Datum 21 augustus 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werkOrde van Dienst

Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom

Zingen:                                                          Psalm 139  : 1 en 2

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Binnen voor sluitingstijd’

Kyriegebed

Glorialied                                                      Lied 305 : 1 t/m 3

Gebed bij de opening van de Schriften

Bijdrage Kindernevendienst door Hendrie van Ee

Lezing Eerste Testament:  Jesaja 30  : 15 – 21 – Gerald Kersjes  

Zingen                                                           Lied 67 : 1, 2 en 3

Evangelielezing: Lucas 13 : 22 t/m 30 – Gerald Kersjes  

Zingen                                                           Lied 990 : 1 t/m 6

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen                                                           Lied 316 : 1 t/m 4

Afkondiging overlijden

Mededelingen

Gebeden

Slotlied                                                          Lied 969 : 1 t/m 4

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                          Amen, amen, amen

Orgelspel

Collectes bij uitgang