Datum 22 augustus 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Noodhulpcollecte Haïti
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


medewerkers:

Adriaan Plantinga, voorganger 

Adwout Groenevelt, koster       

Jan Roeleveld, organist

Elly Fiege, ouderling      

Marjan Nikkels en Herman Dokter, diaken          

Janette Hiemstra, lector              

Bert Rietschoten, afkondigingen

Mirjam Bakker, kindernevendienst

technici:

Orde van Dienst

orgelspel

tekst van de ouderling Elly Fiege

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van brood en wijn; het Heilig Avondmaal.

Hier in de kerk hebben de diakenen de maaltijd al klaargezet.

Als u thuis mee wilt vieren, kunt ook u alvast brood en wijn of druivensap klaarzetten.

Dan gaan we het samen vieren, op dezelfde tijd. Mooi en goed is het dat u hier, in Neboplus of thuis erbij bent en dat we zo de techniek gebruiken om een gemeenschap in Christus te vormen.

lied 601: 1,3  Licht dat ons aanstoot

kyriegebed

glorialied: 981: 1,2,4   Zolang er mensen zijn op aarde

gebed bij de opening van de Schrift

voor kleine en grote oren…

2 Koningen 4: 42-44, gelezen door Janette Hiemstra

Markus 8: 1-21

lied: Handen heb je om te delen  (Evangelische liedbundel 398: 1,2,5)

verkondiging                  

orgelspel

mededelingen      

over de collectes:  

1  diaconale doel is voor de noodhulp aan Haïti; toelichting door Adriaan (of diaken?)

2  werk van en aan de kerk

3   liturgisch centrum van de EK

bloemen zijn voor…                                   

afkondiging – met een steenlegging voor een overledene  

voorbeden met o.a. gebed van Franciscus

lied ter overgang naar de Tafel:

lied 383: 1,2,3

inleidend woord op de tafelviering:

Dit is de tafel van Jezus Christus.

Klaargemaakt voor degenen die God liefhebben en die meer van Hem willen houden.

Dus kom, jij die veel vertrouwen hebt en jij die weinig vertrouwen hebt,

jij die hebt geprobeerd mij te volgen en wij die allemaal gefaald hebben.

Dit zijn de gaven van God voor het volk van God.

Kom, niet omdat de kerk je uitnodigt:

het is Christus die je uitnodigt om hier gekend en gevoed te worden.

Welke wegen wij ook gaan, laten wij brood en wijn delen in vriendschap,

als kinderen van God, als één gemeente van Jezus Christus.

V.  De harten omhoog naar God!

A.  ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

V.  Dank de Eeuwige, onze God

A. WIJ WILLEN GOD DANKEN!

V. U danken wij, God,

God van overal en altijd, van mensen, dieren en planten,

van water, lucht en aarde, die heel maakt wat gebroken is

en vasthoudt wat ons ontglipt, Heilig is uw naam!

In Jezus zien wij wie U bent, mensen onder de mensen, bewogen om hun lot.

Zo nam Jezus brood en beker, dankte U en deelde uit.

Telkens als we samen komen rond de tafel,

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

Uw Geest is gekomen, als kracht om alles nieuw te maken,

brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken.

Geroepen om met U mee te gaan, vormen we een kring van klein en groot,

één wereldwijde gemeente, zoekend naar uw vrede hier en wereldwijd.

De vrede van Christus is met jullie allen.  

We bidden de woorden, die Jezus ons heeft voorgedaan:

Onze Vader die in de hemelen is, Uw Naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome, uw wil geschiedde gelijk in de hemel, als zo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

lied 408 G   Die zich breken laat

Nodiging

Komt dan nu, want alle dingen zijn gereed. De Meester is daar, en Hij roept ons.

De gemeenschap van brood en beker

Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het dierbaar lichaam van Christus, voor ons gegeven.

Neemt, eet,  gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus

gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

de tekenen van brood en wijn    (in kring of eventueel lopend; onderwijl klinkt orgelmuziek; de ambtsdragers ontvangen als laatsten brood en wijn)

dankbede

Heer, Jezus Christus, U hebt ons uw leven in handen gegeven; nu leggen wij ons leven in de uwe.  Neem ons, vernieuw en herschep ons. Wat we waren is verleden tijd; wat we zullen worden door U, ligt nog voor ons. Leid ons de toekomst in, neem ons met U mee zoals ooit de mensen die u voedsel in overvloed gaf, amen.

slotlied:  146 C:  1, 5

zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.