Datum 16 april 2022
Aanvang 22:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai


Stille Zaterdag

INLEIDING

Twee stemmen in een vrijwel donkere kerk.

stem 1   Waarom zijn wij hier in het donker van de nacht?

stem 2   Omdat wij in de nacht tot rust komen van het gejaag overdag.

              Omdat in het duister ons oog gescherpt wordt

              en wij kunnen zien…zien hoe het was,

              zien hoe wij zijn, zien wie we kunnen worden.

stem 1   Waarom is deze kerk zo donker?

stem 2   Omdat uit het duister het licht nog moet komen,

              zoals uit slavernij de vrijheid komt,

              zoals uit de dood het leven komt.

stem 1   Wanneer zal het licht dan komen?

              Wanneer zal ik kunnen zien wie ze zijn, de mensen?

stem 2   Zodra wij gehoord hebben wie het licht is op onze           

              weg, zodra wij zijn vuur hebben gezien in ons midden.

              Wees dan stil en luister.

              Hoor hoe zijn stem geroepen wordt.

              Zie zijn licht en draag het uit.

Wij zingen lied 366 uit LvdK – ‘Gij zijt mijn goed’.

De zanggroep zingt lied 594 – ‘Wachters op de morgen’

Dan verschijnt een diaken met de brandende paaskaars in de deuropening en blijft daar staan. Hij/zij (of Frits) zingt ‘Licht van Christus’, door allen herhaald. De diaken loopt tot halverwege het liturgisch centrum, stopt en zingt (of Frits) voor de tweede keer ‘Licht van Christus’ dat weer door iedereen wordt herhaald. Dan loopt de diaken naar de kaarsenstandaard en zingt (of Frits) voor de derde keer ‘Licht van Christus’, weer door iedereen herhaald. Vervolgens zet de diaken de kaart op de standaard en gaat zitten.

Het licht van de paaskaars wordt aan elkaar doorgegeven.

Wij zingen het refrein van lied 430 – ‘Met vrede gegroet’

GROET EN BEMOEDIGING

v.   Laat de Heer met u zijn!

a.   JA, EN MET U!

v.   Laat, zusters en broeders, het licht van deze kaarsen weerspiegelen in uw ogen.

      Laat, zusters en broeders, het licht van deze wereld weerschijn vinden in uw hart, in uw

      verstand, in uw gelaat en in de schaduwen van uw bestaan

      – overstraald, overtuigd door het levende licht dat Jezus heet, zeggen wij:

a.   ONZE HULP IS VAN DE HEER VAN HEMEL EN AARDE,

      DE EERSTE EN DE LAATSTE EN DE LEVENDE,

      VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

We zetten onze kaarsen in de kaarsenbak.

Wij zingen daarbij lied 598 – ‘Als alles duister is’

NACHT VAN GEDENKEN

stem 1 Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

stem 2 Dit is de nacht van het gedenken dat hemel en aarde gemaakt zijn en de mens geroepen is      uit het duister tot het licht.

Daarom lezen we: Genesis 1 : 1 – 2:5
en zingen in wisselzang Lied 600 – ‘Licht ontloken aan het donker’

stem 1 Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

stem 2 Dit is de nacht van het gedenken, van het vernieuwen van het verbond dat het volk van                      Israël ontving in de woestijn.

Daarom lezen we: Deuteronomium 31: 22-30

en zingen we lied 316 – ‘Het woord dat u ten leven riep’

stem 1 Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

stem 2 Dit is de nacht van het gedenken van het profetenwoord dat de HEER zijn verbond trouw            blijft, dwars door de dood heen.

Daarom lezen we: Ezechiëll 36 : 24 – 28. 

en zingen lied 589 – ‘O lichaam van het Woord’

stem 1 Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

stem 2 Dit is de nacht van het gedenken dat God vóór ons is en de banden van de dood verbrak en uit de dood is opgestaan.

