Datum 6 september 2020
Aanvang 18:30
Locatie Immannuëlkerk
Voorganger Dhr. A.S. Brinkman
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk


Liturgie