Beheer - College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. Het college is ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het kerkelijk bureau. Tenminste de helft van de leden van het college, waaronder alle leden van het moderamen (dagelijks bestuur) zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.

Samenstelling college:

Naam Functie / Taken  
Dhr W. (Wim) Broekhuizen Voorzitter
Dhr J.G.M. (Hans) Bot Algemeen Adjunct
Dhr H. (Henk) van Noort Secretaris
Dhr A. (Aernout) Vos 1e Penningmeester
Dhr J.G. (Jan) den Hartog 2e Penningmeester  
Dhr C.J. (Kees) Leeuwis Coördinator gebouwen
Dhr. J (Koos) Knuit Algemeen
     
     

 

Begroting 2018

De begroting in een oogopslag

Specificatie op hoofdlijnen

Onderstaand een specificatie op hoofdonderwerpen begroting 2018. Voor wie meer inzage wil hebben in de cijfers is een complete begroting van inkomsten en uitgaven verkrijgbaar bij de penningmeester, de heer A. Vos.

De begrote cijfers 2018 zijn gebaseerd op de (bijgestelde) begroting van 2017. Daarnaast is er vanuit gegaan dat op 1 september 2018 een aanvang gemaakt  wordt met de vernieuwbouw van de Bethelkerk.

Inkomsten (baten)

Bedrag in € 1.000

De belangrijkste inkomstenpost zijn de vrijwillige bijdragen die we gezamenlijk opbrengen.

 

417,0

 

De huuropbrengsten van de kerkgebouwen zoals verhuur van de kerk voor verschillende aan de kerk gerelateerde activiteiten, alsmede de huur voor de pastorieën.  In dit bedrag is ook de opbrengst van de consumpties opgenomen.

 

104,7

De collecten en giften.

Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke ontvangsten in voorgaande jaren.

 

40,0

Alle meerderjarige leden wordt gevraagd om een bedrag van € 10 te storten voor de solidariteitskas. Dit bedrag is gedeeltelijk bestemd voor andere gemeenten binnen de PKN die financieel niet rond kunnen komen en voor bovengemeentelijke activiteiten, zoals het pastoraat onder studenten en schippers. Het bedrag dat niet hoeft te worden afgedragen komt ten goede aan onze eigen kerk.

 

7,0

Als laatste noemen we de renteopbrengst van onze bankrekeningen.

 

 2,5

Inkomsten totaal

571,2

 

 

Uitgaven (lasten)

Bedrag in € 1.000

 De grootste uitgavenpost zijn de personeelskosten, predikanten en koster.

Hierbij horen ook zaken als sociale lasten, pensioenpremies, preekbeurten. De kosten van de predikanten worden door de centrale kas van de PKN aan ons doorberekend.

 

387,0

Op de tweede plaats komen de kosten voor de gebouwen (kerk en pastorie,). Denk hierbij aan onderhoud, belastingen en verzekeringen. En gas, elektriciteit  en water voor de kerkgebouwen.

 

 

82,8

Verder hebben we de verplichte afdrachten. Wij moeten 4,35% van onze inkomsten (m.u.v. de huuropbrengsten) afdragen aan de PKN.

 

30,0

Op de  vierde plaats komen de algemene kosten zoals abonnementen, telefoonkosten, kantoorbenodigdheden, drukwerk, boeken en verzekeringen, alsmede bankkosten en afschrijvingen.

 

34,0

Als laatste hebben we nog kosten voor het gemeentezijn, consumpties en vergoedingen voor organisten, alsmede onder meer de kosten van de startzondag en Samenspraak.

 

22,5

Uitgaven totaal

556,3

 

Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere  personeelskosten.

 

Inkomsten/baten

571,2

Uitgaven/lasten

556,3

Saldo

14,9

Af: reservering kerk-tv

11,0

Resteert een positief saldo

3,9

 

In % van de inkomsten bedraagt het positieve saldo 0,68%

 

De opbrengst van de rommelmarkt/kerstmarkt is niet opgenomen in de begroting 2018. De opbrengst van deze markten wordt geschat op € 12.000,-. Dit geld wordt ook weer uitgegeven aan een daarvoor vast te stellen doel, waardoor deze opbrengst geen invloed heeft op de exploitatie.

 

Collectebonnen

De bonnen zijn voor de volgende bedragen en hoeveelheden te koop:


 
De bonnen kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op onderstaande bankrekening. In het vakje mededelingen kunt u aangeven hoeveel boekjes van welke soort u bestelt.

