Datum 14 mei 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. H.J. Oortgiesen uit Ede
1e collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van dienst

6e zondag van Pasen, zondag Rogate (vraagt)

 • Orgelspel
 • Stilte
 • Liturgische tekst en welkom door ouderling

VOORBEREIDING

 • Aanvangslied (staande): Psalm 139 vers 1 en 2
 • Bemoediging en groet
  Vg. :Onze hulp is in de naam van de Heer,
  Gem. : DIE HEMEL EN AARDE MAAKT.
  Vg.: Genade en vrede, voor u en voor jou,
  van Hem, die was en die is en die komt,
  Jezus Christus onze Heer,
  in de kracht van de Heilige Geest.
  Gem.: AMEN. (de gemeente gaat weer zitten)
 • Zingen Psalm 139 vers 14
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld (Kyrie)
 • Zingen Glorialied: Psalm 150 a (vers 1 en 4 allen; 2 vrouwen en 3 mannen)

DIENST VAN DE SCHRIFT

 • Gebed om het licht van de Geest bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing OT: Jesaja 41 vers 17-20
 • Zingen: Psalm 107 vers 1 en 4
 • Schriftlezing NT: Johannes 16,16-24
 • Zingen: Lied 339a
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen Lied 664

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader)
 • Bloemengroet en aankondiging collecten
 • Slotlied (staande): Lied 863 vers 1 en 6 allen; 2 en 4 vrouwen; 3 en 5 mannen)
 • Uitzending en zegen (gemeente zingt: Amen, amen, amen)
 • Orgelspel