Datum 20 juni 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van dienst 

Sjors van Zijtveld, Joop Maatjes, Wim Moggré: technici

Adwout Groenevelt, koster

Ali de Boer, organist           

Eppie Fokkema, ouderling

Meta van de Kieft, diaken 

Olga Smit, lector     

Elly Fiege, afkondigingen 

Jan Volkers, beamerpresentatie

Noa Wolswinkel, zang en gitaar

Emma Alewijnse, Noa Wolswinkel, Daniël Bakker en Astrid Krause: zang

Irma van de Esschert,  kindernevendienst

Adriaan Plantinga, voorganger

gedoopt worden vandaag:

* Willem Stefan (roepnaam Fabian) van de Waerdt, zoon van Wim van de Waerdt en Stefanie ten Hoven-van de Waerdt

* Isabel Heléna Romée (roepnaam Isabel) Tielemans, dochter van Nick Tielemans en Ramona Strijkert

* Saar Noortje (roepnaam Saar) Buers, dochter van Jeroen Buers en Suzanne Labots

* Teun, zoon van Hugo en Ines

Orgelspel

Vooraf (9.25 uur) Inzingen door Astrid Krause: het Amenliedje

Moment stilte en welkomstwoorden door Eppie Fokkema, ouderling

Openingslied:  275: 1,2,3 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Bemoediging en drempelgebed

Inleiding op de dienst

Kyriegebed

Glorialied uit het Caribisch gebied Halle-halle-halleloejah! (3x) 

uit Hoop van alle Volken

voor de kinderen: Irma van de Esschert van de kindernevendienstleiding

Dooplied: Geroepen om te zingen 79: Verbonden met vader en moeder

1 Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee,

maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2 Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd

en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent, van je houdt.

Refr. (…)

Ondertussen worden de dopelingen binnengedragen

Dopen is …

– We dopen met water.

– En we dopen in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.

Het water staat voor alles waar je in ten onder kan gaan. Dopen staat symbool voor dat het kind juist uít het water komt. Dat we gered worden. Dat we samen met Jezus de dood, het water, mogen overwinnen. Dopen is een soort opnieuw geboren worden. Omdat we weten dat dat in het leven altijd weer nodig is. In de naam van de drieëne God. Die naam zal verbonden worden met het kind. God zegt: wat er ook met je gebeurt, hoe je leven ook zal gaan, ik zal bij je zijn, ik hou je vast.

Welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven

waarmee het zich gekend mag weten

bij God en bij de mensen?

Hier staand in het midden van de gemeente vragen we jullie:

Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt?

–  Wim van de Waerdt en Stefanie ten Hoven-van de Waerdt, ouders van Willem Stefan (roepnaam: Fabian)

–  Jeroen Buers en Suzanne Labots, ouders van Saar Noortje (roepnaam Saar) 

–  Nick Tielemans en Ramona Strijkert, ouders van Isabel Heléna Romée (roepnaam Isabel)

–  Hugo en Ines, ouders van Teun

Getuigenis: Weet je verbonden met God onze Vader, Jezus die zelf ook de doop heeft ontvangen en de Heilige Geest wiens kracht doorgaat in en voor mensen.

            Doopgedachtenis en belijdenis

We zijn hier samengekomen rond het doopvont.

Hier, in het midden van de gemeente, worden straks de genoemde kinderen gedoopt.

Onder Gods hoede, als volgelingen van Jezus, geïnspireerd door de Geest zijn we hier bij elkaar.

Als we getuige zijn van de doop van deze kinderen, en van het geloof van deze ouders, mogen we ook – als wijzelf gedoopt zijn – onze eigen doop en ons eigen geloof in herinnering roepen, in gemeenschap met al die gelovigen van over de hele wereld en door alle eeuwen heen.

            Water in doopvont

            Doopgebed

lied uit Evangelisch liedboek: Dit is de dag (psalm 118:24)

doopgedicht van Nick Tielemans, door hemzelf gelezen

doopgedicht van Suzanne Labots, door haarzelf gelezen

            Doopbediening aan:

I  * Saar Noortje (roepnaam Saar) Buers, dochter van Jeroen Buers en Suzanne Labots

Vragen aan de ouders

Zijn jullie bereid je kind

te ontvangen als een kind van God

en je door zijn tegenwoordigheid in je huis

te laten sterken in het geloof

en beloof je je kind te zullen voorgaan

op de weg van Christus onze Heer?  

II * Isabel Heléna Romée (roepnaam Isabel) Tielemans,

dochter van Nick Tielemans en Ramona Strijkert        

III  * Willem Stefan (roepnaam Fabian) van de Waerdt,

zoon van Wim van de Waerdt en Stefanie ten Hoven-van de Waerdt

IV  * Teun Duivesteijn,

zoon van Hugo Duivesteijn en Ines Duivesteijn-van Drie                       

Gedoopten en allen hier en thuis met ons verbonden:

Laat de Heer je vreugde blijven. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Vragen aan gemeente

Willen jullie deze kinderen ontvangen in je midden

en hun helpen Gods liefde te ontdekken in hun leven?

Wat is daarop jullie antwoord?

Doopkaars + -kaart worden overhandigd door Irma van de Esschert van de kindernevendienst

Lied bij de kaarsen: Evangelisch liedboek: 454:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

De dopelingen worden tijdens het naspel de kerk uitgedragen.

Kinderen kunnen naar oppas/kindernevendienst.

ter inleiding op de Schriftlezingen: een van de doopouders, Hugo of Ines, voert het woord

Schriftlezingen:

Handelingen 8: 26-39 NBV

Filippenzen 4: 4a, 7: Laat de Heer je vreugde blijven. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

LB 780: 1,2,3  In de schoot van mijn moeder geweven

Overweging

Instrumentale muziek: “Rigaudon” uit de Cathedral Suite van Gordon Young 

Pastorale mededelingen; eventuele overlijdensafkondigingen

Plaatsen van het steentje

Gebeden

Mededelingen, bloemengroet, bouwjournaal

Collecte bij de uitgang

Slotlied   Ik zal er zijn voor jou: 1,4

4  Ik zal er zijn voor jou

ik laat je niet alleen.

Ik zal er zijn voor jou

mijn licht straalt om je heen.   

Zegen, beantwoord door allen, herhaaldelijk zingend:

Lichtend orgelspel

Na afloop stellen de doopouders zich buiten in een rij op,

zodat iedereen hen feliciteren kan.

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.