Van de bestedingscommissie

De diaconie heeft onder andere als taak het beheer en besteden van diaconale gelden. Buiten het ondersteunen van mensen in (financiële) nood, de collectes met een vooraf bepaalde bestemming en bijdragen aan financiële steun bij rampen enzovoort, is het een goede gewoonte dat wij jaarlijks enkele doelen met een christelijk grondslag, dicht bij huis en verder weg, ondersteunen met een gift.

De diaconie krijgt op jaarbasis heel veel schriftelijke verzoeken voor financiële steun van veel uiteenlopende christelijke organisaties. Ook dit jaar hebben enkele gemeenteleden een goed doel aangedragen en de bestedingscommissie heeft daarin een weloverwogen besluit genomen om giften toe te kennen. Toekenning gebeurt alleen na goedkeuring van het college van diakenen.

Dit jaar hebben de volgende doelen (met een ANBI status) een gift van de diaconie ontvangen:

 

Mercy Ships: “Omdat ieder mens kostbaar is”

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.

Zij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen zij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika.

Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt. De eerste vier schepen zijn, na jaren van trouwe dienstverlening, wegens ouderdom uit de vaart gehaald. Nu wordt de Africa Mercy ingezet en dankzij de capaciteiten van dit schip zijn er nu meer medische operaties en ontwikkelingsprojecten mogelijk dan voorheen. Er wordt op dit moment een nieuw schip gebouwd, zodat dit ook ingezet kan worden om hulpverlening te bieden in Afrika.

Voor meer informatie: www.mercyships.nl

 

Steunfonds “Het Vakantiebureau”

Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen.

Voor meer informatie: www.steunfonds.nl

 

Stichting De Hezenberg

Stichting De Hezenberg is opgericht in 1946. Voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft de Hezenberg zich ontwikkeld tot een instelling voor hulpverlening met een open christelijke identiteit. De Hezenberg voldoet aan het Keurmerk Christelijke Zorg. Ze zetten zich in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om te groeien naar herstel en zelfrespect. Dagelijkse gebedsmomenten en wekelijkse vieringen geven vorm aan het christelijk geloof. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, uiteraard nemen zij ook mensen in behandeling die niet-christelijk of niet-gelovig zijn.

Voor meer informatie: www.hezenberg.nl

 

Stichting Heifer Nederland

Zij vinden honger en armoede onacceptabel.

Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. De meesten wonen op het platteland. Landbouw is vaak hun enige mogelijkheid om een beter bestaan op te bouwen. Zij zijn er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende voedsel te produceren en een inkomen te genereren. Dát is waar ze voor gaan.

Kwetsbare, maar ondernemende Afrikaanse boeren worden ondersteund met duurzame landbouwprojecten waarin veehouderij een belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee als een ‘levende lening’, die ze aflossen door nakomelingen van de dieren met de opgedane kennis door te geven aan nieuwe projectdeelnemers. Met de combinatie van vee en praktijkgerichte trainingen kan een boer voldoende voedsel produceren voor zichzelf, én voor de markt.

Ze bereiken sterke onafhankelijke gemeenschappen.

In alle projecten streeft Heifer naar vooruitgang op 5 thema’s: samen met de boeren bereiken ze betere voeding, hogere inkomens, duurzaam milieugebruik, een betere positie van vrouwen en hechte sociale groepen. Zo ontstaan sterke onafhankelijke gemeenschappen.

Voor meer informatie: www.heifer.nl

 

Zorgboerderij ’t Paradijs

De missie van ‘t Paradijs is om zorgvragers en hun familie een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij aan hun gezondheid werken en middenin de samenleving staan. Dit doen zij door activiteiten te bieden binnen een agrarisch bedrijf.

Op de boerderij biedt men activerende en ondersteunende begeleiding voor (licht dementerende) ouderen, autistische kinderen/jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag door middel van dagopvang en tijdelijk verblijf in een groene natuurrijke omgeving. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een christelijke identiteit.

