Publicatiegegevens ANBI van de Kerkrentmeesters

De Protestantse Gemeente te Barneveld vormt een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

A. Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Barneveld

Naam ANBIProtestantse Gemeente te Barneveld
RSIN/Fiscaal nummer824 105 138
Website adreswww.pgbarneveld.nl
E-mailscriba@pgbarneveld.nl
PostadresPostbus 100
Postcode3770 AC
PlaatsBarneveld

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste vijf leden, waarvan tenminste de helft ambtsdrager is. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Gemeente van Barneveld heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • omzien naar elkaar
  • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor
  • openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
  • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk vindt u hier.
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Barneveld vindt u hier.

De opdracht van de kerkrentmeesters kan als volgt worden omschreven: het zorgdragen voor alle materiële zaken van de Protestantse Gemeente te Barneveld zodat het door de kerkenraad vastgestelde (pastoraal) beleid kan worden verwezenlijkt.

De taken van de kerkrentmeesters kunnen als volgt worden onderverdeeld:

  • geldwerving
  • financieel beheer
  • beheer van onroerende zaken
  • beheer van roerende zaken
  • personele zaken
  • leden- en financiële administratie

Uitgangspunt bij de uitvoering van de werkzaamheden is een duurzaam (financieel) gezonde Protestantse Gemeente te Barneveld.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

Door ingebruikname van de Emmaüskerk vanaf september 2021 ontstaat een nieuwe situatie, waarbij geen historisch vergelijkingsmateriaal beschikbaar is, waarmee de voorgenomen bestedingen kunnen worden vergeleken. Dit gegeven in combinatie met de onzekerheden van de coronapandemie op ons gemeente-zijn, zorgen voor een begroting 2022 die met meer onzekerheden is omgeven dan de begrotingen van voorgaande jaren.

In de kolom Begroting in Verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Protestantse Gemeente te Barneveld in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar kunnen door bovengenoemde onzekerheden sterker afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar dan in voorgaande jaren het geval was.

ANBI rapport
Toelichting

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van woningen, kerkgebouwen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.