Datum 30 april 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger drs. H.R. van Riezen uit Wageningen
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

We zingen staande: lied 216 alle verzen (dit is een morgen)

Bemoediging en groet

vg              Vrede met u!

allen        Vrede ook met u!

vg              Onze hulp is in de Naam van de Heer

allen        Die hemel en aarde gemaakt heeft.

vg              Geef het niet op met ons, God;

allen        breng ons tot leven.

vg              Spreek uw woord in deze wereld;

allen        breng ons tot vrede.

vg              Laat toch de duisternis

                  geen vat op ons krijgen.

allen        Wees een licht in ons.

                  Amen.

Gebed om ontferming

lied: 769 vers 1, 4 en 5 (eens als de bazuinen)

Gebed bij de opening van de Bijbel

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Ik ben (naam van bekende Nederlander). Ik vind dat ieder mens moet kunnen geloven wat hij of zij wil. Zelf geloof ik meer in het leven vóór de dood. Ik vertrouw op het vermogen en de creativiteit van mensen om zelf het maximale uit het leven te halen. Gelooft u ook meer in het leven voor de dood, word dan lid van het Humanistisch Verbond en geef ook die overtuiging een stem.

Vervolgens lezen we Lucas 20 vers 27 t/m 21 vers 4

Lied: 316 vers 1, 2 en 4 (het woord dat u ten leven riep)

Tweede lezing: Handelingen 4 vers 1-4 en 23 vers 6-10

Lied:  839 alle verzen (ik danste die morgen)

Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus

Vraag: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven niet mezelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Overdenking

We zingen: Lied: 675 alle verzen (Geest van hierboven)

Gebed; afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen

Kinderen komen terug uit kindernevendienst

We zingen staande het slotlied: 634 alle verzen (U zij de glorie)

Zegen besloten met een gezongen: Amen (3x)

Wilhelmus verzen 1 en 6