Datum 25 december 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Plaatselijke werkgroep ZWO
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

voorafgaande aan de viering: 

LB 481 Hoor, de engelen zingen de eer; alle verzen

LB 482: 1,3  Er is uit ’s werelds duistre wolken

meditatieve tekst en welkom door de ouderling van dienst

teksten gelezen door 5 kinderen;  onderwijl steekt Wilma Gorissen bij de eerste vier verzen steeds een adventskaars aan 

1 Een lichtje in je ogen,

een lichtje in je hart.

Wij zien het en geloven:

God maakt een nieuwe start.

2 Twee kaarsen als een teken,

als lichtjes in de nacht.

Zo laat God aan ons weten:                                    

Ik geef je nieuwe kracht.

3 Waar licht is, kun je leven.

Drie kaarsen op een rij:

God zal ons vrede geven.

Hij zorgt voor jou en mij.

4 Nu branden er vier kaarsen,

ze staan hier op een rij.

Wij mogen ons verbazen:

de Heer is heel dichtbij.

5 Gods licht schijnt ook voor jou.

Want Jezus is geboren,

als teken van Gods trouw.

Komt allen tezamen  LB 477: 1 t/m 4 (samen met Revelation)

v        Onze hulp is in de naam van de Heer

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v        U brengen wij dank, U loven wij om Jezus uw Zoon, onze Bevrijder,

          Licht van de wereld, Levende ons vooruit,

          die ons bevrijdt uit wat ons beperkt en belemmert,

a        ZIJN NAAM PRIJZEN WIJ

          HIER EN NU, 

          HALLELUJA, AMEN!

over de viering;  bloemschikking

kyriegebed, afgesloten door 1 x te zingen: 367 D

glorialied: lied 489: 1,3 

afronding adventsproject voor de kinderen (Batseba, Ruth, Rachab, Tamar) door kindernevendienstleiding Mirjam/Hendrie

[de aangeleverde foto’s van de standbeelden graag tonen op beamer]

laatste standbeeld: [Maria; actie bij het beeld    1 losse microfoon is nodig]

projectlied voormoeders van Jezus op melodie LB 469 gezongen door kinderzanggroep (+vrouwen en -kinderstemmen)

Ik zing van licht dat God ons geeft:

het levenslicht voor al wat leeft.

Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?

Wie geeft het aan de mensen door?

Een jonge vrouw uit Nazaret
wordt door de hemel opgemerkt.
Maria krijgt een koningskind
omdat Gods nieuwe tijd begint. 

over engelen (door Adriaan)    [kinderen delen engelen uit tijdens het voorspel]

*kinderzanggroep zingt, begeleid door Adriaan: Een kerstengel  van Elisa Mannah   beide coupletten

[hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte]

gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing:  Lucas 2: 1-20 (vertaling zie onderaan document) 

LB 478: 1,2,4 Komt verwondert u hier mensen (samen met Revelation)

overdenking

orgelspel  (zelfstandig stuk of intro voor het onderstaande lied)

samen met Revelation zingen wij:

Een kind is ons geboren   [tekst zie onderaan document]

eventuele overlijdensberichten

dank- en voorbeden; stil gebed; Onze Vader

lied 473 alle verzen Er is een roos ontloken

[tijdens het naspel van dit lied komen de kinderen terug]

mededelingen; bloemenbestemmingen

bij de mededelingen: 

korte toelichting door Gerald Kersjes, gevolgd door: filmpje van Kerk in Actie

collectetoelichting    apostel-app kun je inzetten;  ook bij uitgang

*kinderzanggroep zingt, begeleid door Adriaan:

Selalied Kerstnacht boven Bethlehem couplet 1 en 3   [tekst zie onderaan]

slotlied:  LB 487 alle verzen Eer zij God in onze dagen

zegen; orgel/trompetmuziek

  •                     –                                                  –

teksten:

Kerstengel (Elise Mannah)

Ik maak een mooie kerstengel van wit en goud papier

Met glitters op zijn vleugels en een kroontje voor de sier.

Als hij klaar is plak ik hem met plakband op het raam

Dat is dan de hemel waar hij zingt over Gods naam

Ere zijn God in de hoge.

Maar deze mooie kerstengel is nu wel erg alleen

Help je mee dan plakken we wat vriendjes om hem heen.

Dan knutselen we met zijn twee gezellig een tijd door

Dan zingt er even later een geweldig eng’lenkoor

Ere zij God in den hoge.

Het maken van de kerstengelen is heel goed gegaan

Kijk hoe mooi gelukt ze zijn- dat hebben wij gedaan

Laten we nu samen met hen zingen voor de heer

Gloria, oh Gloria voor hem is alle eer!

Ere zij God

Kerstnacht boven Bethlehem     

In de kerstnacht boven Bethlehem,

sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:

God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.

Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.    

Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.

God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!

Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.

Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.

  •    –      –

VERVOLG

tekst van Revelation:

Want een kind is ons geboren             

Want een kind is ons geboren,                                                                         vrouwen

een zoon is ons gegeven;

en de heerschappij rust op zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,                                                     mannen

Eeuwige vader, Vredevorst.

lezing Lucas 2 

En het geschiedde in die dagen,

dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus,

om heel de bewoonde wereld te laten inschrijven.

Deze inschrijving, de eerste, geschiedde toen Quirinius landvoogd van Syrië was.

En allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,

ieder naar zijn eigen stad.

Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth,

naar Judea, naar de stad van David, die genoemd wordt: Bethlehem

omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,

om zich te laten inschrijven met Maria, zijn bruid, – en zij was zwanger.

En het geschiedde, terwijl zij daar waren,

dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,

en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene,

en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe,

omdat er geen plaats was voor hen in de herberg.

En er waren herders in diezelfde landstreek,

die verbleven in het open veld

en in de nacht de wacht hielden over hun kudde.

En opeens stond een engel van de Heer bij hen

en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer,

en zij werden bevreesd met grote vrees.

Maar de engel zei tegen hen:

Wees niet bevreesd,

want zie, een vreugdevol bericht breng ik !

Grote vreugde voor heel het volk:

U is heden de Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.

En dit is voor u het teken: Gij zult een kind vinden, pasgeboren,

in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse macht,

die God loofde

[organist breekt in in de lezing:  actie instrumentale lofprijzing]

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse macht,

die God loofde en zong:

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde voor mensen die Hij liefheeft.

En het geschiedde,

toen de engelen van hen heengegaan waren naar de hemel,

dat de herders tot elkaar zeiden:

Laten wij dan toch naar Bethlehem gaan

en zien het woord dat geschied is

en dat ons door de Heer is bekendgemaakt.

En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggend in de kribbe.

En toen zij het gezien hadden,

maakten zij bekend wat tegen hen gezegd was over dit kind.

En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders zeiden.

Maar Maria bewaarde al deze woorden, ze overwegend in haar hart.

De herders keerden terug, God lovend en prijzend om alles wat zij hadden gehoord en gezien, precies zoals het hun was gezegd.