Datum 24 december 2021
Aanvang 22:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Kerk in Actie - kinderen in de knel: Geef licht - vluchtelingenkinderen in Griekenland
2e collecte Eigen kerkelijk werk


met:   Revelation, zanggroep o.l.v. Astrid Krause, blaaskwintet

Johan Rutgers (RK) en Adriaan Plantinga: voorgangers

Ali de Boer, organiste; Rino Bakker, ouderling

Jan Verbruggen, diaken; Roelinda Nicolai, lector

Revelation: Revelation: Albert Willem Bennen, Bas en Janiek Brouwer, Mieke Lijbers en Paul van Heeringen.

Astrid Krause, cantor; zangers: Annemieke Alewijnse, Gideon Alewijnse, Joke van Reenen, Tjitske en Rienk Postma; Alie Gombert, Bas Breedveld

Frits Gombert, directie blaaskwintet en arrangeur van de kwintetzettingen

Alieke van der Meer en Klaas van Heeringen – trompet

Sylvia Breedveld en Frits Gombert – hoorn

Eddie van Hattum – euphonium

Adwout Groenevelt, koster

Thijs van Veelen, Gerald Kersjes, Jan Volkers: technici

– – –

Revelation: O kom o kom Emmanuel

Welkom en meditatieve tekst door Rino Bakker

Team Astrid en Revelation: ‘O holy night/licht in de nacht’

Bede van de Kerstnacht 

Lied met orgel en blaaskwintet: lied 506

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, om heel de bewoonde wereld te laten inschrijven. Deze inschrijving, de eerste, geschiedde toen Quirinius landvoogd van Syrië was. En allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die genoemd wordt: Bethlehem omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn bruid, – en zij was zwanger.

Revelation‘Geef mij adem’.

En het geschiedde, terwijl zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene, en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er geen plaats was voor hen in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, die verbleven in het open veld en in de nacht de wacht hielden over hun kudde.  En opeens stond een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, en zij werden bevreesd met grote vrees. Maar de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, een vreugdevol bericht breng ik !

Grote vreugde voor heel het volk: U is heden de Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit is voor u het teken: Gij zult een kind vinden, pasgeboren, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse macht, die God loofde en zong: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde voor mensen die Hij liefheeft.

‘Ere zij God’  [begeleid door orgel en blaaskwintet]

En het geschiedde, toen de engelen van hen heengegaan waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: Laten wij dan toch naar Bethlehem gaan en zien het woord dat geschied is en dat ons door de Heer is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend wat tegen hen gezegd was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden, ze overwegend in haar hart.

De herders keerden terug, God lovend en prijzend om alles wat zij hadden gehoord en gezien, precies zoals het hun was gezegd.

Revelation: ‘Mary did you know

Kerst en Schepping – Gedicht bij foto’s van een schilderij van Arkadi Natanov [getoond in een fotoserie]

lied 600    Licht, ontloken aan het duister                   

Overdenking met gebruikmaking van schilderijen van de expositie; dit is een film waarin achtereenvolgens priester Johan Rutgers en Adriaan Plantinga een meditatie presenteren. 

Werk voor blaaskwintet en orgel: ‘Joy to the world’

mededelingen, waaronder het noemen van het ZWO doel

filmpje over ZWO

voorbeden, stil gebed, Onze Vader

487 Eer zij God in onze dagen      begeleid met orgel en blaaskwintet

Afsluiting en Zegen

‘Kerstfantasie’ door het Blaaskwintet

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.