Beheer - College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. Het college is ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het kerkelijk bureau. Tenminste de helft van de leden van het college, waaronder alle leden van het moderamen (dagelijks bestuur) zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.

Samenstelling college:

Naam Functie / Taken  
Dhr W. (Wim) Broekhuizen Voorzitter
Dhr J.G.M. (Hans) Bot Algemeen Adjunct
Dhr H. (Henk) van Noort Secretaris
Dhr A. (Aernout) Vos 2e Penningmeester
Dhr J.G. (Jan) den Hartog 1e Penningmeester  
Dhr. J (Koos) Knuit Algemeen
   
     
     

 

Begroting 2019

De begroting in een oogopslag

Specificatie op hoofdlijnen

Jaarlijks wordt voor onze gemeente de begroting voor het volgende kalenderjaar opgesteld. De begroting is een inschatting op basis van voorgaande jaren, van hoeveel geld er (in dit geval in 2019) zal worden ontvangen en hoeveel geld er mogelijk wordt uitgegeven.

Omdat dit lastig te lezen stukken zijn, hebben we ook dit jaar weer de hoofdlijnen eruit gehaald. Zo wordt in één oogopslag inzichtelijk wat onze inkomsten en uitgaven zijn.

De begrote cijfers 2019 zijn gebaseerd op de (bijgestelde) begroting van 2018. Daarnaast is er vanuit gegaan dat op 1 september 2019 een aanvang gemaakt wordt met de vernieuwbouw van de Bethelkerk.

 

Cijfers 2019

Inkomsten (baten) Bedrag in €
De belangrijkste inkomstenpost zijn de vrijwillige bijdragen die we gezamenlijk opbrengen. De verwachting is, dat de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen de komende jaren onder druk komen te staan. Enerzijds door een afnemend ledenaantal en anderzijds doordat de vrijwillige bijdragen van overleden leden over het algemeen hoger lagen dan het gemiddelde. 413.000
De huuropbrengsten van de kerkgebouwen zoals verhuur van de kerk voor verschillende aan de kerk gerelateerde activiteiten, alsmede de huur voor de pastorieën. In dit bedrag is ook de opbrengst van de consumpties opgenomen. Voor derving van de huurinkomsten tijdens de vernieuwbouw is een bedrag gereserveerd van € 50.000. Een gedeelte hiervan ad € 12.000 valt in deze begroting vrij en wordt derhalve als opbrengst aangemerkt. 104.400
De collecten en giften. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten in voorgaande jaren. 39.000
Alle meerderjarige leden wordt gevraagd om een bedrag van € 10 te storten voor de solidariteitskas. Dit bedrag is gedeeltelijk bestemd voor andere gemeenten binnen de PKN, die financieel niet rond kunnen komen. Het bedrag dat niet hoeft te worden afgedragen komt ten goede aan onze eigen kerk. 7.000
Als laatste noemen we de renteopbrengst van onze bankrekeningen. 2.500
Inkomsten totaal 565.900

 

In april 2019 verschijnt het jaarverslag 2018. Na het opstellen van het jaarverslag kunnen we zien of we met de begroting voor 2019 goed uit zullen komen.

Vervolgens de uitgaven (lasten)voor 2019:

Uitgaven (lasten) Bedragen in €
De grootste uitgavenpost is de personeelskosten, predikanten en koster. Hierbij horen ook zaken als sociale lasten, pensioen premies, preekbeurten. De kosten van de predikanten worden door de centrale kas van de PKN aan ons doorberekend. Hierbij is uitgegaan van een bezetting voor de predikanten van 3,7 fte en voor de koster 1 fte. 390.000
Op de tweede plaats komen de kosten voor de gebouwen (kerk en pastorie). Denk hierbij aan onderhoud, belastingen en verzekeringen. En gas, elektriciteit en water voor de kerkgebouwen. 83.850
Verder hebben we de verplichte afdrachten. Wij moeten 4,35% van onze inkomsten (m.u.v. de huuropbrengsten) afdragen aan de PKN. Dit wordt ook wel afdrachten over het levend geld genoemd. Onder de verplichte afdrachten valt ook de solidariteitskas (eerder genoemd bij de inkomsten ). 29.000
Op de vierde plaats komen de algemene kosten zoals abonnementen, telefoonkosten, kantoorbenodigdheden, drukwerk, boeken en verzekeringen, alsmede bankkosten en afschrijvingen. 33.600
Als laatste hebben we nog kosten voor het gemeentezijn, consumpties en vergoedingen voor organisten, alsmede onder meer de kosten van de startzondag en Samenspraak. 20.800
Uitgaven totaal 557.250

 

Zoals u in een oogopslag kunt zien is de uitkomst van baten en lasten positief in 2019. Dit komt voornamelijk door de lagere personeelskosten.

 

Inkomsten/baten € 565.900
Uitgaven/lasten € 557.250
Saldo 8.650

Af: reservering rente
Overbruggingskrediet € 2.000

Resteert een positief saldo € 6.650

De opbrengst van de rommelmarkt/kerstmarkt is niet opgenomen in de begroting 2019. De opbrengst van deze markten wordt geschat op € 2.500,-. Dit geld wordt ook weer uitgegeven aan een daarvoor vast te stellen doel, waardoor deze opbrengst geen invloed heeft op de exploitatie.

Als u vragen heeft bij bovengenoemde cijfers, of u wilt de details of de complete begroting zien, dan kunt u altijd contact opnemen met onze kerkrentmeesters.

