Pastoraat voor doelgroepen

Wij werken met doelgroepenpastoraat. In onderstaande tabel ziet u welke predikanten en ouderlingen aan elke Pastoraatsgroep verbonden zijn

Jeugd Contact opnemen kan via e-mail: jeugd@pgbarneveld.nl
Predikant Ouderling(en)
 
Harmke Heuver Herman Broekhuizen  
Starters Contact opnemen kan via e-mail: starters@pgbarneveld.nl
Predikant Ouderling(en)
 
VACANT    
Bouwers Contact opnemen kan via e-mail: bouwers@pgbarneveld.nl
Predikant Ouderling(en)
Atzo Nicolai    
Plussers Contact opnemen kan via e-mail: plussers@pgbarneveld.nl
Predikant Ouderling(en)
Philip Spaa Anneke Haanschoten  
Senioren Contact opnemen kan via e-mail: senioren@pgbarneveld.nl
Predikant Ouderling(en)
Philip Spaa Elly Fiege  

 

Bijzonder pastoraat

Daarnaast is er een wijkindeling in 4 wijken met per wijk 1 verantwoordelijke predikant. Deze indeling is bedoeld voor bijzonder pastoraat.Hierbij kunt u denken aan pastoraat bij ziekte, overlijden, geboorte en huwelijk.

Wijk 1
Predikant Ouderling
Harmke Heuver
Contact: heuver@pgbarneveld.nl
Baukje Kool - van 't Zet
Contact: wijk1@pgbarneveld.nl
   
   
Wijk 2
Predikant Ouderling
Philip Spaa
Contact: spaa@pgbarneveld.nl
Betty Broer-van Ee
Contact: wijk2@pgbarneveld.nl
Wijk 3
Predikant Ouderling
 
Atzo Nicolai
Contact: nicolai@pgbarneveld.nl
Jacqueline Mastenbroek
Contact: wijk3@pgbarneveld.nl
Wijk 4
Predikant Ouderling
Jan Esveldt (tijdelijk i.v.m. vacature)
Contact: esveldt@pgbarneveld.nl 
Arie Esser
Contact: wijk4@pgbarneveld.nl

 

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van ons allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus, aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het hierbij om het (levens)verhaal van de ander. In dat verhaal van mensen zit vaak veel verlangen naar godservaring. Mensen zoeken en verlangen naar de belofte van het Koningschap van God: heelheid, eenwording, verzoening, betrokkenheid.

Vooral voor mensen in periodes van kwetsbaarheid, ziekte, relatieproblemen, ouderdom, kan dit extra merkbaar zijn. In het pastoraat gaat het vervolgens om het (h)erkennen en/of helen van deze breuken. Natuurlijk mag ook de vreugde en mogen de momenten van geluk in het pastoraat niet vergeten worden. Ook bij geboorte, huwelijk en andere feestelijke gebeurtenissen is het goed als de kerk aanwezig is. Zo wordt er met elkaar een verbinding gezocht tussen het verhaal van mensen en het Verhaal van God.

Er zijn verschillende visies op wat pastoraat is en hoe het vorm zou moeten krijgen. Als basis voor de Protestantse Gemeente Barneveld zien wij de volgende drieslag.

Pastoraat vindt zijn basis in God zelf. Hij gaat ons als Vader voor door het leven en de tijd en verbindt zich zo met de levens van een ieder van ons. Hij ontmoet ons in zijn Zoon Jezus Christus die ons bevrijdt en ons de weg wijst naar Zijn Koninkrijk. Hij roept ons tot elkaar door zijn Geest die ons inspireert, stimuleert en zijn gaven geeft.


Wij zijn elkaar gegeven als kinderen van God. Daarom zijn wij - ieder op zijn of haar plaats - geroepen tot ontmoeting en zorg voor elkaar in liefde en vrijheid. We geloven dat in dit omzien naar elkaar God zich met ons verbindt tot heelwording en bevrijding van ons leven.

Deze roeping reikt verder dan de grenzen van onze kerkelijke gemeente, want Gods liefde is wereldwijd en alles omvattend.

Opzet van het pastoraat

In deze opzet willen we de sterke kanten van het geografische pastoraat behouden, maar tegelijk op zoek gaan naar vormen van pastoraat waardoor meer mensen worden bereikt.

Er zijn 5 pastoraatsgroepen. Zij zijn ingedeeld naar doelgroepen. De leeftijden die erbij vermeld staan laten zien dat er aandacht is voor alle leeftijdscategorieën. Deze indeling naar doelgroep is m.n. bedoeld voor predikant, de ouderlingen en andere werkers in de pastoraatsgroep werkers. Zij kunnen activiteiten ontplooien gericht op de ‘doelgroep’ met het oog op het bevorderen van het omzien naar elkaar Gemeenteleden worden dus niet binnen de ledenadministratie ingedeeld naar deze groepe;n zij vormen slechts een hulplijn om het pastoraat gestalte te geven.

PG Jeugd (± 0-18)
Accent: groepsactiviteiten en jeugdpastoraat. De pastoraatsgroep wordt gevormd door de kerkelijk werker, jeugdouderlingen en mensen uit de jeugdraad.

PG Starters (± 18-30)
Accent: groepsactiviteiten. Aandachtspunt: uithuiswonende studenten. De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 2 ouderlingen en een aantal werkers.

PG Bouwers (± 20-50)
Accent: toerusting gezinnen; activiteiten voor gezinnen en alleengaanden. De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 2 ouderlingen en een aantal werkers.

PG Plus (± 50-75).
Accent: activiteiten (vgl. V&T activiteiten).
De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 2 ouderlingen en een aantal pastorale werkers.

PG Senioren (75 jaar en ouder)
Accent: persoonlijk huisbezoek (verjaardagen, jubilea etc.); gezamenlijke activiteiten (bv. zangmiddag, dagje uit). De pastoraatsgroep wordt gevormd door een predikant, 2 ouderlingen en een aantal bezoekmedewerkers.

Bijzonder pastoraat
Daarnaast is er sprake van een geografische indeling voor het bijzonder pastoraat. Hierbij is te denken aan een vorm van eerstelijnszorg, zoals nodig is (of kan zijn) bij overlijden en rouw, ernstige ziekte, echtscheiding en pastoraat rond geboorte en huwelijk. De gemeente is daartoe verdeeld in vierwijken. Aan iedere wijk is een wijkpredikant en een ouderling verbonden die zich inzetten voor het bijzonder pastoraat in de betreffende wijk.

Wijkindeling

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland