Een overzicht van de diakenen en hun functie/taken is hieronder weergegeven.

Daaronder treft u een overzicht van de activiteiten die door de Diaconie en haar werkgoepen (ZWO, HOOP, en Diaconaal Netwerk) worden uitgevoerd.

Teamoverzicht

Diaken, Vicevoorzitter, Oogstgroet, Bloemengroet , HetVakantiebureau & Heilig Avondmaal Emmaüskerk

Marjan Nikkels-van der Vliet

Fill 17 m.nikkels@live.nl

Taakdrager diaconie (geen ambtsdrager)

Opdracht en Visie

De opdracht van het college van diakenen is samen te vatten in de term ‘dienstbaarheid’. Deze dienstbaarheid wil het college van diakenen vertalen in ‘dienstbaar zijn’ door in de kerk en in de wereld te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is of hulp tekortschiet en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar willen we als gemeente aan werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid. Er wordt gestreefd naar een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving.
Het is de taak van het college van diakenen om de gemeente hiervoor toe te rusten.

Diakenen hebben de volgende taken:

  • Een bestuurlijke taak in de kerkenraad
  • De voorbereiding van en deelname aan de eredienst, met name bij de viering van het Heilig Avondmaal, de voorbeden en de collectes
  • Beheer en besteding van diaconale gelden
  • Structurele taken, die te maken hebben met de zorg voor de naaste.

Hieronder valt onder andere het contact onderhouden met werkgroepen van diaconale aard en samenwerking met diaconieën van andere kerken:

ZWO

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een werkgroep die zich richt op het informeren, bewust maken en betrekken van gemeenteleden bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Daartoe zamelt zij onder andere geld in ten behoeve van het werk van Kerk in Actie.

Meer over ZWO >>

Hoop

HOOP (Hulp Omarming Oost-Europa PKN) is een werkgroep die zich richt op het informeren, betrekken van gemeenteleden bij het (financieel) ondersteunen van mensen in Oost-Europa, in het bijzonder Polen en Roemenië. Daartoe worden er hulpgoederen ingezameld en vinden een paar keer per jaar transporten van hulpgoederen naar Oost-Europa plaats.

Meer over HOOP »

Diaconaal Netwerk Barneveld

Het Diaconaal Netwerk Barneveld is een samenwerkingsverband van een aantal diaconieën van verschillende kerken uit Barneveld en Voorthuizen. Het DNB ondersteunt in het kader van sociale rechtvaardigheid een ieder die hulp nodig heeft bij de thuisadministratie. Tevens wordt er een laagdrempelig spreekuur gehouden, waarbij vrijwilligers rechtstreeks hulp bieden of doorverwijzen naar adequate opvang.
Voor vragen: diaconaalnetwerk@pgbarneveld.nl

Zie voor meer informatie de website van Diaconaal Netwerk Barneveld »

Wijkdiaconie

Voor elke wijk is er vanuit de Diaconie een contactpersoon, de wijkdiaken. De wijkdiaken is ook lid van het pastoraal team en kan ondersteuning verlenen bij mensen die het (financieel) moeilijk hebben. Dit kan in de vorm van financiën (in samenwerking met het Diaconaal Netwerk Barneveld), maar ook door het regelen van ‘handjes’.

Autodienst

Er is een autodienst ingesteld voor gemeenteleden, die moeilijk ter been zijn en graag de zondagse kerkdienst bij willen wonen. Daarnaast is er doordeweeks de mogelijkheid voor vervoer naar het ziekenhuis.

E-mailcontact: autodienst@pgbarneveld.nl

Diaconale vakantie

Als er binnen de gemeente behoefte is aan deelname aan een vakantie via het vakantiebureau, zal de verantwoordelijke diaken of ondersteuner van de diaconie, fungeren als coördinator met het vakantiebureau. De diaconie als geheel en de verantwoordelijk diaken of ondersteuner van de diaconie in het bijzonder, zullen participatie aan een diaconale vakantie bevorderen en blijvend onder de aandacht van de gemeente brengen.

E-mailcontact: vakantie@pgbarneveld.nl

Giften

De diaconie en zijn werkgroepen zijn financieel afhankelijk van wat er via collectes in kerkdiensten en aan giften binnenkomt. Mocht u een gift aan de diaconie of een werkgroep willen overmaken dan kunt u hiervoor gebruik maken van de volgende bankrekening:

NL66 ABNA 0468 4171 25  t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente te Barneveld

Graag bij uw gift vermelden waarvoor het bestemd is. Noteer in de omschrijving in ieder geval een hoofdbestemming

  • Collecte Diaconie zondag  ………….. (datum)
  • Bloemenfonds
  • Diaconie Algemeen
  • Werkgroep HOOP
  • ZWO
  • …………   (of een ander doel)

LET OP: Zie voor het bestellen van collectebonnen de pagina van de kerkrentmeesters.

De Diaconie en zijn werkgroepen willen u hartelijk bedanken voor de steun die u via de collectes en giften biedt.

Begroting 2024

Toelichting:

De inkomsten zijn al jaren vrij stabiel en kunnen door gerichte acties en gevraagde noodhulp bij wereldwijde calamiteiten zelfs hoger worden dan begroot. Daarin zien wij een meelevende en betrokken gemeente.

Conform het beleid mag de begroting van de diaconie maximaal € 20.000,- negatief eindigen, wat ten laste komt van de reserves uit het reservefonds van de diaconie. Voor 2024 komt het tekort op € 14.350,-. Dit tekort komt vooral door extra uitgaven aan wereldwijde noodsituaties, de kerstgift actie en extra steun aan een aantal goede doelen. Op deze wijze kunnen we invulling geven aan onze diaconale taken om zowel lokaal als wereldwijd nood te ondersteunen.

Cijfers:

De begroting van voorgaand jaar en de jaarcijfers ervoor zijn te vinden op de ANBI pagina van de diaconie.

De begroting is goedgekeurd in de vergadering van de kerkenraad d.d. 28 november 2023.

Contact

Heeft u vragen of andere zaken die u met de Diaconie wilt delen, mail dan naar diaconie@pgbarneveld.nl