Datum 14 maart 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Armoede Nederland
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


zondag Laetare –   Verheugt u!       Kleur: roze

voorganger: Adriaan Plantinga

organist: Jacob van der Meer; saxefonist: Jacko van der Meer

ouderling:  Jan Vreeke

diaken: Dick Bonestroo

lector: Marja Moggré

koster: Dick van Engelenburg

zang: Astrid Krause en Noa Wolswinkel, Albert Willem Bennen

kindernevendienst: Irma van den Esschert

technici: Niels Gilles, Jouke Feenstra , André Bakker, Jan Volkers

afkondigingen: Jan Vreeke

Orde van Dienst

ouderling met meditatieve tekst

verstillend orgelspel

v   Onze hulp is in de naam van Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft. (…)

psalm 122:1

kyriegebed, afgesloten met (lied 301 G)

KYRIE ELEISON.

voor de kinderen: in beeld en aan het woord: Irma van den Esschert

projectlied    Achter U aan (gezongen door Noa Wolswinkel)

gebed bij de opening van de Schrift

II Koningen 2: 8-14 gelezen door lector

Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. 9


Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10


‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11

En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12

Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 

Johannes 14: 25-31 gelezen door lector

Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29

Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30

Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31

maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’

evangelische liedbundel nr 501 Vrede van God

verkondiging

orgelspel

lied 559  (alle verzen) Gij die ver voor ons uit

Leggen van de gedachtenisstenen   
Eventuele berichten van overlijden

in voorbeden:  uit het onder ons verspreide veertigdagenboekje: een deel van een gebed van Marinus van den Berg, hij zou te gast zijn in Samenspraak. Hopelijk komt dat een andere keer!  Zuivere taal.

voor- en dankbeden,

laat ons niemand uitsluiten, buiten onze kring plaatsen,

voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn, veroordelend: geef ons een nieuwe kans o God. Vernieuw ons hart, doe ons opengaan voor elkaar in uw naam. 

laat ons niemand uitsluiten – zoveel mensen die in soms verborgen armoede leven, ook in ons eigen land. Vernieuw ons denken, leer ons alert te zijn op wie ondersteuning nodig hebben.

Breng ons te binnen wie voor wij van waarde kunnen zijn, door aandacht, door hen te noemen in ons gebed.

stil gebed 

MEDEDELINGEN

Kliederkerkactie:  maak met je kind een mooie Palmpaasstok; zie het filmpje op de website. Fotografeer je kind met stok en wij zullen alle mooie platen laten zien in de vrolijke viering van 28 maart waarin Harmke weer voorgaat. Stuur de foto uiterlijk 22 maart op.

40 dagen challenge:    commissie Groene Kerk

afval-vermindering;  KLIMAATALARM 2021: DOE MEE!!

ONLINE vanuit huis  of bid om 15.00 uur mee met de online gebedsbijeenkomst op YouTube. Meer informatie op www.groengelovig.nl.

Wegwerp wattenschijfjes en plastic wattenstaafjes in de ban! Gebruik wasbare wattenschijfjes en een wasbaar wattenstaafje.

vanavond: vesper om 18.30 uur bijbelverhaal als confrontatieverhaal voor een criminele koning.

Bloemengroet

bouwjournaal

collectes:  

1 diaconaal: armoede in ons eigen land; In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Nederland. Dank u wel!  Zie verder eventueel www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland, ook voor online doneren.

2 plaatselijk kerkenwerk;

3 liturgisch centrum Emmaüskerk

Heilig Avondmaal

lied:   Witter dan sneeuw   Opwekking 811 met zang en saxofoon

Tafelgebed

V.  De harten omhoog naar God!

A.  ALS BLOEMEN NAAR DE ZON!

V.  Dank de Eeuwige, onze God

A. WIJ WILLEN GOD DANKEN!

V. U danken wij, God, God van overal en altijd, van mensen, dieren en planten,

van water, lucht en aarde, die heel maakt wat gebroken is

en vasthoudt wat wij los moeten laten, Heilig is uw naam!

In Jezus zien wij wie U bent, mensen onder de mensen, bewogen om hun lot.

Zo nam Jezus brood en beker, dankte U en deelde uit.

Telkens als we samen komen rond de tafel,

deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

Uw Geest is gekomen, als kracht om alles nieuw te maken,

brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken.

Geroepen om met U mee te gaan, vormen we een kring van klein en groot,

één wereldwijde gemeente.

We bidden de woorden, die Jezus ons heeft voorgedaan:

Onze Vader die in de hemelen is, Uw Naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome, uw wil geschiedde gelijk in de hemel, als zo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

ROND DE TAFEL

De aanwezige gemeenteleden komen nu (met anderhalve meter ertussen uiteraard) rond de tafel staan.

En u die thuis meedoet kunt het brood en de wijn / het sap bij de hand houden.

Na het breken en wijden van het brood zullen we ons samen laten voeden.

Met de wijn doen we het op dezelfde manier als met het brood.

Komt dan nu, want alle dingen zijn gereed. De Meester is daar, en Hij roept ons.

De gemeenschap van brood en beker

Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het dierbaar lichaam van Christus, voor ons gegeven.

Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt, drinkt allen daaruit,    gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Gebed:

Heer, Jezus Christus, U hebt ons uw leven in handen gegeven; nu leggen wij ons leven in de uwe.  Neem ons, vernieuw en herschep ons. Wat we waren is verleden tijd; wat we zullen worden door U, ligt nog voor ons. Leid ons de toekomst in, neem ons met U mee. Maak ons deelgenoot van uw vrede en doen ons leven door uw Geestkracht. Amen.

Zingen lied 543: 1,3

zegen                     

orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.