Een hartelijke groet, mede namens het college van kerkrentmeesters,

Aernout Vos, penningmeester

 

Collectebonnen

De bonnen zijn voor de volgende bedragen en hoeveelheden te koop:


 
De bonnen kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op onderstaande bankrekening. In het vakje mededelingen kunt u aangeven hoeveel boekjes van welke soort u bestelt en het adres waar we de bestelde bonnen kunnen bezorgen. Bij het ontbreken van het adres zal de bezorging vertraging ondervinden.

De administratie en bezorging van de door u bestelde collectebonnen worden verzorgd door de heren Egbert Ottens en Henk ten Brinke. Zij bezorgen de bonnen in principe zo snel mogelijk nadat uw overschrijving verwerkt is. In de zomer- c.q. vakantieperiode kan het voorkomen dat de levertijd wat langer is. Wilt u niet zonder bonnen komen te zitten adviseren wij om deze tijdig te bestellen. Een tweede punt is het aantal bonnen dat u bestelt, als u voldoende bonnen, voor een langere periode kunt bestellen scheelt dat, zeker in de vakantieperiode, werk voor de heren Ottens en Ten Brinke. Voor vragen of informatie: collectebonnen@pgbarneveld.nl 

Bankgegevens

Bankrekeningen van de Protestantse Gemeente Barneveld:

Voor betaling van de vrijwillige bijdrage: 
NL38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bestellen van collectebonnen:
NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bijdragen of giften inzake de vernieuwbouw:
NL 58 ABNA 0840 0077 79 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

 

Organisten

 • F.J. Bennen (Fokko)
 • Mw. A.G. de Boer (Ali)
 • A. Feijen (Alex)
 • K. van Ingen (Karel)
 • J. van der Meer (Jacob)
 • J. Roeleveld (Jan)
 • A.M. Sennema (André)
 • H. van Veelen (Erik)
 • M. Moree (Martin)

 

Actie kerkbalans 2019

 

Protestantse Gemeente Barneveld: laat je raken

Met het thema “Geef voor je kerk” willen we ook dit jaar weer vragen om het werk van onze kerk financieel te steunen.

Als Protestantse Gemeente willen we ons geloof in God met elkaar delen en in de praktijk brengen. Concreet betekent dit dat we omzien naar onze naaste, dichtbij en ver(der) weg en door betrokken te zijn op elkaar. Komend jaar doen we dat aan de hand van de thema’s Inspireren, Verbinden, Delen en Zorgen.

Onze Protestantse Gemeente biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord van God en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar waar dat nodig is.

Hoeveel geeft u om onze kerk?

Samen zijn we kerk, samen zijn we gemeente. Van mensen en voor mensen. Als gemeente willen we een plek bieden aan iedereen. Een plek die inspireert en verbindt, waar gedeeld wordt en gezorgd waar dat nodig is.

Een open gemeenschap met aandacht voor verschillen.

Geef en houdt onze kerk in balans

Omdat we mensen belangrijk vinden organiseren we activiteiten, zoals erediensten, winterwerk en ontmoetingen. Hiervoor zijn mensen en materialen nodig die we moeten kunnen betalen. Ondanks de inzet van vrijwilligers is hiervoor geld nodig. Daarom vragen wij uw steun in de vorm van een financiële bijdrage aan onze actie Kerkbalans.

Iedere bijdrage is welkom

Met uw bijdrage zijn wij enorm blij want we beseffen dat het soms niet eenvoudig is. U beslist uiteraard zelf wat u wilt bijdragen, maar we hopen dat u voor ons kiest. Dan kiest u voor ons allemaal.

U kunt uw bijdrage, naast de wijzen aangegeven bij de actie Kerkbalans, ook direct overmaken op ons rekeningnummer: NL 38 ABNA 0924 4049 96 t.n.v. Prot Gemeente te Barneveld, o.v.v. Actie Kerkbalans 2019.

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan het voordeel zelfs oplopen tot 52%.
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters.

Trouwen in de kerk

Als u in een eredienst een zegen over uw huwelijk of levensverbintenis wilt vragen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw predikant. Zelfs als de dienst buiten Barneveld en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het kerkelijk bureau kan u ook nader informeren over deze, voor u, belangrijke gebeurtenis.

 

Geboorte

Het is wenselijk dat u de geboorte van een zoon of dochter zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het kerkelijk bureau. Dit kan ook door het sturen van een geboortekaartje.

 

Doop

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende voorgaat. In Samenloop en op deze website staat aangegeven wie dat is.

 

Koster(s)

 

Wijkindeling

Achter deze link vindt u de wijkindeling van onze gemeente.

 

Zaalhuur

De zalen in de kerkgebouwen kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor kerkelijk gerelateerde bijeenkomsten.dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten.

De kerkzaal van de Bethelkerk (ca 750 zitplaatsen) heeft een prima akoestiek en is goed geschikt voor concerten, het optreden van koren en het maken van CD-opnamen.

 

Kerkelijk bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Martina Stronkhorst-Hooijer
Livingstonestraat 39
3772 KG Barneveld
0342 - 401727
kerkelijkbureau@pgbarneveld.nl

Kerkdiensten

 • 30-06 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Drs. H.R. van Riezen uit De Glind

 • 30-06 | 09:30 Heilig Avondmaal
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. J. Visser-Sonneveld

 • 30-06 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. R. Visser uit Rhenen

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland