Datum 28 januari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


orgelspel

meditatieve tekst en welkom door Corien Maatjes

lied  326: 1,2,3

drempelgebed

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

(…)

over de viering

kyriegebed    (3 beden)

kyrieacclamatie na elke bede: 367K   Hoor ons bidden

glorialied lied 867

voor de kinderen

kinderlied : lied 934 Ik ben  

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

gezongen gebed bij de opening van de Schrift:

psalm 86a  Wijs mij uw weg, Adonai          1 x solo;   2 x allen    [zie onderaant]

lezingen

Lezing uit Deuteronomium 18:9-20

Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal,

mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.

Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen

die hun zoon of dochter als offer verbranden,

en evenmin voor waarzeggers, toekomstvoorspellers,

wichelaars, tovenaars, bezweerders,

en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen.

Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen,

en om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u.

U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.

Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen

wel naar toekomstvoorspellers en waarzeggers,

ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.

Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan,

een profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren.

U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd,

toen u bij de Horeb bijeen was?

U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God,

en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen;

dat overleven we niet.’

De HEER heeft toen tegen mij gezegd:

‘Zij hebben goed gesproken.

Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan,

een profeet zoals jij.

Ik zal hem mijn woorden ingeven,

en hij zal het volk alles overbrengen wat Ik hem opdraag.

Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn naam spreekt,

zal Ik ter verantwoording roepen.

Maar als een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen

wat Ik hem niet heb opgedragen,

of om in de naam van andere goden te spreken,

dan moet hij ter dood gebracht worden.’

Lezing uit het evangelie naar Marcus 1,21-28

Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat

ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.

Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,

want Hij sprak hen toe als iemand met gezag,

en niet zoals de schriftgeleerden.

Op dat moment was er in de synagoge ook een man

die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:

‘Wat hebben wij met Jou te maken, Jezus van Nazaret?

Ben Je gekomen om ons te vernietigen?

Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.’

Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’

De onreine geest deed de man stuiptrekken

en verliet hem met een luide schreeuw.

Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:

‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag!

Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft,

wordt Hij gehoorzaamd.’

Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

lied 527  Uit uw hemel zonder grenzen (alle verzen)

overweging; orgelspel

lied  313: 1,3,4  Een rijke schat

eventuele pastorale afkondigingen

dank- en voorbeden, stil gebed,

gezongen Onze Vader   lied 1006

mededelingen praktisch

collectes

bloemengroet

Marten Petersen met mededeling over Kerkbalans

slotlied  LB 763: 1,2,3,5     Zij zullen de wereld bewonen

zegen

orgelspel

*********************************