Kerk in Actie (KiA) begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak, omdat je ‘kerk zijn’ met elkaar doet. KiA wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland bij mooie projecten ondersteunen. Het doel is met name om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen die in Nederland (NL)  in armoede leven.

Een tweetal voorbeelden van diverse projecten die in NL ondersteund worden:

1) In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen ondersteunen. Er zijn proefprojecten waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze pilots zijn bijv. gericht op kinderen die in armoede leven. In midden Nederland participeert de prot. gemeente Woerden in dit kader bijv. in ‘Schuldhulpmaatje’.

2) De Protestantse Wijkgemeente de Drieklank in Almere-Buiten is ook een zogenaamde ‘diaconale presentieplek’.  De kerk organiseert een taalcafé, waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische vluchtelingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. Op vrijdagochtend kun je elkaar ontmoeten en bijpraten (buurten) in de kerk, onder het genot van koffie of thee.  In Corona-tijd gingen ze met de bakfiets rond voor het zogenaamde ‘buurt-bakkie’. Met dit soort activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. Predikant Rianne Veenstra vertelt: “Diaconale presentie bepaalt je bij je waarom je kerk van Jezus Christus bent. Dat je brood en wijn niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk deelt.”

Nog een mooi voorbeeld (maar zonder specifieke steun van KiA):  In Barneveld is voor dit soort werk ook het samenwerkingsverband van kerken ‘Diaconaal netwerk Barneveld’ opgericht. Onze eigen protestantse gemeente Barneveld doet daar volop aan mee. Een aantal leden van onze gemeente werken ook van harte mee aan dit initiatief.  Zie voor meer info ook www.diaconaalnetwerk.nl

Steun dit werk

Wilt u meehelpen om het diaconale werk op deze kwetsbare plekken in Nederland vorm te geven?
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Diaconaat Nederland’ of doneer online. Hartelijk dank! https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteuning-diaconaat-in-arme-regios/

Fotovideo collecte kerk zijn doe je met elkaar