Datum 21 augustus 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger drs. H.R. van Riezen uit De Glind
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Orgelmuziek

(Stilte)

Welkom ouderling

Intochtslied: psalm 142 vers 1, 2, 3, 6, 7

Votum en groet.

Gebed om ontferming over onze nood door het lezen NBV 21) psalm 94 vers 1-6, 20-21

Belijdenis: (lezen NBV21,) psalm 94 vers 18-19, 22-23

Lied 836 O Heer die onze Vader zijt alle verzen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

Lezing Lucas 12 vers 13-15, 22, 31-33, 49 tot en met 59

Lied (liederen ter bemoeding 46 Als mensen leren geven, melodie Liedboek 910 soms groet een licht van vreugde)

Als mensen leren geven

en delen met elkaar,

dan vieren wij het leven

en wordt de vrede waar.

Als mensen durven dromen

van het beloofde land

dan kan er liefde komen

gaan mensen hand in hand.

Als mensen willen nemen

steeds groter en steeds meer,

dan worden vrienden vreemden

daalt haat op aarde neer.

Maar als wij leren horen

naar wat Gods woord ons vroeg,

dan is voor alle mensen

de aarde groot genoeg.

Laat onze oren horen,

Laat onze ogen zien:

Het goeds waarvan wij dromen,

Het is er al misschien.

Als wij aan vrede werken

Met hand en hart en mond,

Dan zul je dat gaat merken

De hele wereld rond.

Lezing Johannes 16 vers 17-24, 32-33

Lied Vrede voor jou vers 1 en 3 (Geroepen om te zingen 15, melodie Komt nu met zang)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,

Jij die de hele wereld draagt:

Kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt, –

tijd om te leven, kans om te zijn;

een plek om nu en ooit

gezien, aanvaard te zijn.

Verkondiging.

Lied Samen in de naam van Jezus, evangelische liedbundel 218

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn verlosser, middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Dankzegging en voorbeden,

Mededelingen, bloemengroet, collecte aankondiging

Slotlied. 675 Geest van hierboven alle verzen

Zegen

Orgelspel.