Beheer - College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren namens de kerkenraad het beheer over de materiële zaken van de kerk. Het college is ook belast met het bijhouden van de registers van de leden van de kerk en de organisatie van het kerkelijk bureau. Tenminste de helft van de leden van het college, waaronder alle leden van het moderamen (dagelijks bestuur) zijn ouderling-kerkrentmeester en hebben zitting in de kerkenraad.

Samenstelling college:

Naam Functie / Taken  
Dhr W. (Wim) Broekhuizen Voorzitter
Vacant Algemeen Adjunct  
Dhr H. (Henk) van Noort Secretaris
Dhr A. (Aernout) Vos 2e Penningmeester
Dhr J.G. (Jan) den Hartog 1e Penningmeester  
Dhr. J (Koos) Knuit Algemeen
   
     
     

 

Begroting en jaarcijfers zijn te vinden onder ANBI

Wilt u meer details weten dan kunt u deze cijfers ontvangen door een e-mail te sturen aan: penningmeester@pgbarneveld.nl 

Collectebonnen

De bonnen zijn voor de volgende bedragen en hoeveelheden te koop:

 
De bonnen kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag over te maken op onderstaande bankrekening. In het vakje mededelingen kunt u aangeven hoeveel boekjes van welke soort u bestelt en het adres waar we de bestelde bonnen kunnen bezorgen. Bij het ontbreken van het adres zal de bezorging vertraging ondervinden.

De administratie en bezorging van de door u bestelde collectebonnen worden verzorgd door de heren Egbert Ottens en Henk ten Brinke. Zij bezorgen de bonnen in principe zo snel mogelijk nadat uw overschrijving verwerkt is. In de zomer- c.q. vakantieperiode kan het voorkomen dat de levertijd wat langer is. Wilt u niet zonder bonnen komen te zitten adviseren wij om deze tijdig te bestellen. Een tweede punt is het aantal bonnen dat u bestelt, als u voldoende bonnen, voor een langere periode kunt bestellen scheelt dat, zeker in de vakantieperiode, werk voor de heren Ottens en Ten Brinke. Voor vragen of informatie: collectebonnen@pgbarneveld.nl 

Bankgegevens

Bankrekeningen van de Protestantse Gemeente Barneveld:

Voor betaling van de vrijwillige bijdrage: 
NL38 ABNA 0924 4059 96 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bestellen van collectebonnen:
NL20 ABNA 0923 5551 45 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld

Voor bijdragen of giften inzake de vernieuwbouw:
NL 58 ABNA 0840 0077 79 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld 

Organisten

 • F.J. Bennen (Fokko)
 • Mw. A.G. de Boer (Ali)
 • A. Feijen (Alex)
 • K. van Ingen (Karel)
 • J. van der Meer (Jacob)
 • J. Roeleveld (Jan)
 • A.M. Sennema (André)
 • H. van Veelen (Erik)
 • M. Moree (Martin) 

 

Actie kerkbalans 2020

Protestantse Gemeente Barneveld: laat je raken

Met het thema “Geef voor je kerk” willen we ook dit jaar weer vragen om het werk van onze kerk financieel te steunen.

Als Protestantse Gemeente willen we ons geloof in God met elkaar delen en in de praktijk brengen. Concreet betekent dit dat we omzien naar onze naaste, dichtbij en ver(der) weg en door betrokken te zijn op elkaar. Komend jaar doen we dat aan de hand van de thema’s Inspireren, Verbinden, Delen en Zorgen.

Onze Protestantse Gemeente biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord van God en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar waar dat nodig is.

Hoeveel geeft u om onze kerk?

Samen zijn we kerk, samen zijn we gemeente. Van mensen en voor mensen. Als gemeente willen we een plek bieden aan iedereen. Een plek die inspireert en verbindt, waar gedeeld wordt en gezorgd waar dat nodig is.

Een open gemeenschap met aandacht voor verschillen.

Geef en houd onze kerk in balans

Omdat we mensen belangrijk vinden organiseren we activiteiten, zoals erediensten, winterwerk en ontmoetingen. Hiervoor zijn mensen en materialen nodig die we moeten kunnen betalen. Ondanks de inzet van vrijwilligers is hiervoor geld nodig. Daarom vragen wij uw steun in de vorm van een financiële bijdrage aan onze actie Kerkbalans.

Wanneer is de kerk in balans?

De kerk is in balans als de jaarlijkse uitgaven worden betaald uit jaarlijkse inkomsten.

