In onze gemeente is het een mooie gewoonte om gemeenteleden die overleden zijn te gedenken. We willen graag de familie de gelegenheid geven dit te doen, en tegelijkertijd de gemeente ook tijdig op de hoogte brengen van een overlijden. Om dit goed te kunnen doen, heeft de kerkenraad besloten dat we vanaf advent (dus na de Gedachteniszondag op 26 november), het als volgt zullen doen.

Als iemand is overleden dan volgt de zondag daarna meteen een afkondiging van overlijden. Dit is een kort melden van de naam van de overledene (zo mogelijk een foto op de beamer), de datum van overlijden en wanneer de uitvaart is (geweest). De gemeente blijft hierbij zitten. In de gebeden direct daarna noemen we de naam van de overleden en de nabestaanden uiteraard.

Bij voorkeur op diezelfde zondag, maar als de familie er dan niet bij kan zijn, dan wordt op een andere zondag, het steentje gelegd. Als dat gebeurt, staat de foto en de datum van overlijden op de beamer en wordt een kort in memoriam gelezen, terwijl de gemeente staat. De familie of de ouderling van dienst legt het steentje. Als er meerdere in memoriams zijn, dan worden die gezamenlijk afgesloten met een korte meditatieve tekst. In de gebeden worden ook dan uiteraard de overlede(n) en de nabestaanden genoemd.

Hiermee kiezen we er dus voor dat het de voorkeur heeft dat het afkondigen van het overlijden, en het leggen van het steentje op dezelfde zondag gebeurt, maar het moet niet. Het steentje wordt wel altijd gelegd tijdens de zondagse eredienst: want het is allereerst het gedenken door de gemeente. Bij een afkondiging gaan we dus niet staan, maar bij een in memoriam (en steentje leggen) wel.

Deze praktijk is iets anders dan we gewend waren geraakt de afgelopen tijd. We hopen dat we zo recht blijven doen met elkaar aan de rol van de familie en van de gemeente bij het gedenken en het op een goede en bij ons als gemeente passende manier, in de kerkdienst vormgeven

                                               De kerkenraad