Beheer – College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. De kerkenraad heeft hiervoor de “Plaatselijke Regeling College van Kerkrentmeesters” vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het college ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het kerkelijk bureau.
Tenminste de helft van de leden van het college, waaronder alle leden van het moderamen (dagelijks bestuur) zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.

Teamoverzicht


Bankgegevens

Bankrekeningen van de Protestantse Gemeente Barneveld:

Voor betaling van de vrijwillige bijdrage: 
NL38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bestellen van collectebonnen:
NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor het kopen van collectebonnen en het gebruik van de appostel app is informatie te vinden onder collectes.

Begroting 2024

Op 28 november 2023 heeft de kerkenraad de begroting 2024 vastgesteld.

Toelichting bij de begroting 2024

Bij de aanstelling van ds. Marieke den Braber in 2022 is afgesproken dat ter overbrugging naar het emeritaat van ds. Atzo Nicolai per einde 2024 het aantal FTE predikanten tijdelijk hoger zou zijn dan onze financiële situatie toelaat. Na het emeritaat zal de vacature maximaal voor de helft worden ingevuld om de structurele inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans te brengen. Het begrote tekort van € 43.600 kan hoofdzakelijk verklaard worden door deze bewuste keuze van de kerkenraad. De gezonde vermogenspositie van onze gemeente maakt dat het tekort uit de aanwezige reserves betaald kan worden.

We hebben jaarlijks te maken met een dalend ledenaantal. Dat zorgt ervoor dat de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen eveneens een dalende lijn vertonen. In 2024 houden we rekening met een daling van circa 2% in de vrijwillige bijdragen in vergelijking met de ontvangen bijdragen in 2023. We kunnen daarom niet zonder de inkomsten uit verhuur van zaalruimte in de kerk en consumpties om de kosten van alle kerkelijke activiteiten te kunnen blijven betalen. Het is een fors bedrag met dank aan de beheerder en vele vrijwilligers. Voor 2024 verwachten we een min of meer gelijkblijvende opbrengst tot mogelijk lichte stijging van de opbrengsten uit verhuur en consumpties in vergelijking met de opbrengsten die we in 2023 zullen realiseren.

Als u de volledige begroting 2024 wilt ontvangen, kunt u daarvoor een mail sturen naar penningmeester@pgbarneveld.nl

Eind januari start de Actie Kerkbalans 2024, we rekenen op uw betrokkenheid en toezeggingen om al onze zin- en waardevolle activiteiten die in de Begroting 2024 zijn opgenomen mogelijk te maken.

Begroting 2024 en de jaarcijfers 2022-2023 zijn te vinden onder ANBI

Wilt u meer details weten dan kunt u deze cijfers ontvangen door een e-mail te sturen aan: penningmeester@pgbarneveld.nl 

Kerkelijk bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau. Daar kunt u ook terecht voor informatie over trouwen in de kerk, geboorte en dopen.

Kosten voorgeschoten?

Kosten voorgeschoten voor een kerkelijke activiteit kunnen met het formulier dat u hier kunt downloaden worden gedeclareerd. Een scan van het ingevulde formulier en de bijbehorende betalingsbewijzen kunt u, bij voorkeur via e-mail, versturen naar boekhouder@pgbarneveld.nl. U kunt het formulier met bijlagen ook inleveren bij Arie van der Vliet, Graaf van Lyndenlaan 25, 3771 JB Barneveld.

Heeft u kosten gemaakt maar u ziet af van declaratie, dan kunt u dit bedrag als “niet-gedeclareerde kosten” opvoeren onder de giften op uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar waarin u de kosten gemaakt heeft.

Koster

A.W. Groenevelt (Adwout), De Savornin Lohmanlaan 1, 06-47874432
e-mail: koster@pgbarneveld.nl 

Organisten

F.J. Bennen (Fokko)
A.G. de Boer (Ali)
A. Feijen (Alex)
K. van Ingen (Karel)
J. van der Meer (Jacob)
M. Moree (Martin) 
J. Roeleveld (Jan)
A.M. Sennema (André)
H. van Veelen (Erik)
e-mailadres: organisten@pgbarneveld.nl

Wijkindeling

Zaalhuur

De zalen in de Emmaüskerk kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor kerkelijk gerelateerde bijeenkomsten. Dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten.  Voor informatie en reserveringen: zalen@pgbarneveld.nl

Actie kerkbalans 2024

In de maand januari / februari doet onze gemeente weer mee aan de landelijke Actie Kerkbalans 2024. Onder het motto “Geef voor de Kerk van morgen” doen wij, zoals aan het begin van ieder jaar, weer een beroep op u/je voor uw jaarlijkse, vrijwillige bijdrage voor onze Aktie Kerkbalans 2024. We realiseren ons dat de kosten voor onder andere het levensonderhoud en energie in het afgelopen jaar fors zijn gestegen. En dat geldt ook voor de exploitatie van onze kerk.
 
De belangrijkste inkomstenbron
De vrijwillige bijdrage van onze gemeenteleden is de belangrijkste inkomstenbron om onze Emmaüskerk een plek te laten zijn waar je in de diverse diensten wordt geïnspireerd, in het pastoraat en de contacten met elkaar het leven, je geloof deelt. Ons mooie nieuwe gebouw is dagelijks open en we willen dat het gonst van de activiteiten zoals de clubavonden voor kinderen, de uitvoering van de musical Ruth door gemeenteleden, leeskringen en allerlei vormen van ontmoeting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jonge ouders of elkaar ontmoeten rond een actueel thema of een maaltijd. Elkaar ontmoeten in wat ertoe doet in je leven! Samen op weg, met elkaar in gesprek, net als de Emmaüsgangers.
 
We rekenen op u/je.
Ook dit jaar reken we weer op uw financiële bijdrage om te kunnen bestaan. Eind januari, begin februari ontvang(t) u/je daarom per brief (bezorgd door u wijkcontactpersoon of per e-mail) het verzoek om uw vrijwillige bijdrage voor 2024 kenbaar te maken. We hopen dat we weer op u/je mogen rekenen! Voor het opvragen van de Begroting 2024 en eventuele vragen kunt u een mail sturen naar kerkbalans@pgbarneveld.nl

Iedere bijdrage is welkom

Met uw bijdrage zijn wij enorm blij want we beseffen dat het soms niet eenvoudig is. U beslist uiteraard zelf wat u wilt bijdragen, maar we hopen dat u voor ons kiest. Dan kiest u voor ons allemaal.

U kunt uw bijdrage, naast de wijzen aangegeven bij de actie Kerkbalans, ook direct overmaken op ons rekeningnummer: NL 38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Protestantse Gemeente te Barneveld, o.v.v. Actie Kerkbalans 2024.

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw bijdragen aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, worden door de fiscus aangemerkt als gift en zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan het voordeel zelfs oplopen tot 40%.
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters door een e-mail te sturen naar kerkbalans@pgbarneveld.nl.

Inleveren kan: – in de box in de hal

                         – via deze link
                         – per post: Postbus 100, 3770 AC Barneveld 

  • Allen die zich ingezet hebben en nog inzetten voor deze actie: hartelijk dank!
  • Kerkenraad en college van kerkrentmeesters