Datum 24 december 2020
Aanvang 22:00
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Kinderen in de Knel
2e collecte Eigen kerkelijk werk


COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Helaas is het niet meer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Geen bezoekers meer bij de kerkdiensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven echter nog wel live online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.

A festival of nine Lessons and Carols

muzikale medewerking:

sopraan 1:      Willemien De Jong

sopraan 2:      Anja Oosterhoff

alt:                   Alie Gombert

tenor:              Peter Jan de Feijter

bas:                 Frits Gombert

fluit:                 Olga Smit

viool:               Janita Oosterhoff

hoorn:             Sylvia Breedveld

orgel:               Alex Feijen

voorganger:    ds. Atzo Nicolai

lector:              Tjitske Postma

ouderling:        Baukje Kool

diaken:            Harnold Plat

koster:             Rudi Ruitenbeek       

beeld & geluid: Sjors van Zijtveld, Andre Benus, Gerald Kersjes, Leen Kool

Oorsprong van een Festival of Lessons and Carols

De geschiedenis van een Festival of Lessons and Carols gaat terug naar Kerstavond 1880. De bisschop van Truro (Cornwall) organiseerde een dienst in een houten schuur, vooral bedoeld om mannen uit de cafés te houden. De populariteit was zo groot dat andere kerken dit voorbeeld volgden.

In 1918 werd voor het eerst een Festival of Lessons and Carols gehouden in de King’s College Chapel in Cambridge. In 1928, tien jaar later, was de eerste radiouitzending vanuit Cambridge en nu kijken jaarlijks miljoenen mensen wereldwijd naar de televisie-uitzending, uiteraard ook vanuit Cambridge. De liturgie bestaat uit negen schriftlezingen en kerstliederen die deels door het wereldberoemde King’s College Choir, deels door de mensen – al dan niet in wisselzang – worden gezongen. Het begint altijd met ‘Once in royal David’s city’ maar ook wordt elk jaar een nieuw lied ten gehore gebracht.

Tal van kerken hebben inmiddels deze liturgische vorm tot onderdeel gemaakt van hun kerstviering. Ook buiten Engeland zijn de laatste decennia de ‘Lessons and carols’ een geliefde vorm geworden om oecumenisch-breed het Kerstfeest voor te bereiden.

ORDE VAN DIENST

Instrumentalisten en orgel: In the bleak midwinter – Gustav Holst (1874-1934), arr. Frits Gombert (1950*) – 3:00

Stilte

Hymne: In de stad van koning David – Henry John Gauntlett (1805-1876)

1          In de stad van koning David, in een nederige stal,

            lag een kindje in de kribbe, ’t was de koning van ’t heelal.

            Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard als redder neer.

2          Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood

            allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.

            Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard al redder neer.

3          Eenmaal zal Hij wederkomen, die eens woonde in een stal.

            Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal:

            Jezus Christus, God en Heer, daald’ op aard al redder neer.

Welkom en gebed (voorganger)

Carol: In dulci jubilo – Robert Lucas Pearsall (1795-1856)

Eerste lezing: Genesis 3: 8-15, 17-19 (lector)

God vertelt Adam dat hij zijn leven in het paradijs verloren heeft en dat zijn zaad de kop van de slang zal verbrijzelen.

Carol: Adam lay ybounden – Christopher M. Hampsong (1980*)

Tweede lezing: Genesis 22: 15-18 (voorganger)

God belooft de rechtvaardige Abraham dat in zijn zaad al de volken zullen worden gezegend.

Carol: I wonder as I wander – John Rutter (1945*)

Derde lezing: Jesaja 9: 2, 6-7 (voorganger)

De profeet verkondigt de komst van de Redder.

Hymne: Wij trekken in een lange stoet – arr. David Willcocks (1919-2015) Liedboek 506

1          Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,

            wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!

            Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!

            Wij loven U, Koning en Heer!

2          Al bent U nu nog maar een kind, zo kwetsbaar, teer en klein,

            wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn,

            een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.

            Wij loven U, Koning en Heer!

3          Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,

            al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,

            straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat!

            Wij loven U, Koning en Heer!

4          Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal

            die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!

            Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:

            Wij loven U, Koning en Heer!

Vierde lezing: Jesaja 11: 1-4 (lector)

De vrede die Christus brengt wordt getoond.

Carol: O come, o come, Emmanuel – arr. Jonathan Merrett (1955*)

Vijfde lezing: Lukas 1 : 26-35, 38 (lector)

De engel Gabriël groet de gezegende maagd Maria.

Carol: Gabriel’s message – David Willcocks

Inleiding op de lezing (voorganger)

allen gaan staan

Zesde lezing: Lukas 2: 1-7 (voorganger)

Lukas vertelt van de geboorte van Jezus.

allen gaan zitten

Hymne: Stille nacht – Franz Gruber (1787-1863) – Liedboek 483

1          Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,

            die miljoenen eens zaligen zal,

            wordt geboren in Betlehems stal,

            Hij, der schepselen Heer.

2          Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,

            ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

            wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

            Leer me U danken daarvoor.

3          Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht

            aan een wereld, verloren in schuld;

            Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

            Amen, Gode zij eer!

Zevende lezing: Lukas 2: 8-16 (voorganger)

De herders gaan naar de stal.

Hymne: Hoor, de eng’len zingen d’eer – Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) /David Willcocks – Liedboek 481

1          Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

            Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

            Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

            zing met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

            Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

2          Hij, die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,

            wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.

            Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,

            tussen alle mensen in in het menselijk gezin.

            Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

3          Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,

            Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,

            al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,

            dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

            Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

Achtste lezing: Mattheus 2: 1-11 (lector)

De wijzen worden door een ster bij Jezus gebracht.

Carol: Three kings of Orient – John Henry Hopkins jr. (1820-1891)

Negende lezing: Johannes 1: 1-14 (voorganger)

Johannes ontvouwt het grote mysterie van de incarnatie.

Carol: Unto us is born a son – David Willcocks

Gebeden afgesloten met het ‘Onze Vader’ (voorganger)

allen gaan staan

Hymne: Komt allen tezamen – David Willcocks – Liedboek 477

1          Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

            komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

            Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

            Komt, laten wij aanbidden die koning.

2          De hemelse engelen riepen eens de herders

            weg van kudde naar ’t schamel dak.

            Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

            Komt, laten wij aanbidden die koning.

3          Het licht van de Vader, licht van den beginne,

            zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:

            goddelijk kind, gewonden in de doeken!

            Komt, laten wij aanbidden die koning.

Zegenbede (voorganger)

allen gaan zitten

Blazers en orgel: Ding dong, merrily on high – trad., arr. Frits Gombert

Hierna verlaten we de kerk