De administratie en bezorging van de door u bestelde collectebonnen worden verzorgd door de heren Egbert Ottens en Henk ten Brinke. Zij bezorgen de bonnen in principe zo snel mogelijk nadat uw overschrijving verwerkt is. In de zomer- c.q. vakantieperiode kan het voorkomen dat de levertijd wat langer is. Wilt u niet zonder bonnen komen te zitten adviseren wij om deze tijdig te bestellen. Een tweede punt is het aantal bonnen dat u bestelt, als u voldoende bonnen, voor een langere periode kunt bestellen scheelt dat, zeker in de vakantieperiode, werk voor de heren Ottens en Ten Brinke.

Bankgegevens

Bankrekeningen van de Protestantse gemeente te Barneveld:

Voor betaling van de vrijwillige bijdrage: 
NL38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Prot Gemeente te Bveld

Voor bestellen van collectebonnen:
NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Prot Gemeente te Bveld

 

Organisten

 • F.J. Bennen (Fokko)
 • Mw. A.G. de Boer (Ali)
 • A. Feijen (Alex)
 • K. van Ingen (Karel)
 • J. van der Meer (Jacob)
 • J. Roeleveld (Jan)
 • A.M. Sennema (André)
 • H. van Veelen (Erik)
 • M. Moree (Martin)

 

Actie kerkbalans

Hoeveel geeft u om onze kerk?

In 2018 is het thema van de actie kerkbalans “Hoeveel geeft u om onze kerk?”

Samen zijn wij kerk, samen zijn wij gemeente. Van mensen en voor mensen. Als gemeente willen wij een plek bieden aan iedereen. Een plek om te groeien en te delen, te helpen en te luisteren. Om samen op zoek te gaan en geïnspireerd te raken. Om openhartig te zijn vanuit bescheidenheid en verbonden te zijn vanuit vrijheid. Een open gemeenschap met oog voor elkaars verschillen en verbonden in geloof. Daar geven wij veel om.

Delen door te geven …

Wij zijn een levende gemeente en organiseren, naast de erediensten, veel activiteiten. Van gesprekskringen tot lezingen, van excursies tot reizen, van persoonlijke aandacht in het klein tot hulpacties in het groot. Altijd met als doel om te groeien in geloof, te delen en te geven.

Geef en breng onze kerk in balans

Om alle activiteiten, erediensten, mensen en materialen te kunnen betalen is geld nodig. Ondanks de inzet van veel vrijwilligers.

Daarom vragen wij uw steun in de vorm van een financiële bijdrage aan onze actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Iedere bijdrage is welkom

U beslist uiteraard zelf wat u geeft maar wij hopen op een bijdrage van u. Als u er voor kiest om aan de kerk te geven dan draagt u niet alleen bij aan al die activiteiten maar ook aan noodzakelijke kosten zoals die van verlichting en verwarming en aan de personeelskosten.

U kunt uw bijdrage, naast de wijzen aangegeven bij de actie Kerkbalans, ook direct overmaken op ons rekeningnummer: NL 38 ABNA 0924 4049 96 t.n.v. Prot Gemeente te Bveld, o.v.v. Actie Kerkbalans 2018.

 

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan het voordeel zelfs oplopen tot 52%.
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters.

Trouwen in de kerk

Als u in een eredienst een zegen over uw huwelijk of levensverbintenis wilt vragen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw predikant. Zelfs als de dienst buiten Barneveld en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het kerkelijk bureau kan u ook nader informeren over deze, voor u, belangrijke gebeurtenis.

 

Geboorte

Het is wenselijk dat u de geboorte van een zoon of dochter zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het kerkelijk bureau. Dit kan ook door het sturen van een geboortekaartje.

 

Doop

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende voorgaat. In Samenloop en op deze website staat aangegeven wie dat is.

 

Koster(s)

 

Wijkindeling

Achter deze link vindt u de wijkindeling van onze gemeente.

 

Zaalhuur

De zalen in de kerkgebouwen kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor kerkelijk gerelateerde bijeenkomsten.dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten.

De kerkzaal van de Bethelkerk (ca 750 zitplaatsen) heeft een prima akoestiek en is goed geschikt voor concerten, het optreden van koren en het maken van CD-opnamen.

 

Kerkelijk bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Martina Stronkhorst-Hooijer
Livingstonestraat 39
3772 KG Barneveld
0342 - 401727
kerkelijkbureau@pgbarneveld.nl

Kerkdiensten


 • locatie:
  voorganger:

 • 16-12 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. D. de Jong uit Voorthuizen

 • 16-12 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland