Onze kernraad (voorheen moderamen), zeg maar dagelijks bestuur, bestaat minimaal uit een preses (voorzitter), een scriba, een predikant, een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. In de praktijk worden, om de continuïteit te waarborgen, vanuit de colleges twee personen afgevaardigd.
De kernraadn heeft tot taak het voorbereiden, plannen en leiden van vergaderingen en beslissen over zaken die geen uitstel gedogen. De plaatselijke regeling van de PKN dient hierbij als basis. Naast de genoemde taken bereidt de kernraad ook de vergadering van onze Kerkenraad voor.

Teamoverzicht