Datum 17 december 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Voor de viering – stilte + afbeelding

Openingsvers Cantorij + gemeente

cantorij Lied 811: 1

gemeente responsie Lied 810 met aangepaste tekst:

Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste: Gods belofte wordt waar. Ga! (Niet in G maar in Es)

cantorij Lied 811 : 2

gemeente responsie

cantorij Lied 811 : 3

gemeente responsie

Openingstekst

Advent, tijd van hoop en licht, maar ook een tijd om onszelf te bevrijden van verkeerde verwachtingen.

Geloven is immers niet vrijblijvend. Het is willen veranderen.

Geloven is zich in beweging zetten, op reis gaan, naar een nieuw land, naar een nieuwe stad, naar een nieuwe mens,

om te bouwen aan de morgen waartoe God ons heeft bestemd.

Avondlied Gemeente lied 251

Gesproken geloofsbelijdenis Voorganger + gemeente

Ik geloof in Hem die heet

‘Ik zal er zijn voor allen’

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit,

Zijn naam wil ik maken tot de rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Zijn Geest

die ook vandaag mensen bezielt en aanzet

om de weg te gaan van breken en delen, van recht en vrede.

Ik geloof in Jezus het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.

Ik geloof dat hij niet vergeefs heeft geleefd en niet voor niets is gestorven,

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen hier en nu.

Jezus kwam en zei wat God te zeggen had

en Hij bleef het herhalen met daden, een leven lang:

Wie de grootste wil zij moet zich klein maken voor anderen

en hun dienaar worden, zei Hij,

en deed het ook.

Niet geweld, macht of profijt, maar liefde en de zachte moed

om tot het einde toe van de mens te houden,

zijn krachten die iemand tot mens maken, zei Hij,

en deed het ook.

Wie niet zeventigmaal zevenmaal zijn medemens vergeeft,

heeft geen weet van God, zei Hij,

en deed het ook.

Als wij Jezus’ leven bekijken, letten we dan niet in de eerste plaats

op de wijze hoe Hij God bleef, maar hoe Hij mens werd.

Amen

Stilte

Aanhef psalmgebed Lector: Wij bidden ons psalmgebed.

Psalmgebed voorafgegaan door antifoon Cantorij + gemeente Lector

De Heer zal ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta.

Psalm 146

Z cpl. 1

L vs. 3-9

Z cpl. 5

Stilte projectie antifoontekst

Inleiding op de lezing + projectie afbeelding voorganger

Lezing + afbeelding Lector Lucas 1: 39-56

Meditatieve muziek Instrumentalist

Schriftlied gemeente L 439: 1,2,3,4 (2,3 wisselzang L/R) Verwacht de komst des Heren

Stilte projectie afbeelding

Canticum gemeente Lied 157b of c Iedere tijd / Met hart en ziel

Gebeden

Gezongen wierookgebed Laat onze woorden stijgen (Adem ons open)

Gelijk met het zingen van dit lied wordt de wierook aangestoken.

Lector, cantorij + gemeente

Avondgebed en voorbeden met gezongen acclamatie Lector, cantorij + gemeente

Lied 368b Dauw hemel, wolken regen heil; de aarde dorst naar vrede.

Laatste acclamatie: Lied 367k Hoor ons bidden.

Stil gebed

Onze Vader gemeente Lied 371 OnzeVader in de hemel

Slotlied gemeente Lied ….. (nog niet bekend)

Gesproken zegen Voorganger

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter u om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen

De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent.

De Heer zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Moge God zich over u ontfermen, nu en altijd.

Gezongen amen (cantorij – gemeente) Lied 431a Amen

Uitgang Onder orgelspel verlaten we de kerk