Datum 31 december 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


orgelspel

stilte

meditatieve tekst

Psalm 121 alle verzen   Ik sla mijn ogen op en zie

v  Onze hulp is in de naam van de ENE

a  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v (…)

over deze dienst

kyriegebed

glorialied LB 500: 1,2,5  Uit uw verborgenheid

moment met de kinderen

LB 509 alle verzen        Kindje van vrede gezongen bij de vleugel, begeleid door Adriaan

vers 1 solo; overige verzen allen – teder en zacht

gebed bij de opening van de Schrift

Jesaja 51,1-8

Romeinen 8,31b-39

de melodie van het volgende lied zal Ali de Boer een keer voorspelen

LB 511: 1 t/m 4  orgeltussenspel     LB 511: 5 t/m 7

overdenking   

orgelspel

geloofsbelijdenis, staande gezongen: 340 B

mededelingen pastoraal

eventuele steentjeslegging

lied ter opening van de gebeden: LB 900 Nada te turbe (herhaaldelijk gezongen)

dank en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen praktisch

collectes voor diakonie en kerk

bloemengroet

slotlied: LB  870: 1,4,5,8   Heilige God, geprezen zij uw komst

zegen

orgelspel