Datum 18 juni 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Onze Vaderzondag

Orde van Dienst

orgelspel

meditatieve tekst en welkom door de ouderling

psalm 91: 1,3,8  Heil hem wien God een plaats bereidt

v             Onze hulp is in de naam van de Heer

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             (…)

over de viering

kyriegebed

glorialied: 870: 1 tm 4  Heilige God, geprezen

voor de kinderen

gebed bij de opening van de Schrift

De 10 geboden: Exodus 20: 1 tm 17       (Bijbel in gewone taal: zie onderaan) 

Schriftlezing:  Onze Vader bij Mattheus 6: 5 tm 13 (versie: kanselbijbel NBV)

gezongen Onze Vader: 1006       tijdens het naspelgaan de kinderen naar hun eigen ruimte

als gedicht:  lied 894

gezang 370 alle verzen   Vader die woont in hemels licht

preek  met daarin een uitwisselingsmoment    ‘mijn vader’ 

stuk voor saxofoon en piano door Jacko van der Meer en Adriaan (uit Mendelssohns Paulus  Gott sei mir g’nädig).

tijdens onderstaand lied komen de kinderen terug

lied 905: 1,3,4  Wie zich door God alleen laat leiden

mededelingen pastoraal; event. gedachtenismoment

de kinderen doen de gebaren bij het Onze Vader voor

voorbeden, stil gebed, gesproken Onze Vader met gebaren én:

mededelingen:

1) bloemenbestemmingen

2) collectebestemmingen: diaconie en werk van en aan de kerk

3) bloemuitreiking voor wie examen deden; na de zegen naar voren komen zelf (of als je iemand kent)

lied 903: 1,2,3   Zou ik niet van harte zingen

zegen  en orgelspel

*************************************************************************

Exodus 20: 1 tm 17      Bijbel in gewone taal

201God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.

Hij zei: 2‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.

3Vereer geen andere goden. Vereer alleen mij.  4Maak geen beeld van een mens, of van een dier dat in de lucht, op het land of in het water leeft. 5Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik, de Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen.  Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de vierde generatie. 6Maar als iemand mij liefheeft en zich aan mijn regels houdt, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste generatie.

7Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen.

8Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.

12Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.

13Vermoord niemand.
14Ga niet vreemd.         
15Steel niet.
16Vertel bij de rechter geen leugens over iemand.
17Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’

Vertaling van de zangtekst van het stuk na de preek (Jacko en Adriaan) uit de Paulus van Mendelssohn:

God, wees mij genadig, goed als U bent.

En verdelg mijn zonden in uw grote barmhartigheid.

Verwerp mij niet voor uw aangezicht,

neem uw Heilige Geest niet van mij.

Een bang en gebroken hart zal God niet verachten.

p.229

Want ik wil de overtreders van uw wegen onderwijzen,

opdat de zondaren zich tot U bekeren.

Heer, open mijn lippen,

dat mijn mond uw roem verkondigt.

En verdelg mijn zonden in uw grote barmhartigheid.

Verwerp mij niet.