Datum 29 augustus 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Predikanten PG Barneveld
1e collecte HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Laatste dienst in de Immanuelkerk

zondag 29 augustus 2021 9.30 uur

voorgangers: Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt, Philip Spaa

muzikanten:  

Erik van Veelen – orgel

Alie Gombert – dwarsfluit

Alieke van der Meer en Klaas van Heeringen – trompet

Sylvia Breedveld en Frits Gombert – hoorn

Eddie van Hattum – euphonium

zanggroep: Anneke Haanschoten, Marjan Nikkels, Sylvia en Bas Breedveld, Baukje en Leen Kool.

lector: Sylvia Breedveld

kindernevendienst:  Irma van de Esschert

koster 1 Adwout Groenevelt

koster 2 Wim van Ginkel

liturgische kleur: wit

___________

VOORBEREIDING

door Philip Spaa

zingen   Psalm 84: 1 en 2

bemoediging, groet en drempelgebed                           inleiding op de dienst

zingen Ps 84: 4

Nynke Feenstra-Schukken spreekt herinneringen uit

zingen lied 280: 2 en 3

 

RONDOM HET WOORD

door Jan Esveldt en Adriaan Plantinga

gebed om de Heilige Geest (door Jan)

gesprek met de kinderen door Adriaan en Irma; Irma begint dit moment.

            verhuizen      wat neem je mee?    over kruis, kindernevendienstkaarsje en doopvont

zingen lied 280: 5 en 6

schriftlezing Mat. 1: 18-23 gelezen door Sylvia Breedveld

koperensemble  LAST INTRADA  (muziek van Frits Gombert)

preek (door Jan)

muzikale meditatie op het orgel:Prière à Notre Dame uit de Suite Gothique van Léon Boëllmann

zingen lied 969 alle verzen

GEBEDEN EN GAVEN

door Philip

eventuele overlijdensafkondiging

gebeden

AFSCHEID NEMEN VAN EN/OF UITDRAGEN VAN DE LITURGISCHE VOORWERPEN

door Atzo Nicolai

inleiding:

“We zullen stil staan bij de liturgische voorwerpen die we in de kerkdiensten gebruiken.

En we zullen die met elkaar in een grote optocht naar de Emmauskerk brengen.

Ik vraag zo eerste of de dragers naar voren komen en bij de voorwerpen willen gaan staan.

Na de het slotlied en de zegen verlaten we allemaal de kerk. De mensen met de voorwerpen eerst, met de paaskaars als eerste. Daarna volgen de kerkenraad en de musici die in deze dienst gespeeld hebben. Tenslotte u als gemeente. Als het kan, gaan we allemaal door de hoofduitgang naar buiten.

Als we buiten zijn zal de voorzitter van de kerkenraad, Eppie Fokkema, symbolisch de kerk sluiten en de sleutel aan de voorzitter van de kerkrentmeesters overhandigen.

Daarna lopen we in een lange stoet naar de Emauskerk. De diakenen zullen verdere aanwijzingen geven.(als de voorwerpen te zwaar zijn mogen de dragers die onderling aan elkaar overgeven)

Bij de Emmauskerk aangekomen zingen we met elkaar het lied Ubi Caritas (lied 568a). Onder het zingen daarvan gaan alleen de voorwerpdragers de hal binnen. We zullen de voorwerpen dan op een tafel neerzetten in de hal. De steentjes uit de gedachtenishoek leggen we in de nieuwe gedachtenishoek.

Daarna is er buiten gelegenheid om koffie te drinken en na te praten.

Het is een bijzonder moment. Dat we de Immanuelkerk verlaten……

We die deze ruimte zullen achterlaten, wij bidden:

God, zegen ons, nu we weggaan van hier, zolang ons thuis. 

Help ons de dingen bij elkaar te zetten die we nodig hebben voor onze reis, 

En dan stil te staan,     Te beseffen wat deze plaats voor ons betekent: 

Al die herinneringen in alle hoeken van de kamers, 

De muren die onze adem, onze woorden opzogen en weerkaatsten. 

Als ons vertrek in vrede is, 

dat we dan een rijke oogst met ons mee mogen dragen 

waar we in de toekomst mee vooruit kunnen. 

Als ons vertrek met pijn en verdriet is, 

Geef ons dan de moed om onze smart en onze schuld onder ogen te zien, 

ons verlies te nemen en verder te gaan. 

God, zegen ons vertrek, 

dat we thuis zijn bij u.      Amen.

EERSTE de tafel:

Wij staan bij de tafel. Tafel van de liturgie, tafel van het Heilig Avondmaal.

En wij bidden:

            … gebedsstilte …

            Heer onze God,

            Door alle jaren heen heeft U ons aan deze tafel gevoed met met uw eigen leven.

            Vandaag nemen wij afscheid van dit kerkgebouw, en nu bidden wij U:

            blijf ons versterken met uw gaven,

            wees onze reisgenoot op weg naar uw toekomst.

            Zo bidden wij en zingen:  [deze eerste keer alleen de zanggroep eenstemmig]

            BRON VAN GENADE   (muziek AP, die zelf deze responsies samen met instrumentaal ensemble begeleidt op de piano)

zingen lied 972: 6

De tafel wordt afgeruimd en het avondmaalsgerei wordt de dragers in handen gegeven:

de bloemen, de schalen met brood, de bekers met wijn,

het antependium en het witte tafelkleed. De dragers blijven op hun plaats staan

beker: Meta van de Kieft

schaal: Dick Bonestroo,

kan: Marjan Nikkels

antependium tafel: Wim van Ginkel. (koster)

+++++++++++

TWEEDE. Ruimte op het podium

We staan op de plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd, waar tijdens trouwvieringen werd geknield en waar tijdens uitvaartdiensten de kist met de gestorvene stond

Laten wij bidden:

            God, u bent trouw in leven en in sterven,

            op deze plaats, waar ambtsdragers zijn bevestigd,

            waar mensen zijn gezegend in hun trouw voor elkaar,

            waar wij afscheid hebben genomen van wie ons lief waren,

            bidden wij U: blijf ons allen met uw zegen nabij,

            één kerk in hemel en op aarde.

            Zo bidden wij en zingen:  [deze tweede keer: zanggroep eenstemmig+ vrouwen en kinderen]

zingen lied 972: 5

+++++++++++++++

DERDE, kansel, bijbel

We staan op de kansel, staan bij de oude bijbel, het Woord van God

Wij bidden:

            God die uw Woord doet klinken,

            en door uw Geest ons troost

            ons opwekt tot lofzang en gebed,

            wij bidden U:

            blijf ons met uw Woord nabij,

            spreek ons aan

            en wijs ons de weg.

            Zo bidden wij en zingen: [vanaf nu: steeds gezongen door allen; zanggroep meerstemmig]

lied 972: 7

De voorganger geeft de kanselbijbel in handen van een drager, evenals het antependium.

De dragers blijven staan

Oude bijbel: Gert Versteeg, scriba

            antependium: Adwout Groenevelt, koster

++++++++++++

VIERDE, doopvont

We staan bij het doopvont. Water van het verbond.

Wij bidden:

            God, die uw Naam wilt verbinden

            met de namen van mensenkinderen,

            hier waar mensen de doop hebben ontvangen,

            waar mensen hun doop hebben beaamd,

wij bidden U dat wij van dag tot dag leven uit de genade van de doop

            in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

                        Zo bidden wij en zingen:

lied 972: 4

De voorganger geeft de 2 delen van de bol van het doopvont aan Imke en Mark Blanken [tijdens de optocht staan 2 ambtsdragers, Herman Broekhuizen (jeugdouderling) en Baukje Kool, garant voor het dragen]  De dragers blijven staan

++++++++

VIJFDE, het orgel

Wij staan bij het orgel. Het instrument dat onze lofzang tot God begeleidde en dat aanzette tot meditatie. Wij moeten het loslaten want meenemen kunnen wij het niet.

Maar het krijgt een goede nieuwe plek in een kerk ergens in Polen, waar het de lofzang tot God zal begeleiden en zal aanzetten tot meditatie.

Wij bidden:

O God die troont op de lofzang van mensen.

U die geloofd wordt met hoorngeschal en trompetten.

Wij danken u voor de klanken van dit instrument

Waarmee mensen hun geloof konden uitzingen

En hun liefde aan u konden tonen.

Zegen dit orgel op de weg die het gaat.

Zegen allen die voortaan erbij tot u zullen zingen.

Troost allen die dit instrument zullen missen. Zo bidden wij en zingen:

de organist speelt solo de melodie van lied 972

ZESDE, gedachtenishoek

Wij staan bij de gedachtenishoek. Zoveel namen van geliefden die ons voorgingen.

Wij bidden:

O God van alle geslachten.

U die ieder van ons draagt in de palm van uw hand

U die elke naam kent in eeuwigheid.

Wij bidden U: geef ons geloof in uw oneindige trouw en

Troost ons met uw liefde en nabijheid.

Zo bidden wij en zingen:

lied 972: 8

De voorganger neemt de steentjes die in een mand liggen en overhandigt deze aan de dragers

(de kaars in de hoek blijft branden). De dragers blijven staan

Steentjes:

Aaldert van der Horst (voorzitter past. Team)

Elly Fiege (ouderling seniorenpastoraat)

++++++++++++++++

ZEVENDE, paaskaars en kindernevendienstkaars

Wij staan bij de paaskaars, en bij de kindernevendienstkaars – Gods licht dat schijnt in deze kerk,  schijnt in de wereld voor alle mensenkinderen.

