Datum 7 april 2024
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

zingen lied 8a: 1, 5 en 6

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 248: 1 t/m 4

gebed

Vader die uw woord gegeven heeft,

Zoon die dat woord belichaamd heeft,

Geest die ons het doet verstaan,

Wees zo bij ons, maak ons één met wat U ons geeft, tot ons zegt, in ons hart doet klinken.

Dat wij als leerlingen van Jezus geloven in zijn macht, doen wat hij zegt, en getroost door zijn aanwezigheid leven. Amen

schriftlezing Efeziërs 3: 14-21

zingen lied 641: 1 en 2

evangelielezing Matteüs 28: 16-20

zingen lied 641: 3 en 4

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 645: 1, 2 en 3

gebeden

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid, amen.

inzameling van de gaven

zingen lied 655: 1, 3 en 5

uitzending en zegen

Voordat wij de wereld weer ingaan, horen wij Gods gebod als een licht op ons pad:

Ik ben de Eeuwige, uw God;

Ik heb u uitgeleid weg uit het diensthuis.

U zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht.

U zult u geen beeld maken van enige schepsel en daarvoor buigen en het dienen.

U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet voor niets gebruiken.

Onderhoud de rustdag. Dan zult U geen werk doen en niemand die met u is.

Heilig is die dag en gezegend.

Eer uw vader en moeder

opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Eeuwige, uw God, geeft.

U zult niet doodslaan.

U zult elkaar niet ontrouw zijn.

U zult niet stelen.

U zult geen onwaarheid spreken tegen uw naaste.

En U zult uw zinnen niet zetten op wat van uw naaste is.

Zo wijst ons de Heer een weg naar zijn toekomst.