Datum 30 mei 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaal vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Tijmen Bakker,  Maarten de Boer, René Nikkels, Jan Volkers en Leen Kool: technici

Adriaan Plantinga: voorganger

Adwout Groenevelt: koster

Jan Roeleveld: organist           Joni Levering: gitariste

Gert Versteeg: ouderling van dienst      

Herman Dokter: diaken

Elly Fiege: lector     

Bert Rietschoten: afkondigingen            

Marjan Nikkels, Annie Dogterom, Joke van Reenen en Gert Riezebos  : zangers                                               

orgelspel

tekst door Gert Versteeg

openingslied: lied 275: 1,3,4   Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

drempelgebed van Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid)

over de dienst

kyriegebed

kyrielied als canon: 301C

704 Dank, dank nu allen God     glorialied

voor kleine en grote oren

De vrede van Christus (hoop van alle volken nr 79) op piano begeleid

gebed bij de opening van de Schrift

Exodus 3,1-6   (vertaling zie onderaan)

liedmeditatie (op piano begeleid) naar een tekst van Teresa van Avila: Ik ben het, vrees niet.

Johannes 3: 1-13

701 Zij zit als een vogel

overweging

gitaarspel door Joni Levering

706 Dans mee

bouwjournaal

mededelingen, waaronder bloemenbestemmingen

eventuele overlijdensafkondigingen

dank- en voorbeden

705: 1,3  Er zij aan God de Vader

zegen

orgelspel


teksten:  vertaling:  Willibrordvertaling

Ex 3: 1-6

Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. 2Toen verscheen hem de engel van de HEER, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. 3Hij dacht: ‘Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?’ 4De HEER zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: ‘Mozes, Mozes.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ 5Toen sprak de HEER: ‘Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.’ 6En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.             

[hierna volgt het lied Ik ben het]

Joh. 2: 23-25 en 3: 1-13

23Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte. 24Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat Hij ze allemaal kende: 25niemand hoefde Hem over de mens iets te leren, Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.

31Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: ‘Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.’ 3Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Geboren worden?’ zei Nikodemus. ‘Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. 6Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.’ 9Daarop zei Nikodemus: ‘Maar hoe kan dat dan?’ 10Jezus antwoordde: ‘U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet? 11Waarachtig, Ik verzeker u: we spreken over wat we weten, en we getuigen van wat we hebben gezien, en toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. 12Als jullie al niet geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de hemel? 13Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon.

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.