ANBI

Inleiding
De Protestantse Gemeente te Barneveld vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

 • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigt door de kerkrentmeesters)
 • de Diaconie

 

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

1 - Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Barneveld

Naam ANBI Protestantse Gemeente te Barneveld
RSIN/Fiscaal nummer 824 105 138
Website adres www.pgbarneveld.nl
E-mail scriba@pgbarneveld.nl
Postadres Postbus 100
Postcode 3770 AC
Plaats Barneveld

 

2 - Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Barneveld

Naam ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente te Barneveld
RSIN/Fiscaal nummer 824 105 151
Website adres www.pgbarneveld.nl
E-mail diaconie@pgbarneveld.nl
Postadres Postbus 100
Postcode 3770 AC
Plaats Barneveld

 

ANBI - algemeen

Algemeen: onderdeel van de landelijke kerk (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente Barneveld (hierna te noemen PGB) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGB is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de gemeenteleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Barneveld en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie (op beide van toepassing).

De Protestantse Gemeente van Barneveld heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

 • omzien naar elkaar
 • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor
 • openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
 • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

 

Beleidsplan (op beide van toepassing).

De PGB werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en een koers uitzetten. Het beleidsplan voor de periode 2012 – 2017 is hier te vinden.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad Samenloop, de nieuwsbrief en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

ANBI - kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). De samenstelling van het Collega van Kerkrentmeesters staat op de hoofdpagina Beheer van deze website.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van woningen, kerkgebouwen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI - diaconie

College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad [Diaconaat] op de hoofdpagina van deze website.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling en activiteiten
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Barneveld, waarbij de nadruk ligt op:

 • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld
 • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

 

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

 • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel)
 • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
 • Helpen met woord en daad

 

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerk in Actie (zie www.Kerk in Actie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Meer over onze opdracht en visie kunt u lezen onder [Tabblad Diaconie > Opdracht en Visie]

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad Samenloop, tijdens de kerkdiensten en soms ook via de website. Ieder jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag met daarin de activiteiten van de diaconie, Helping Hands, HOOP en ZWO. Dit jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De diaconie heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

 

Voor veel inkomsten, met name uit de collectes geldt bij de diaconie: wat er in komt gaat er weer uit. Er is vastgesteld dat de inkomsten ten behoeve van ZWO ieder jaar minder opbrengen. Ook de rente opbrengsten van de tegoeden bij de banken nemen enorm af. De diaconie hoeft echter geen bezuinigingen door te voeren, omdat de reserves tot nog toe toereikend zijn. 

Toelichting bij de inkomsten:

 • Inkomsten via rente en dividend (81).
 • Een jaarlijkse financiële actie onder onze leden, donaties en collecten tijdens de kerkdiensten, bloemenfonds en opbrengsten werkgroep HOOP (83).
 • Collectes tijdens de kerkdiensten voor een van te voren bekend gemaakt doel, inclusief de opbrengsten van de werkgroepen ZWO en Helping Hands (84).


Toelichting bij de uitgaven:
Ondersteuning Diaconaal en Missionair werk.

 • Verplichte afdracht diaconaal quotum (45).
 • Kosten beheer en administratie, zijn de kosten van de werkgroepen ZWO, het Bloemenfonds, de abonnementskosten Diakonia, cursuskosten diakenen en kleine uitgaven van het college van diakenen (47).
 • Rentelasten/bankkosten zijn alleen bankkosten, die door de bank in rekening worden gebracht voor het gebruik van de bankrekeningen (48).
 • Diaconaal werk plaatselijk (gemeente Barneveld): zowel rechtstreekse financiële, materiele en daadwerkelijk hulp aan personen in Barneveld, als mede de oogstgroet, kerstverlichting, diaconaal vakantiewerk, autodienst, participatie in het Diaconaal Netwerk Barneveld* en onkosten werkgroep Helping Hands* (50).
 • Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, veelal via Kerk in Actie (51).
 • Diaconaal werk wereldwijd omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: Middels de werkgroep HOOP* ondersteunen we projecten in Oost Europa en via de werkgroep ZWO* ondersteunen we projecten buiten Europa en ondersteunen mensen (noodhulp) na een ramp. De meeste van deze projecten ondersteunen we via Kerk in Actie. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel” (52).
 • Jaarlijks worden door de bestedingscommissie van de diaconie doelen met een ANBI status financieel gesteund. Die doelen zijn ieder jaar anders, maar allemaal met een christelijke doelstelling. Dat is zowel, lokaal, landelijk als wereldwijd (50,51 en 52).
 • Er was nog een voorziening voor noodhulp á 1500 euro, deze voorziening is geschrapt omdat de diaconie genoeg eigen geld heeft om in geval van nood altijd bij te kunnen schieten, deze onttrekking aan het fonds is dus eenmalig (54)
 • In 2015 is door de diaconie besloten dat jaarlijks maximaal € 20.000,00 wordt uitgetrokken voor diaconale doelen. Dit tot dat het vermogen is geslonken tot € 150.000,00 of als door omstandigheden dit besluit moet worden bijgesteld (58).

 

Voor de doelen met een *: zie voor een uitgebreide toelichting het tabblad Diaconaat op deze site.

Kerkdiensten

 • 28-04 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen

 • 28-04 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Groeneveld uit Lunteren

 • 05-05 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. J.J. Esveldt

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland