Fusie afgerond op 27 mei 2012

Lees hier over het sluitstuk van ons fusieproces.

Geschiedenis

ImmanuëlkerkDe Protestantse gemeente te Barneveld is voortgekomen uit een vereniging van de gereformeerde Bethelkerk en de hervormd gemeente Immanuëlkerk. De Bethelkerk heeft haar oorsprong in de Doleantie en  is opgericht in 1887. De Immanuëlkerk komt voort uit de Hervormde Evangelisatieverening  en kent als oprichtingsjaar 1953. Na jaren van samenwerking, toenadering en weer wat meer afstand nemen is in februari 2007 een federatieovereenkomst ondertekend.

Door de federatiekerkenraad is daarna het proces begeleid om tot vereniging van de beide gemeentes te komen, omdat er meer is dat ons bindt dan ons gescheiden houdt. Het proces om toe te groeien naar een nieuwe gemeenschap is nog lang niet afgerond, maar dat heeft ons er niet van weerhouden om de akte van vereniging op 24 mei 2012 te ondertekenen en de vorming van de protestantse gemeente Barneveld feestelijk te vieren in de Pinksterdiensten van 27 mei 2012.

Visie op de gemeente*

We gaan uit van de vier kenmerken van de kerk, die al genoemd worden in de apostolische geloofsbelijdenis: Wij geloven één, heilige, katholieke en apostolische kerk

 Daarover kunnen we  het volgende opmerken:

 1.     De eenheid van de kerk is gegeven zoals in de Bijbel.

 De belijdenis ‘Jezus is Heer’ vormt het midden van de schrift. Hij is de kern waar alles om draait, Maar er zijn in de bijbel heel verschillende stemmen, die van deze ene Heer getuigen. Profeten zijn anders dan Psalmen, Paulus spreekt anders dan Mattheus. Zo willen wij een open geloofsgemeenschap zijn, met oog voor elkaars verschillen. Ieder die mee wil doen is welkom. Iedere bijdrage kan waardevol zijn.

             1b. In de protestantse gemeente Barneveld is ruimte voor verschil

 2.     De heiligheid van de kerk is gegeven zoals in de sacramenten, doop en avondmaal

 In de doop die aan het begin van ons (geloofs-)leven voltrokken wordt, zegt God zonder voorbehoud Ja tegen ons leven. In het kind zien we de kwetsbaarheid en breekbaarheid van ons bestaan duidelijk terug. We kunnen dus zeggen dat God ons kwetsbare leven omarmt. Dat Hij ons leven draagt en wij geroepen zijn om zorgvuldig met elkaar en met de kwetsbaren in het leven om te gaan. Gaandeweg in ons (geloofs-)leven ontdekken we ons feilen en falen. Maar dat is niet het laatste woord. In het heilig avondmaal ervaren we dat God ons leven aanvaardt. Daarom worden ook wij geroepen tot breken en delen, tot aanvaarding van wie anders is dan wij.

             2b In de protestantse gemeente Barneveld aanvaarden wij elkaar en gaan wij zorgvuldig om met elkaar en de mensen die we ontmoeten

 3.     De katholiciteit van de kerk is gegeven zoals in het credo.

 Wij zijn de eerste niet die geloven en zullen ook de laatste niet zijn. En wij zijn, zeker in de Barneveldse context, ook niet de enigen die geloven. Het gaat niet alleen om ons, maar om de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Geloven doe je dan ook niet op jezelf, maar binnen een gemeenschap, staande in een bepaalde traditie. Zelf  zijn wij vertrouwd met de protestantse traditie en haar vormen. Maar we weten ons ook verbonden met allen die geloven en betrokken zijn op de weg die Jezus voor ons gegaan is. We willen volop oecumenisch zijn; dat wil zeggen gericht op de gehele bewoonde wereld.

 3b. In de protestantse gemeente Barneveld geloven we niet in ons eentje.

 4.     Het apostolisch(of missionair) karakter van de kerk is gegeven zoals in het ambt

 Ambtsdragers worden geroepen uit het midden van  de gemeente, “om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren.” (Kerkorde artikel V.1) In het ambt gaat het ten diepste om solidariteit. Ambtsdragers zijn geen vreemdelingen. Ze komen niet van buiten maar worden gekozen uit en door de gemeente. Ze dienen echter wel de gemeente te bepalen bij het vreemde van het evangelie. Zo is het ook met het missionaire werk,  dat gebeurt in solidariteit met de wereld, die immers Gods wereld is. Tegelijkertijd dient de kerk de wereld telkens bij haar oorsprong te bepalen. De christelijke gemeente staat zo ook in een zeker contrast tot de wereld. Ook dat wordt zichtbaar in het ambt, dat als leiding niet gegeven is om te heersen maar om te dienen

 4b. In de protestantse gemeente Barneveld zijn we voluit missionair in ons diaconaal handelen

 

* Dit visiestuk is nog in ontwikkeling, maar hier vindt u de eerste aanzet van het gesprek dat we daarover binnen de kerkenraad voeren

 

Kerkdiensten


 • locatie:
  voorganger:

 • 16-12 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. D. de Jong uit Voorthuizen

 • 16-12 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland