Datum 29 november 2020
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Dhr. A.S. Brinkman
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk