Datum 25 september 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


orgelspel

vooraf (9.25 uur) oefenen wij onderstaand liedje:

meditatieve tekst en welkom door Esther Mennink

openingslied: lied 280: 1,2,3

v        Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v        … vredeslied: Vrede wens ik je toe

loflied: lied 149: 1, 3  Halleluja! laat opgetogen

voor de kinderen

Schriftlezing: Matteüs 6: 24-34

lied: De vrede van Christus (Hoop van alle volken nr 79;

hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

verkondiging

lied 973: alle verzen   Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (lied vd maand)

afscheid van aftredende ambtsdragers

Van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken, namelijk van

Irna Hoiting (ouderling)

Anneke Haanschoten (ouderling)

Jacqueline Mastenbroek (ouderling)

Rob Schut (diaken)

HJ van de Kolk (diaken)

Herman Dokter (diaken)

Dick Bonestroo (diaken).

Ik verzoek jullie te gaan staan.

Geliefde broeders en zusters, wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor je bereidheid je met toewijding in te zetten voor Christus’ kerk.

Dat zijn maar weinig woorden, maar ik hoop dat ze alles zeggen over grote waardering die we hebben voor jullie bijdrage. Hoe waardevol wat jullie hebben gedaan en verricht, ook al was het uiteraard niet altijd eenvoudig. Uiteraard zal – en dat geldt voor allen die een taak hebben in de kerk –  alles wat vertrouwelijk jullie ter kennis is gekomen, geheim blijven, ook na jullie afscheid.

zingen:  psalm 90: 8

Ik geef hun de hand en zij krijgen een witte roos,

waarna zij gaan zitten te midden van de gemeente.

voorstellen van de aantredende ambtsdragers

Een vertegenwoordiger van de kerkenraad staat op en nodigt de aantredende ambtsdragers uit op te staan vanaf hun plaats te midden van de gemeente en naar voren te komen op het liturgisch centrum

vertegenwoordiger van de kerkenraad:

Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt van degenen die bevestigd zullen worden in het ambt van ouderling of diaken.

voorganger:

Kunnen deze aantredende ambtsdragers zonder bezwaar bevestigd worden?

vertegenwoordiger van de kerkenraad:

Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.

voorganger:

Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.

Zij zijn dus waardig om in het ambt bevestigd te worden,

waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft. Wij loven de Heer!

opdracht

‘Stel uw gaven, zoals ieder die gekregen heeft, in elkaars dienst,

als goede zorgdragers van de vele soorten genadegaven van God’.

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt

om de dienst aan elkaar te bevorderen

en deze zorg vorm te geven,

tot heil van allen

en tot eer van de ene en gezegende Naam.

gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden

Geliefde broeders, zusters, geroepen tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente:

Geloof je dat je in uw verkiezing door deze gemeente

door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard je de heilige Schrift als enige regel van het geloof

en wil je je verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Belooft je je ambt waardig en trouw te bedienen

met liefde voor de gemeente

en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt,

beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk is,

en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop uw antwoord?

te bevestigen ambtsdragers

Corien Maatjes-Hassefras,

Tineke van de Glind,

Lammert Brouwer,

Jan van Ginkel

een voor een zeggen zij: Ja, van harte.

zingen lied 360: 1, 2

bevestigingsgebed

Gezegend bent U, Heer onze God…

[de te bevestigen ambtsdragers komen naar voren om achtereenvolgens neer te knielen en de handoplegging te ontvangen]

Corien Maatjes-Hassefras als ouderling

Tineke van de Glind als diaken           

Lammert Brouwer als diaken

Jan van Ginkel als diaken

voorganger:

Gods Geest zij met jou tot vervulling van je ambt in de gemeente van Christus.

gebed na de bevestiging:

Barmhartige en eeuwige God wij danken U

dat U telkens mensen roept in uw dienst

Geef dat zij gehoorzaam aan uw roepstem

en vertrouwend op uw belofte

hun taak vrijmoedig aanvatten

tot eer van uw Naam

tot vreugde voor ons allen

Wij bidden U voor allen

die hun krachten en tijd willen geven in uw dienst

houdt hen door uw goedheid staande

Geef dat wij niet onze eigen eer zoeken

maar bij alles wat we zeggen en doen

bedacht zijn op Hem

die ons is voorgegaan

Jezus Christus uw Zoon onze Heer. Amen.

aanvaarding en verwelkoming

v.       Gemeente,

Dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakenen.

Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?

g.       JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE.

zingen lied 360: 3, 4

de gemeente gaat zitten, overhandiging corsage door diaken van dienst, Marjan Nikkels

mededelingen

bloemen

eventueel moment van gedenken

gebeden; stil gebed; Onze Vader

de kinderen komen terug bij het voorspel voor het slotlied

slotlied: lied 416: 1,4 Ga met God en Hij zal met je zijn.

zegen                 voor iedereen, thuis en hier, én in het bijzonder voor de genoemde ambtsdragers:

afgesloten met Vredescanon: Vrede wens ik je toe.

eerst 1 x Marieke + Adriaan solo; daarna 2 x canonisch:

groep 1: vrouwen en kinderen (met Marieke)

groep 2:  mannen (met Adriaan)

orgelspel