Datum 18 juli 2021
Aanvang 18:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


medewerkers

Ds. A. Plantinga, voorganger
Dick van Engelenburg, koster
André Sennema, organist
Elly Fiege, ouderling
Meta van de Kieft, diaken
Janette Hiemstra, lector
Jan Volkers, beamteampresentatiemaker

orgelspel

meditatieve tekst door de ouderling

lied op de drempel: lied 981: 1,2,3

drempelgebed

gezongen gebed bij de opening van de Schrift: lied 314: 1,2

inleiding bij de lezingen

tekst uit het Nieuwe Testament:  Matteüs 16: 16 – 22  (Naardense Bijbel)

16     Ziedaar, er komt er één op hem af die zegt:

leermeester, wát is het goede dat ik moet doen

om eeuwigheidsleven te hebben?

17     Maar hij zegt tot hem:

wat vraag je mij over wat goed is?-

één is er die goed is!- maar als je het wilt,

binnenkomen in het leven,- houd de geboden!

18     Hij zegt tot hem: welke?

Jezus verklaart:

dit: ‘je zult niet moorden,

geen overspel begaan, niet stelen, niet leugenachtig getuigen,

19     eer je vader en je moeder’ (Ex. 20,12; Deut. 5,16)

en ‘liefhebben zul je je naaste, zoals jezelf’ (Lev. 19,18)!

20     De jongeling zegt tot hem:

dat alles heb ik bewaakt van jongs af,

waarin schiet ik tekort?

21 Jezus verklaart hem:

als je het wilt: volmaakt zijn,-

ga heen, verkoop je eigendommen

en geef ze aan armen, en

je zult een schat in (de) hemelen hebben;

dan hierheen en volg mij!

22 Maar als de jongeman dit woord hoort

gaat hij bedroefd weg; want hij is er een geweest die vele bezittingen had.

woord ter inleiding over de psalmlezing

lezing: psalm 126   Statenvertaling

126     1         Een pelgrimslied.

Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,

waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen

en onze tong met gejuich.

Toen zei men onder de heidenvolken:

De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,

daarom zijn wij verblijd.

4HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap,

zoals waterstromen in het zuiden.

5Wie met tranen zaaien,

zullen met gejuich maaien.

6Wie het zaad draagt en dat zaait,

gaat al wenend zijn weg;

maar hij zal zeker terugkomen met gejuich,

en zijn schoven dragen.

reactie op de Schrift:

lied 126 A   [alleen refrein]    Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap  

Psalm 126   in de versie van Gabriël Smit

instrumentaal intermezzo op de piano door Adriaan: fluistering van hoop

Psalm 126  leestekst:  versie van Hans Bouma uit In de schaduw van de psalmen

gebed om bevrijding, uitmondend in het sololied:   Richt mij, ontwricht mij (op piano begeleid door Adriaan)

psalm 126 tekstueel uit  150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis

overdenking     UIT DE KETENEN?

orgelspel

geloofsbelijdenis in nieuwe woorden:

[uitgesproken door allen die gaan staan]

Wij geloven in U, God,

in Uw scheppende kracht,

waarmee U hemel en aarde tot lieven riep,

ons mensen maakt naar Uw beeld

en tot Uw gelijkenis.

Wij geloven in Jezus Christus, Uw Zoon,

gekruisigd en opgestaan.

Hij liet ons zien wat het is:

geschapen zijn naar Uw beeld.

Hij inspireerde ons te doen als Hij:

de werken van barmhartigheid.

Wij geloven in Uw Geest

die ons bijeen houdt.

Die ons waakzaam en strijdbaar maakt,

die ons inspireert en kracht geeft.

Wij geloven dat wij bij U horen,

Uw kerk, geroepen in verbondenheid,

werkend aan Uw Koninkrijk,

hier en nu,  tot in eeuwigheid.

Amen.

eventuele mededelingen; noemen van de bloemengroetnamen

lied ter inleiding op de gebeden: 2 x gezongen

gebeden; stil gebed; Onze Vader

slotlied  lied 248: 1,2,3                     

zegen              orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.