De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Betekenis diaken 

Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. Diakenen worden nogal eens ‘de doeners’ van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Diakenen geloven in delen. 

Het ‘doen’ van diakenen is geïnspireerd op het evangelie. Ze zijn gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Diakenen zijn daarnaast gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Zowel in Nederland als wereldwijd.

Diaken in de Protestantse Kerk

In de huidige versie van de kerkorde (januari 2022) wordt er 64 keer over diakenen en 89 keer over diaconaat gesproken, een teken van het belang van diaconaat. In de kerkorde staan de taken van de diaken als volgt verwoord:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd 

  • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
  • de dienst aan de Tafel van de Heer;
  • het mede voorbereiden van de voorbeden;
  • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
  • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
  • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
  • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
  • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere vergaderingen.

Wat doet een diaken?

De diaken ondersteunt de gemeente in haar diaconale roeping in de wereld. Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte. 

De verdere invulling van deze roeping is voor iedere gemeente anders. Hoe dat bij de Protestantse Gemeente Barneveld vorm krijgt zullen we in een volgend artikel toelichten, maar namen als ZWO, HOOP, Oogstgroet zullen u niet onbekend voorkomen als zichtbare taken.

Diakenen zijn lid van de kerkenraad. Het is belangrijk dat zij hun rol niet verkleinen tot de diaconale onderwerpen op de agenda. Ze zijn tenslotte ook geroepen tot de ‘toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping’. Dat is een grotere opdracht dan zorgen dat mensen voldoende geld in de collectezak doen. Dat betekent dat diakenen ook mogen meedenken over hoe je de gehele gemeente laat getuigen van de gerechtigheid van God en dat zij pleitbezorger kunnen zijn voor hen die geen helper hebben. 

Gezocht; voorzitter en penningmeester

Voor de huidige voorzitter en penningmeester zit hun termijn er op en zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.

De voorzitter van de diaconie is naast lid van de kerkenraad ook afgevaardigde (samen met de secretaris) naar de Kernraad.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding van de diaconie, werkt samen met de boekhouder  en draagt zorg voor de begroting en jaarrekening van de diaconie. Voor de penningmeester geldt dat er mogelijkheden zijn om deze rol als taakdrager in te vullen, wat betekent dat u/je geen lid van de Kerkenraad wordt en taken tijdens de kerkdienst uitvoert, maar verder wel volwaardig lid van de diaconie bent.

Wilt u/jij helpen met praktische taken en met een gezellige groep samenwerken, schroom dan niet om contact op te nemen.

Stuur ivm de vakantieperiode even een mailtje naar ‘diaconie@pgbarneveld.nl’ met je naam en telefoonnummer en wij nemen daarna contact met je op.

Harnold Plat

diaconie@pgbarneveld.nl
(bron: Protestantse Kerk Nederland)