Beheer – College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. De kerkenraad heeft hiervoor de “Plaatselijke Regeling College van Kerkrentmeesters” vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het college ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het kerkelijk bureau.
Tenminste de helft van de leden van het college, waaronder alle leden van het moderamen (dagelijks bestuur) zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.

Teamoverzicht

Algemeen adjunct (geen ambtsdrager)

Koos Knuit

Begroting en jaarcijfers zijn te vinden onder ANBI

Wilt u meer details weten dan kunt u deze cijfers ontvangen door een e-mail te sturen aan: penningmeester@pgbarneveld.nl 

Het kopen van collectebonnen is te vinden onder collectes.

Bankgegevens

Bankrekeningen van de Protestantse Gemeente Barneveld:

Voor betaling van de vrijwillige bijdrage: 
NL38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bestellen van collectebonnen:
NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bijdragen of giften inzake de vernieuwbouw:
NL 58 ABNA 0840 0077 79 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld 

Organisten

 • F.J. Bennen (Fokko)
 • Mw. A.G. de Boer (Ali)
 • A. Feijen (Alex)
 • K. van Ingen (Karel)
 • J. van der Meer (Jacob)
 • J. Roeleveld (Jan)
 • A.M. Sennema (André)
 • H. van Veelen (Erik)
 • M. Moree (Martin) 
  e-mailadres organisten: organisten@pgbarneveld.nl

Actie kerkbalans 2021

Protestantse Gemeente Barneveld: laat je raken

Met het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” vragen we ook dit jaar weer om het werk van onze kerk financieel te steunen.

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeente zien we naar elkaar om en delen we ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar werden we allemaal getroffen door de Coronacrisis. De een werd hier harder door geraakt dan de ander maar als kerk probeerden we met iedereen mee te leven en bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Dit ondanks het feit dat we elkaar moeilijk of niet in persoon konden ontmoeten. Zo zijn er in de crisis nieuwe vormen ontstaan om elkaar, zij het op afstand, toch te kunnen ontmoeten.

Kernwaarden van onze gemeenten blijven, ook in als echt ontmoeten moeilijk is: Inspireren, Verbinden, Delen en Zorgen.

Hoeveel geeft u om onze kerk?

Samen zijn we kerk, samen zijn we gemeente. Van mensen en voor mensen. Als gemeente willen we een plek bieden aan iedereen. Een plek die inspireert en verbindt, waar gedeeld wordt en gezorgd waar dat nodig is.

Een open gemeenschap met aandacht voor verschillen.

Geef en houd onze kerk in balans

Omdat we mensen belangrijk vinden organiseren we activiteiten, zoals erediensten, winterwerk en ontmoetingen. Dit alles uiteraard voorlopig met in achtneming van de voorschriften van de overheid.

Voor alle activiteiten zijn mensen en materialen nodig die we moeten kunnen betalen. Ondanks de inzet van vrijwilligers is hiervoor geld nodig. Daarom vragen wij uw steun in de vorm van een financiële bijdrage aan onze actie Kerkbalans.

Wanneer is de kerk in balans?

De kerk is in balans als de jaarlijkse uitgaven worden betaald uit jaarlijkse inkomsten.

Voor de vaste jaarlijkse uitgaven voor bijvoorbeeld salarissen en gemeente-zijn, verlichting, verwarming en andere kosten voor onderhoud van gebouwen en inventaris is de opbrengst van de actie kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten.

De kosten van de (ver)bouw en van speciale projecten (bijvoorbeeld “Levende Stenen”) worden betaald uit speciaal voor die doelen gereserveerde gelden en/of uit de voor die doelen ontvangen giften.

De investeringen en de uitgaven voor speciale projecten staan dus los van de actie kerkbalans.

Iedere bijdrage is welkom

Met uw bijdrage zijn wij enorm blij want we beseffen dat het soms niet eenvoudig is. U beslist uiteraard zelf wat u wilt bijdragen, maar we hopen dat u voor ons kiest. Dan kiest u voor ons allemaal.

U kunt uw bijdrage, naast de wijzen aangegeven bij de actie Kerkbalans, ook direct overmaken op ons rekeningnummer: NL 38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Protestantse Gemeente te Barneveld, o.v.v. Actie Kerkbalans 2021.

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw bijdragen aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, worden door de fiscus aangemerkt als gift en zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan het voordeel zelfs oplopen tot 40%.
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters.

Inleveren kan: – in de box in de hal

                         – via deze link
                         – per post: Postbus 100, 3770 AC Barneveld 

 • Allen die zich ingezet hebben en nog inzetten voor deze actie: hartelijk dank!
 • Kerkenraad en college van kerkrentmeesters

Kosten voorgeschoten?

Kosten voorgeschoten voor een kerkelijke activiteit kunnen met het formulier dat u hier kunt downloaden worden gedeclareerd. Een scan van het ingevulde formulier en de bijbehorende betalingsbewijzen kunt u, bij voorkeur via e-mail, versturen naar boekhouder@pgbarneveld.nl. U kunt het formulier met bijlagen ook inleveren bij Arie van der Vliet, Graaf van Lyndenlaan 25, 3771 JB Barneveld.

Heeft u kosten gemaakt maar u ziet af van declaratie, dan kunt u dit bedrag als “niet-gedeclareerde kosten” opvoeren onder de giften op uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar waarin u de kosten gemaakt heeft.

Koster(s)

 • A.W. Groenevelt (Adwout), De Savornin Lohmanlaan 1, 0342-415669
 • Aeg. van den Brink (Gied), Ericahof 62, 0342-413005
 • e-mail: zalen@pgbarneveld.nl 

Wijkindeling

Zaalhuur

De zalen in de Emmaüskerk kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor kerkelijk gerelateerde bijeenkomsten.dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten. 

Kerkelijk bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau. Daar kunt u ook terecht voor informatie over trouwen in de kerk, geboorte en dopen.