Daarom lezen we: Marcus 16 : 1-8 waarbij we gaan staan

Wij zingen uit ‘Tegen het donker. – 50’ (Melodie lied 214 LvdK – ‘O morgen van verblijden’) –

‘Nu is het licht ontboden’ (tekst Sytse de Vries)

Nu is het licht ontboden, de goede schepping lacht!

De zong zingt God zijn ode als op de eerste dag!

Dit licht dat ons onthult: al wie het donker duldt

en daar Gods goedheid wacht, vervalt nooit aan de nacht.

Nog kan het duister duren, het licht blijft toegezegd!

Want in de zwaarste uren is onze nacht weerlegd:

is Christus niet de vlam die door het duister kwam,

ons aangestoken heeft met vuur dat eeuwig leeft?

Nooit zal die vlam nog doven dank zij die ene mens

die alle nacht te boven geloofd heeft, onbegrensd.

Hij is het eerst licht, dat ons de dag bericht,

de zon die schijnen gaat, de glans van Gods gelaat!

vg.:      De Heer is waarlijk opgestaan!

allen:   Ja waarlijk opgestaan!

Er komt meer licht in de kerk;

antependia: paars wordt wit (ook in de ppt-achtergrond!).

Bij de afbeelding van de laatste kruiswegstatie (ppt – het open graf) wordt een tekst gelezen

DOOPGEDACHTENIS en GELOOFSBELIJDENIS (allen gaan staan)

vg.:      We gedenken de doop door onze doopgelofte opnieuw uit te spreken :

            Willen jullie de Heer uw God dienen en naar Zijn stem alleen horen?

allen:   Ja, dat willen wij!

vg.:      Willen jullie je verzetten tegen alle machten en krachten die als goden over ons kunnen                            gaan heersen?
allen:   Ja, dat willen wij!

vg.:      Willen jullie je telkens opnieuw omkeren naar Christus en hopen op de van God gegeven             toekomst voor alle mensen?
allen:   Ja, dat willen wij!

Geloofsbelijdenis

vg.:      Wij geloven in een gemeenschap van Christenen, waarin we er zijn voor elkaar.

allen:   Ja, dat geloven wij!
vg.:      Wij geloven in het licht, dat wij aan elkaar door kunnen geven.

allen:   Ja, dat geloven wij!

vg.:      Wij geloven in het water, dat ons bindt en nieuw leven geeft.

allen:   Ja, dat geloven wij!
vg.:      Wij geloven in deze tekens van hoop en leven, dat we elkaar de dood niet willen aandoen,
            maar elkaar het leven geven.

allen:   Ja, dat geloven wij!
vg.:      Wij geloven dat we samen waar kunnen maken, dat oog om oog en tand om tand niet de                laatste waarheid is.

allen:   Ja, dat geloven wij!
vg.:      Wij geloven in de liefde die verdraagt, in de weg van mens tot mens.

allen:   Ja, dat geloven wij!
vg.:      Wij geloven in de nieuwe mens, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

allen:   Ja, dat geloven wij!
vg.:      Wij geloven in Gods goedheid, die geen einde heeft.

allen:   Ja, dat geloven wij!

Wij zingen lied 686: 1 en 2 – ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden

Wij zingen samen met de zanggroep lied 386 – ‘Vier met alles wat in je is’

Nodiging

Tafelgebed

vg.:    vrede u allen,

allen: VREDE U OOK

vg.:    Harten omhoog

allen: WIJ HEFFEN ZE OP

vg.:    Laten wij danken de Eeuwige God,

allen: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN

Wij vormen samen een grote kring

wijn of druivensap, zelf aangeven

Vredegroet

De gemeenschap van brood en wijn

Bij het delen van het brood zingen we samen met de zanggroep in canon het Taizélied – ‘Christus waarlijk verrezen’

Christus is waarlijk verrezen, alleluia.

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.

Bij het delen van de wijn zingen wij samen met de zanggroep in canon lied 619a – ‘Lof zij God in de hoogste troon’

Gebed

Wij zingen het slotlied, lied 601 – ‘Licht dat ons aanstoot’

WEGZENDING EN ZEGEN