Elke maandag tot en met vrijdag wordt er dagopvang voor (dementerende) ouderen geboden die behoefte hebben aan sociale contacten, een dag invulling en/of ter ontlasting van de partner of mantelzorger. De gift vanuit onze gemeente zal specifiek gebruikt gaan worden voor het opleuken van de dagopvang voor dementerende ouderen. Denk aan de aanschaf van spelletjes, verf en kwasten, een interactieve robot en/of een paar nieuwe bloembakken.

Voor meer informatie: https://boerderijparadijs.nl/

 

Stichting hulp aan elkaar (Voedselbank Barneveld)

Hulp aan Elkaar biedt hulp aan inwoners van de gemeente Barneveld die door omstandigheden zelf onvoldoende kunnen voorzien in hun eerste levensonderhoud. Deze tijdelijke ondersteuning bestaat uit voedsel- en kledinghulp.

Naast deze praktische ondersteuning biedt Hulp aan Elkaar ook een luisterend oor en verwijst daar waar mogelijk en noodzakelijk door naar de andere hulporganisaties en instellingen binnen de gemeente.

Hulp aan Elkaar kan anderen helpen dankzij de sponsoring en financiële giften. Alle werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Elke vorm van hulp komt daardoor rechtstreeks terecht bij de mensen die dat nodig hebben. Giften worden gebruikt voor exploitatiekosten zoals huur, energie en transport.

Voor meer informatie: http://hulpaanelkaar.nl/

 

Gevangenenzorg Nederland

De visie van Gevangenenzorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Zij weten zich hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”

De missie van Gevangenenzorg Nederland is de christelijke gemeente en haar leden te motiveren om te zien naar gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, trainen en begeleiden.

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Zij verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

Voor meer informatie: www.gevangenenzorg.nl

 

Stichting bootvluchteling

De situatie in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is nog steeds hetzelfde als de jaren ervoor. Dat betekent dat hulp ook dit jaar nodig blijft. De psychosociale support missie is daarom verder uitgebreid en na een onderbreking is de medische missie in mei weer opgestart. Dagelijks staan vrijwilligers van de stichting klaar om mensen in kamp Moria verder te helpen. Er is school voor kinderen, Engelse les voor volwassenen, er wordt trainingen gegeven gericht op de mentale gezondheid van mensen en we hebben een bibliotheek met boeken in verschillende talen. Medici van de stichting bieden ’s avonds en ’s nachts medische hulp in het kamp. Het kamp is overvol en er zijn veel mensen met psychische klachten. Dagelijks wordt door vrijwilligers van de stichting bootvluchteling ervaren dat de nood hoog is en hoe hard de hulp nodig is.

Voor meer informatie: https://bootvluchteling.nl/

 

Evangelische Hoge School (EH) Amersfoort

Vanwege het bijzondere karakter van het onderwijs van de EH (de school biedt geen beroepsopleiding) ontvangt zij van de overheid geen enkele subsidie. Voor haar inkomen is zij dus volledig afhankelijk van giften vanuit particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Regelmatig volgens jonge gemeenteleden het basisjaar of het EH-traject. Ook dit jaar zit één van onze jonge gemeenteleden op de EH.

Voor meer informatie: www.eh.nl

 

Noodhulp voor de slachtoffers van de cycloon IdaÏ

Honderdduizenden mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi hebben dringend hulp nodig. Cycloon Idai heeft aan honderden mensen het leven gekost. Minstens 483.000 mensen verloren hun huis. Het Rode Kruis opent giro 7244 om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen. Er is behoefte aan alles.

Voor meer informatie: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/rode-kruis-opent-giro-7244-voor-slachtoffers-van-cycloon-idai/

 

Wij willen ook gemeenteleden de kans bieden om goede doelen bij de bestedingscommissie aan te dragen. Deze verzoeken dienen wel goed gemotiveerd te zijn. Het wil niet automatisch zeggen dat het doel een gift zal krijgen omdat wij de doelen tegen elkaar af moeten wegen en niet alles kunnen ondersteunen. De bestedingscommissie is te bereiken via het postadres Protestantse Gemeente Barneveld, ter attentie van de bestedingscommissie diaconie, Postbus 100, 3770 AC Barneveld of via de e-mail op penningmeesterdiaconie@pgbarneveld.nl

 

Met een hartelijke groet,

Andries de Vries en Stefan Huppelschoten namens de Diaconie

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland