Datum 24 januari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Helping Hands
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van dienst

Thema: LUISTEREN NAAR GODS STEM

medewerkers:

voorganger: Adriaan Plantinga

organist: Ali de Boer

zang: Astrid Krause

koster: Wim van Ginkel

ouderling: Baukje Kool

diaken: Harnold Plat

toneelkinderen: Aniek Bakker en Benthe Hooghiem

woordvoerende kerkrentmeester:  Wim Broekhuizen

lezer: Gerald Kersjes, tevens beeldbediener

technici: Bas Breedveld    Powerpointpresentatiemaker

beamerbediening: Jelle Besselsen

geluid: André Benus

orgelspel

ouderling Baukje Kool met meditatieve tekst

Onze Hulp en drempelgebed       

lied 78: 1,2

kyriegebed en lofprijzing

verhaal voor kleine en grote oren, zittend verteld

eerste lezing:  1 Sam 3: 1-11   (vertaling:  naar NBV)

lezer: Gerald Kersjes

1 De jonge Samuel diende  de HEER, onder de hoede van Eli.

Er klonken in die dagen bijna nooit  woorden van de HEER en er braken geen visioenen door.

 2 Op die dag lag Eli op zijn slaapplaats.

Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien.

3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God.

De godslamp was bijna uitgedoofd.

4 Toen riep de HEER Samuel.

‘Hier ben ik,’ antwoordde Samuel.

5 Hij liep snel naar Eli toe

Samuel  zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’

Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’

Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw.

Samuel stond op, ging naar Eli en zei:

‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’

Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’

7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen,

want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.

8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer.

Samuel stond op, ging naar Eli

 en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’

Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel:

‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen,

moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’

Samuel legde zich weer te slapen op zijn slaapplaats,

10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren:

‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde:

‘Spreek, uw dienaar luistert.’                                EINDE VAN DE LEZING

lied: Samuel hoort ’s nachts een stem.

tweede lezing: Markus 1: 16 – 20    Willibrordvertaling

Toen Hij [Jezus] langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. 17 Jezus sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’ 18 En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. 19 Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in hun boot de netten aan het klaren. 20 Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter Hem aan.

overweging

orgelspel:  Cantabile no 2 “For you” van Enrico Pasini      

ONDERWIJL WORDEN DE FOTO’S UIT DE SERIE KIND_EN_OUDEREN   GETOOND

lied 361: 1,3,4,5

mededelingen  over de bloemen plus over kerkbalans door Wim Broekhuizen;

HIERNA VOLGT FILMPJE OVER DE ONTHULLING VAN HET BOUWBORD VAN DE EMMAÜSKERK (BOUWJOURNAAL)

Steenlegging door de familie van Kees, gedoopt Cornelis Dirk van Drenth, overleden op 10 januari; 15 januari werd hij begraven

Rust en vrede, rust en vrede, mensenkind, Gods licht voor jou. Welkom thuis in de hand van de levende God, ons altijd nabij.

gebeden, geopend met het lied:

lied 918  Stem die de stenen breekt

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

slotlied: 321: 1,3,6,7

zegen orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.