Datum 14 januari 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Muziek

We worden samen stil

Welkom

Lied 66: 1, 2

Woord van vertrouwen en groet

V: Onze hulp in naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Eeuwige, u die over uw schepping hebt gezegd dat het goed was,

A: dat wij ook het goede zien in uw schepping, in elkaar, in onszelf

V: Dat we uw genaden en vrede in ons bestaan mogen ervaren

A: Reik ons uw woorden van hoop en uitzicht aan

V: U die ons wilt opwekken uit ons getob en onze vermoeidheid

A: verlicht onze lasten

V: Eeuwige, wees zo voor ons een licht en een uitzicht

A: vandaag, morgen en alle dagen van ons bestaan. Amen.

Gebed

Lied 96a: refrein, 1, refrein, 2, refrein

Moment voor de kinderen

Lezing: Kolossenzen 1:12-23

Lied 527: 1, 2, 4, 5

Een eigentijdse geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die woont in de liefde
die bestaat in het hart van het heelal. I
Ik geloof dat God meelijdt
met hongerende mensen,
met zieken en zwakken.
Ik geloof dat Hij wacht op brood dat wordt gebroken,
op een gebaar om vergeving
en een woord van vriendschap.
Ik geloof in Jezus van Nazareth
en in Zijn droom van gerechtigheid voor alle mensen.
 Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt
en die ons optilt tot ver boven onze grenzen.
Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood,
in de liefde die alle haat overwint,
in de vrede die volgt op de oorlog
en het licht dat zal stralen in de duisternis.
Amen.

                 [bron: onbekend]

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Lied EL 276: 1, 2 ‘Ik geloof in God de Vader’

Gebeden

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Mededelingen:

– Collecte

– Bloemen

Voorbereiding van de tafel door de diakenen

Tafelgebed, met daarin

Lied EL 362 ‘God in ons midden’: 1, 2

ambtsdragers komen na het lied naast de predikant staan

Breken en delen in lopende viering

Dankgebed

Kinderen mogen worden opgehaald uit de oppas

Lied: 518: 2, 3

Zegen en gezongen Amen