Datum 10 maart 2024
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. Atema
1e collecte ZWO/KiA: Predikanten opleiden in Libanon
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

.

4e zondag  van de 40 dagen

Met vallen en opstaan op weg naar Pasen

Begroeting en muziek

Aansteken van het licht Lichtlied: Licht op mijn weg, Nader tot Jou 9 

Bemoediging  en Groet :

VG:  Onze hulp komt van God.
Met Hem is het allemaal pas goed begonnen

ALLEN:      HEMEL EN AARDE
LICHT IN HET DONKER
ORDE IN DE CHAOS
MENSEN DIE OP ADEM KOMEN

VG:  Als wij op weg gaan door het leven
door het donker naar het licht.

ALLEN:      GAAT HIJ MET ONS MEE.

VG:    In zijn naam wensen wij elkaar

ALLEN:      VREDE EN ALLE GOEDS. AMEN

Zingen : Soms groet een licht van vreugde, NLB 910 : 1,2

Inleiding op de dienst:

4e zondag van de 40 dagen “Laetare ”

Verheug u, samen met Jeruzalem
en juich over haar, gij allen die haar liefhebt;
als een moeder zal Ik u troosten,
in Jeruzalem zult gij getroost worden. ( Jesaja 66 )

Kyriegebed

Zingen : NLB 910 : 3,4

Met de kinderen project
Vandaag : Petrus zegt, Dat hij Jezus nooit in de steek zal laten
– Ontdekken wat in de puinhoop ligt
– Kinderen naar eigen ruimte
( bord , brood, beker, druiven )

( zwo : buitenlandse bijbel  verwijst naar opleiding predikanten in het midden oosten )) 

( groene kerk : broodkorstjes …..die kun je nog gebruiken..!)

Lezen : Matteus 26 : 20 – 35

Zingen : Lied 561 :1,2,3,4,5 (O liefde die verborgen zijt)

Verkondiging

Zingen:  Verbonden in gebrokenheid,
 NtJ 177 , couplet 1,2

Gebeden: Dankgebed

Voorbeden

Kinderen komen terug en plaatsen de afbeelding van het Bijbelverhaal bij de chaos

Zingen : Projectlied

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
Of je rots bent of onzeker: Kom om mee te gaan!
Voor het kraaien van de haan, ontken jij driemaal Mijn naam.
Toch het koninkrijk van God, het wordt gebouwd op Jou!

Mededelingen, collecte vandaag bestemd voor:

Maaltijd van de Heer :     

Tafelgebed :

Vader,
naar U  en uw toekomst zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde,
die zin en richting geeft aan ons leven.
Gij laat ons soms wegen gaan door donkere diepten,
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen.
Gij ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden,
die ons sterk maken als wij zwak zijn,
die ons troosten en bemoedigen,
als wij denken niet meer verder te kunnen.

Wij danken U  in het bijzonder voor Hem,
die zo hartstochtelijke met ons op weg is:
Jezus Christus.
Hij is een licht op ons levenspad
Hij opent ons de ogen
en sterkt ons met zijn gaven,
opdat wij in zijn voetsporen kunnen treden.

In de nacht voordat Hij stierf,
nam Jezus brood en dankte U, Vader.
Hij gaf het aan zijn vrienden
als voedsel voor onderweg
en Hij zei: Neemt en eet, gij allen.
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.

Daarop nam Hij een beker wijn
en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden
als drank voor onderweg
en Hij zei: neemt en deelt hem met elkaar.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en alle mensen is vergoten,
opdat de schuld vergeven wordt.
Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn.

Zingen : ( melodie NLB 806 )

Jezus zegt: ‘mooi om hier samen te zijn
Deel deze maaltijd, brood en de wijn
Straks is mijn tijd hier met jullie voorbij
Herhaal dit eten en denk dan aan mij’

Zo danken wij U, Vader,
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus
die ons is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U
en de weg van het leven te wagen.
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht,
ook wanneer alles ons ontvalt.
Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend
uw liefde die allen vernieuwt.

Vader,
zend ons uw Geest
opdat wij op deze weg
licht voor onze ogen hebben,
kracht voor onze leden
en vrienden op de anders zo eenzame weg.

Geef dat wij U zoeken,
U ontmoeten en U kennen,
als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus
die onze weg is naar U toe.
Amen

We zingen : Onze Vader die in de hemel, NLB 1006

We vormen een kring

Zingen : Rond de tafel….NLB 287 : 4,5

We groeten elkaar met vrede

Gemeenschap van brood en wijn :

Zingen :  De tafel van samen , NLB 385 : 1,2,3,4

Dankgebed

Slotlied : Grote God, wij loven U,  NLB 413 : 1,3

Zegen

Zingen : En de zegen gaat door, NtJ 237 : 1,2,3

( plus Waar liefde woont…..! )

 2        En de zegen gaat door waar men open maakt, 
Daar waar men wordt geraakt. 
En de zegen gaat door waar men inspireert, 
Daar waar men liefde leert. 

3         En de zegen gaat door waar men haat doorbreekt, 
Waar men van liefde spreekt; 
Ja, de zegen gaat door waar men liefde toont, 
Dat is de plaats waar God woont. 

Waar liefde woont gebiedt de Heer den zegen: 
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen 
En ’t leven tot in eeuwigheid. 

(psalm 133: 3 O.B. in C)