Naast de vaste jaarlijkse uitgaven voor bijvoorbeeld salarissen en gemeente-zijn, verlichting, verwarming en andere kosten voor onderhoud van gebouwen en inventaris wordt er ook geld geïnvesteerd in de verbouw en wordt er geld besteed aan speciale projecten (bijvoorbeeld “Levende Stenen”).

De investeringen en de uitgaven voor speciale projecten staan los van de actie kerkbalans. De gelden hier voor komen uit speciaal voor die doelen gereserveerde gelden en/of uit de voor dat doel ontvangen giften.

Iedere bijdrage is welkom

Met uw bijdrage zijn wij enorm blij want we beseffen dat het soms niet eenvoudig is. U beslist uiteraard zelf wat u wilt bijdragen, maar we hopen dat u voor ons kiest. Dan kiest u voor ons allemaal.

U kunt uw bijdrage, naast de wijzen aangegeven bij de actie Kerkbalans, ook direct overmaken op ons rekeningnummer: NL 38 ABNA 0924 4049 96 t.n.v. Prot Gemeente te Barneveld, o.v.v. Actie Kerkbalans 2020.

Giften, legaten, notarieel

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. 
U kunt overwegen dit voordeel ten goede te laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
 • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
 • de begunstigde (Protestantse Gemeente te Barneveld en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer weten?

Wilt u meer weten over periodieke giften, hoe groot uw voordeel is of hoe u een overeenkomst kunt aangaan? Neemt u dan contact op met het college van kerkrentmeesters. 

2e tussenstand

Per 15 maart : Toegezegd bedrag: € 392.000,- 

 • Op basis van ervaringen verwachten wij een eindstand van ca € 405.000,-
 • Degenen die nog niet hebben toegezegd vragen wij om dit alsnog, op korte termijn, te doen.
 • Als alle toezeggingen verwerkt zijn kunnen wij de eindstand bekend maken.

Inleveren kan: - in de box in de hal

                         - via www.pgbarneveld.nl/kerkbalans
                         - per post: Postbus 100, 3770 AC Barneveld 

 • Allen die zich ingezet hebben en nog inzetten voor deze actie: hartelijk dank!
 • Kerkenraad en college van kerkrentmeesters

 

Kosten voorgeschoten?

Kosten voorgeschoten voor een kerkelijke activiteit kunnen met het formulier dat u hier kunt downloaden worden gedeclareerd. Een scan van het ingevulde formulier en de bijbehorende betalingsbewijzen kunt u, bij voorkeur via e-mail, versturen naar boekhouder@pgbarneveld.nlU kunt het formulier met bijlagen ook inleveren bij Arie van der Vliet, Graaf van Lyndenlaan 25, 3771 JB Barneveld.

Heeft u kosten gemaakt maar u ziet af van declaratie, dan kunt u dit bedrag als “niet-gedeclareerde kosten” opvoeren onder de giften op uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar waarin u de kosten gemaakt heeft.

Trouwen in de kerk

Als u in een eredienst een zegen over uw huwelijk of levensverbintenis wilt vragen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw predikant. Zelfs als de dienst buiten Barneveld en onder leiding van een andere predikant zal plaatsvinden. Het kerkelijk bureau kan u ook nader informeren over deze, voor u, belangrijke gebeurtenis. 

Geboorte

Het is wenselijk dat u de geboorte van een zoon of dochter zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het kerkelijk bureau. Dit kan ook door het sturen van een geboortekaartje. 

Doop

Als u uw kind wilt laten dopen, neemt u dan contact op met de predikant die in de eerstvolgende voorgaat. In Samenloop en op deze website staat aangegeven wie dat is. 

Koster(s)

 • A.W. Groenevelt (Adwout), De Savornin Lohmanlaan 1, 0342-415669
 • Aeg. van den Brink (Gied), Ericahof 62, 0342-413005
 • zalen@pgbarneveld.nl 

 

Wijkindeling

Achter deze link vindt u de wijkindeling van onze gemeente. 

Zaalhuur

De zalen in de immanuëlkerk kunnen, voor zover niet in gebruik voor eigen activiteiten, worden gehuurd voor kerkelijk gerelateerde bijeenkomsten.dat wil zeggen dat de doelstellingen van de huurder en het gebruik in overeenstemming zijn met het karakter van het gebouw en de ruimten. 

Kerkelijk bureau

Wijzigingen op het gebied van de ledenadministratie graag doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Martina Stronkhorst-Hooijer
Livingstonestraat 39
3772 KG Barneveld
0342 - 401727
kerkelijkbureau@pgbarneveld.nl

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland