Datum 15 januari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


meditatieve tekst en welkom door Esther Mennink

openingslied:  217: 1,2,3   De dag gaat open

drempelgebed:

v        Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a        DIE GEMAAKT HEEFT HEMEL EN AARDE.

v        Breng ons bijeen rond Woord en Sacrament,

a        EN LEER ONS OPEN TE STAAN VOOR U EN VOOR ELKAAR, AMEN.

over de viering

kyriegebed

loflied: psalm 66: 1,2   Breek, aarde uit in jubelzangen

woord voor de kinderen

kinderlied:  lied 385 alle verzen De tafel van samen

de kinderen gaan met het licht naar de nevendienst; zij komen terug tijdens lied 388

Schriftlezingen:

Jesaja 62,1-5

Johannes 2,1-11

lied 339 A    U komt de lof toe

verkondiging

lied 525:  1,2,3   Wij willen de bruiloftsgasten zijn 

eventuele overlijdensafkondigingen

voorbeden, stil gebed

collectemoment inzameling voor diaconie en kerk; 

mededelingen o.a. over 23 feb Samenspraakavond over Avondmaal door ds Agnes Gilles (Ede)

bloemengroet

overgangslied naar de tafel:

Lied van de maand: 388 1, 2, 3   

[Wij vormen een kring.  Wie wil, neme rustig plaats op een stoel.]

LITURGIE HEILIG AVONDMAAL

De Heer heeft Zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben.

Wij nodigen u, als dienaren van Jezus Christus, om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen en brood en wijn uit Zijn hand te ontvangen.

V. De Heer zij met U

A. OOK MET U ZIJ DE HEER

V. We willen de Heer danken.

A. HET IS GOED HEM TE EREN.

V. Ja Eeuwige, U willen wij danken,

voor alles wat U voor ons bent.

Wij kennen u als onze Schepper. U heeft ons gemaakt zodat wij er kunnen zijn voor elkaar en voor U.

U geeft ons liefde waardoor wij kunnen leven, waardoor wij elkaar kunnen vertrouwen zolang als wij ademhalen.

God, wij zegenen u daarvoor.

Voor al diegenen die met liefde durven leven en zo uw naam heiligen en hooghouden,

danken wij u.

De echo van hun liefdeslied klinkt over deze aarde

en zet ook ons aan trot zingen van uw grootheid.

En daarom verheffen ook wij onze stem en zingen vol vreugde U toe:

lied 405: 1,4     HEILIG, HEILIG, HEILIG

V. U danken wij om Jezus uw Zoon:

Want in Hem zien wij uw liefde,

In Hem zien wij uw ontferming, uw vergeving uw toekomst.

Hij gaf zichzelf aan ons als teken van uw liefde.

Hij heeft ons genodigd op het feest van zijn Vader,

De bruiloft van hemel en aarde.

Daar zal Hij zijn met ons de vrucht van de wijnstok drinken,

De smaak van een nieuwe schepping.

Hem gedenken wij. Hoe hij volhardde in zijn trouw

En uw weg volbracht.

Zo gedenken wij de nacht waarin Hij werd gevangen.

Hij heeft toen het brood genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken,

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,  en gezegd:

Neemt en eet,

dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken,  hem rondgegeven en gezegd:

Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Zo gedenken wij het verlossend lijden van de Messias, die verrezen is en leeft.

En wij verkondigen zijn dood en opstanding, totdat Hij komt.

A. MARANATHA.

V. Zend dan o God uw Heilige Geest

Zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat

En zoals dit brood dat wij breken,

Was verstrooid over de velden,

maar werd samengebracht en één is geworden,

breng zo uw gemeente uit alle kerken bijeen, komend van heinde en ver

gericht op uw rijk van vrede.

Want U alleen komt alle eer toe,

Door Jezus, uw dienaar, in eeuwigheid.

A. Amen.

V. Bidden wij tot God onze Vader, met de woorden die Hij ons leerde:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heer­lijkheid, tot in eeuwigheid, amen.

Wij geven elkaar de vredegroet en zingen twee keer (Hoop van alle volken 79:3)

Het brood dat wij breken brengt gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer voor u gegeven is. Zo worden wij één met Gods liefde en leven.

De beker der dankzegging

brengt gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daarvan.

Zo krijgen wij deel aan Gods vergeving en trouw.

[ronddelen van brood en wijn]

Dankgebed

V. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,

Dat u ons de gemeenschap met uw Zoon gegeven hebt;

laat deze gemeenschap in ons groeien, in verbondenheid met allen die U zoeken,

in alle kerken wereldwijd, amen.

zegen

slotlied:  lied 791: 1,5,6  Liefde eenmaal uitgesproken

orgelspel