Wij bidden:

            O Licht van de verrijzenis, dat alle duisternis verdrijft,

            o vuurkolom in onze nacht, nu wij opbreken van hier,

            bidden wij U: ga met uw licht ons voor op de weg naar uw koninkrijk.

            Zo bidden wij en zingen:

lied 972: 2

De voorganger neemt de paaskaars van de kandelaar en overhandigt deze aan de drager

paaskaars: Rob Schut (als voorzitter van de diaconie).

Kindernevendienstkaarsje (een kind)

Zo verlaten wij dit gebouw en gaan we op weg naar de Emmauskerk. Als 1 gemeente van Christus op weg naar Gods toekomst, naar Gods koninkrijk.

Ik vraag nu eerst de kinderen die wat zullen dragen naar voren te komen. En dan zingen we ons slotlied, het allerlaatste lied dat klinkt in deze ruimte, een loflied.

zingen psalm 68: 7

zegen

kerkelijke optocht naar de Emmaüskerk; wie liever wil fietsen, neme een andere route.

VOORSPEL VOOR LIED 802

MEE TE DRAGEN VOORWERPEN WORDEN UITGEREIKT

Aanwijzingen:

De organist zet het voorspel van het slotlied in,

een door Adwout aangewezen vrijwilliger (Adwout zet namelijk koffie in de EK) opent de buitendeur.

Onder het zingen van lied 802 (dat in papiervorm op de stoelen van de kerk ligt) trekt de stoet als volgt de kerk uit:

Rob Schut, paaskaarsdrager,  begeeft zich als eerste door naar buiten.

kindernevendienskaars drager   +  doopschaaldragers Imke en Mark Blanken

(plus hun helpers Herman Broekhuizen en Baukje Kool)

dragers van kanselbijbel,

antependium 1 (Wim van Ginkel) en antependium 2  (Irna)

avondmaalsgerei, andere kaarsen et cetera.

Achter de dragers komen de mensen van de muziek (behalve de organist).   Dan:

2 kinderen: Imke en Mark Blanken, dragen het doopbekken en de doopdeksel;

1 kind draagt het knd-kaarsje.

Dan volgen de leden van de kerkenraad, de dienstdoende ambtsdragers en de predikanten (die op dat moment hun toga uitdoen.)

Hierna de gemeente, te beginnen bij de voorste rij.

Als het lied uit is, voegt ook de organist zich in de stoet.

Als iedereen buiten is sluit de voorzitter van de kerkenraad (Eppie) het gebouw af en geeft de sleutel aan de voorzitter van het CvK (Wim Broekhuizen).

Daarna lopen we met de liturgische voorwerpen naar de Emmauskerk.

Bij de EK steken beginnen we met het zingen van Ubi Caritas, te vinden op het afgedrukte papier dat op de zitplaatsen ligt. De paaskaars wordt op (bij) de tafel gezet.

De voorwerpendragers  zullen de voorwerpen dan op een tafel neerzetten in de hal. De steentjes uit de gedachtenishoek leggen we in de nieuwe gedachtenishoek.  De massa blijft buiten staan.

Kort woord door Adriaan.                                             En dan is er koffie/thee/limonade.

Afkondigingen:


Volgende week, zondag 5 september begint de dienst om 10.00 uur (!) op de Koeweide, in het Schaffelaarsebos. Bijbelstuk: leven van wat je onderweg krijgt: over het manna (Exodus). Neem zelf een stoel (en een stoel voor een ander) mee.  En breng wat eten mee voor de lunch; er is een mooi speels programma (met Emmaüswandeling) en een lunch. Einde programma: 13 uur.

Geen gewone dienstuitzending is mogelijk; wel zal vanaf zondagmorgen de preek te zien zijn op de website en zijn er vanaf 16 uur enkele foto’s te zien van de buitendienst.

Zaterdag 11 september om 16 uur in de Emmaüskerk: 

opening van de Expositie Kerk in de wereld.  Met muziek, vreugdelach en een drankje.

Zondag 12 september om 9.30 uur:  feestelijke ingebruikname van de Emmaüskerk. Wij verzamelen buiten (voor wie wil staat er een stoel klaar) en gaan gezamenlijk naar binnen.  Wij lezen en vieren het Emmaüsverhaal.

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Door de huidige lockdown maatregelen zijn de kerkdiensten alleen online te volgen, lees Coronamaatregelen en diensten alleen online voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.