgbarneveld.nl – wijk4@pgbarneveld.nl
Daarnaast is er sprake van een geografische indeling voor het bijzonder pastoraat. Hierbij is te denken aan een vorm van eerstelijnszorg, zoals nodig is (of kan zijn) bij overlijden en rouw, ernstige ziekte, echtscheiding en pastoraat rond geboorte en huwelijk. De gemeente is daartoe verdeeld in vier wijken. Aan iedere wijk is een wijkpredikant en een ouderling of pastoraal contactpersoon verbonden die zich inzetten voor het bijzonder pastoraat in de betreffende wijk.

Wijkindeling