Diakenen

Een overzicht van de diakenen en hun functie/taken is hieronder weergegeven.

Daaronder treft u een overzicht van de activiteiten die door de Diaconie en haar commissies (ZWO, HOOP, Helping Hands, Diaconaal netwerk) worden uitgevoerd.

 

 

Naam Functie / Taken  
Rob Schut Voorzitter
Harnold Plat Secretaris  
Andries de Vries 1e Penningmeester
Bestedingscommissie
Actie Kerstgift
Penningmeester DNB
 
Stefan Huppelschoten 2e Penningmeester
Bestedingscommissie
HJ van de Kolk Wijk 1            Vicevoorzitter
PR/Communicatie
Actie Kerstgift
 
Herman Dokter Wijk 2 HA Immanuëlkerk  
Dick Bonestroo Wijk 3
Diaconaal Netwerk Barneveld (DNB)
 
Vacant (waarnemer HJ van de Kolk) Wijk 4  
Marjan Nikkels-van der Vliet Pastoraatsgroep Starters
Pastoraatsgroep Bouwers
Oogstgroet
Trouwdienst
Bloemengroet
 
Henrike van de Glind-Dokter Oogstgroet
Groenekerk
Sylvia Breedveld-van der Voort ZWO
HA Immanuëlkerk
Oogstgroet
Autodienst
Freddy Broekema (ondersteunend, geen diaken) Pastoraatsgroep Jeugd
Helping Hands
Adoptiekind (World Vision)
 
Ellen van Esch-IJkema (ondersteunend, geen diaken) Pastoraatsgroep senioren  
Emke Nouse-van de Beek (ondersteunend, geen diaken) Vakantiebureau  
     
     Opdracht en Visie

De opdracht van het college van diakenen is samen te vatten in de term ‘dienstbaarheid’. Deze dienstbaarheid wil het college van diakenen vertalen in ‘dienstbaar zijn’ door in de kerk en in de wereld te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is of hulp tekortschiet en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar willen we als gemeente aan werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid. Er wordt gestreefd naar een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving.
Het is de taak van het college van diakenen om de gemeente hiervoor toe te rusten.

Diakenen hebben de volgende taken:

  • Een bestuurlijke taak in de kerkenraad
  • De voorbereiding van en deelname aan de eredienst, met name bij de viering van het Heilig Avondmaal, de voorbeden en de collectes
  • Beheer en besteding van diaconale gelden
  • Structurele taken, die te maken hebben met de zorg voor de naaste.

 

Hieronder valt onder andere het contact onderhouden met commissies en werkgroepen van diaconale aard, zoals:

ZWO LogoHOOP LogoHelping Hands LogoDiaconaal Netwerk Barneveld Logo

ZWO

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een werkgroep die zich richt op het informeren, bewust maken en betrekken van gemeenteleden bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Daartoe zamelt zij onder andere geld in ten behoeve van het werk van Kerk in Actie.

Meer over ZWO »

HOOP

HOOP (Hulp Omarming Oost-Europa PKN) is een werkgroep die zich richt op het informeren, betrekken van gemeenteleden bij het (financieel) ondersteunen van mensen in Oost-Europa, in het bijzonder Polen en Roemenië. Daartoe worden er hulpgoederen ingezameld en vinden een paar keer per jaar transporten van hulpgoederen naar Oost-Europa plaats.

Meer over HOOP »

Helping Hands

Het jongerendiaconaat krijgt gestalte in Helping Hands, een enthousiaste jongerengroep die zorg voor de naaste in de praktijk brengt.

Zie voor meer informatie de website van Helping Hands »

Diaconaal Netwerk Barneveld

Het Diaconaal Netwerk Barneveld is een samenwerkingsverband van een aantal diaconieën van verschillende kerken uit Barneveld en Voorthuizen. Het DNB ondersteunt in het kader van sociale rechtvaardigheid een ieder die hulp nodig heeft bij de thuisadministratie. Tevens wordt er een laagdrempelig spreekuur gehouden, waarbij vrijwilligers rechtstreeks hulp bieden of doorverwijzen naar adequate opvang.

Zie voor meer informatie de website van Diaconaal Netwerk Barneveld »

Autodienst

Er is een autodienst ingesteld voor gemeenteleden, die moeilijk ter been zijn en graag de zondagse kerkdienst bij willen wonen. Daarnaast is er doordeweeks de mogelijkheid voor vervoer naar het ziekenhuis.

Diaconale vakantie

Als er binnen de gemeente behoefte is aan deelname aan een vakantie via het vakantiebureau, zal de verantwoordelijk diaken of ondersteuner van de diaconie, fungeren als coördinator met het vakantiebureau. De diaconie als geheel en de verantwoordelijk diaken of ondersteuner van de diaconie in het bijzonder, zullen participatie aan een diaconale vakantie bevorderen en blijvend onder de aandacht van de gemeente brengen.

Giften

De diaconie en zijn werkgroepen zijn financieel afhankelijk van wat er via collectes in kerkdiensten en aan giften binnenkomt. Mocht u een gift aan de diaconie of een werkgroep willen overmaken dan kunt u hiervoor gebruik maken van de onderstaande bankrekeningnummers:

  • NL66ABNA0468417125 Diaconie prot gem bveld - Diaconie algemeen
  • NL02ABNA0404183131 Diaconie prot gem bveld - Werkgroep HOOP
  • NL22ABNA0924509783 Diaconie prot gem bveld - Helping Hands
  • NL89ABNA0553419072 Diaconie prot gem bveld - ZWO
  • NL31ABNA0439448220 Diaconie prot gem bveld - Bloemenfonds

 

De tenaamstelling van alle rekeningnummers is Diaconie prot gem bveld.
LET OP: Zie voor het bestellen van collectebonnen deze pagina van Beheer

De Diaconie en zijn werkgroepen willen u hartelijk bedanken voor de steun die u via de collectes en giften biedt.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland