Datum 13 november 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W.G. van Iperen
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Inleiding door ds. Wilbert van Iperen


In de Psalmen komt het hele menszijn naar voren. In een loflied prijzen we de Schepper van hemel en aarde (Psalm 150). In de nood zingen we dat onze ‘ziel bedroefd’ is en verlangt naar God (Psalm 42). We bezingen Gods liefde die ons rijk en blij maakt (Psalm 36). Als we ergens als een berg tegenop zien, belijden we dat de Heer onze hulp is (Psalm 121). Als we zien wat er aan onrecht in de wereld gebeurt, lezen we over God in de hemel die lacht en spot met koningen en wereldleiders (Psalm 2).

In de avonddienst van 13 november zingen we samen met Kavoca bovengenoemde Psalmen. In de overdenking staan we stil bij Psalm 2. Een lied dat de spot drijft met leiders met grote ego’s en wilde plannen. Ze zijn van alle tijden, zo beleven we ook vandaag de dag. Het is een lied dat belijdt dat er recht gesproken zal worden en dat er andere krachten zijn, sterker dan die van dood en verderf. In zijn parafrase op Psalm 2 verwoordt Huub Oosterhuis het als volgt:

Het kan een timmermanszoon
een tentenmaker een tollenaar zijn
een koningin
of een poetsvrouw
in wie Hij zijn hartstocht ademt
zijn zachte kracht van ontferming.

Als ik de krant lees kan ik het vaak maar moeilijk geloven: ‘sterker dan de machten zijn de zwakke krachten’. Maar als je goed om je heen kijkt, in je leven van alledag, zie je het soms gebeuren. Goddank!

Orde van Dienst


Intrada: Lied 131      Ubi caritas et amor/Daar waar liefde woont (Psalm 133: 3)                     
                                                                   
(Koor Latijn/Ned., vervolgens ALLEN afw. Latijn/Ned.)

Afkondiging, gevolgd door stilte

Vanuit de stilte klinkt DNP 92: 1 Goed is het U te eren (ALLEN unisono)
1. Goed is het U te danken, Uw naam te prijzen, HEER,
    te zingen tot uw eer bij harp- en citerklanken.
    Goed is het in de morgen te spreken van Uw macht.
    Goed is het in de nacht te danken voor Uw zorgen.                   


Groet en bemoediging

Koor zingt ter inleiding op het gebed Veni Lumen – Taizé 136 (Psalm 104) (koor en solo Lucie Tromp)
Kom, o Trooster, Heil’ge Geest, Licht dat vol van Zegen is, schijn in onze duisternis.
Lied 136 Kom, o Trooster, Heil’ge Geest (Hand. 1: 4-8)
                      
                                      (oe)                         Kom, o –    Trooster, Heil’-ge Geest   (oe)

                           Licht, dat vol van    Ze-gen     is,      Schijn  in –     on- ze         duis-ter-nis    

Solo: Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom.
         Kom, o Trooster Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest.
         Geef Uw gaven zevenvoud, aan ieder die op U vertrouwt.

Gebed van toenadering

We zingen: Psalm 36: 1 (DNP) Uw Liefde raakt het hemelblauw

                            (allen eenstemmig) (Melodie Ps 68) (uit De Nieuwe Psalmberijming)

       Uw Liefde raakt het hemelblauw,
       tot in de wolken reikt Uw Trouw,
       geen mens kan U doorgronden.
       Uw oordeel is onpeilbaar diep.
       U zorgt voor alles wat U schiep,
       Uw Trouw wijkt geen seconde.
       Uw Liefde, God, maakt rijk en blij!
       Hier in Uw Huis genieten wij
       van wat U ons wilt geven.
       Uw Bron schenkt aan wie dorstig is
       het Levend Water, helder, fris.
       Uw Licht verlicht ons leven.

↓ (aansluitend)

Kavoca: Psalm 121
(Engelse Chant version/Nederlands gezongen)

1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?
2 Mijn Hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de Wachter van Israël.
5 De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechter hand:
6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.
7 De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven,
8 de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

* Eer aan de vader en de Zoon en de Heilige Geest;

    zoals het was in het begin en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

                        Inleiding op de eerste lezing

Lezing: Psalm 2: 1-3

1Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’

Tussenzang (allen eenstemmig

Vervolg lezing: Psalm 2: 4-9

4Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.
5Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen:
6‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’
7Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
8Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
9Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’

Kavóca: Was betrübst du dich, meine Seele – F. Mendelssohn (Psalm 42:5)

Was betrübst du dich, meine Seele,
Waarom ben je bedroefd, mijn ziel

und bist so unruhig in mir?  
en ben je zo onrustig in mij?

Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken,  
Hoop op God! Want ik zal Hem nog danken

daß er mir hilft mit seinem Angesicht.     
dat Hij de hulp van mijn aangezicht en mijn God is.


* God trekt zich het lot aan van allen die lijden…

Vervolg lezing: Psalm 2: 10
10Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.

Lezing Psalm 2: 11

11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde.

Lezing Psalm 2: 12

12Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.

Meditatie

Kavóca: Psalm 150 – O praise God in His holiness – C.V. Stanford (1852-1924)

O praise God in His holiness
O, prijs God in Zijn heiligheid

Praise Him in the firmament of His power.  
Prijs Hem om Zijn grote macht.

Praise Him in His noble acts   
Prijs Hem om Zijn grote daden

Praise Him according to His excellent greatness 
Prijs Hem om Zijn onmetelijke grootheid

Praise Him in the sound of the trumpet   
|Prijs Hem met trompetgeschal

Praise Him upon the lute and harp.  
Prijs Hem met luit en harp

Praise Him in the cymbals and dances    
Prijs Hem met cymbalen en reidans

Praise Him upon the strings and pipe   
Prijs Hem met snarenspel en fluit

Praise Him upon the well-tuned cymbals   
Prijs Hem met welluidende cymbalen

Praise Him upon the loud cymbals.     
Prijs Hem met luide cymbalen

Let everything that hath breath praise the Lord.   
Laat alles wat adem heeft de Heer loven.

Glory be to the Father, and to the Son,   
(Lofprijzing): Eer aan de Vader, aan de Zoon

and to the Holy Ghost. As it was in the beginning,
en aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin

is now and ever shall be: world without end. Amen.  
en nu en altijd zijn zal: wereld zonder einde. Amen.

Psalm 2 – Huub Oosterhuis (150 Psalmen vrij)

Hoort, despoten van alle tijden
en uw trawanten:
waarom raast en tiert gij
hele volkeren geselend?
Moge het wereldwijd klinken, dit lied
tegen uw furies van onrecht
tegen uw cynische hoon en verachting
voor het mensenkind en zijn god.
De god van het mensenkind
huivert en huilt in zijn hemel.
Dan brult Hij, schudt zijn manen
en springt – onzichtbaar van licht
daalt Hij in een mensenhart af:
jij, mijn herder, mijn leeuw
jij zult mijn lammeren weiden
hun wonden wassen en zalven
om mijn heelal te hoeden
heb ik jou heden verwekt.
Het kan een timmermanszoon 
een tentenmaker een tollenaar zijn
een koningin
of een poetsvrouw
in wie Hij zijn hartstocht ademt
zijn zachte kracht van ontferming.
Zij vrezen met grote vrezen. Maar gaan –
hun weg is de ganse aarde
tot overal waar nog opperwezens
mensen kapotslaan als lemen kruiken.
O wee trawanten, omgekochte rechters
o wee despoten, wees gewaarschuwd
wat voor een wereld wilt gij
voor uw kinderen – deze?

Samenzang NLB 422

Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen door Uw stille kracht.
Laat ons weten, nooit vergeten hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen biddend hopen, dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Gebeden

Stil gebed

  • Avondgebed naar …..
  • Stil gebed
  • Onze Vader

      tot in Eeuwigheid

LvdK 48: 10 aansluitend als gezongen Amen)

Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is ‘t geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.

 Kavóca zingt:
Closing Responses – G. Knight (1908-1979)
(solo Lucie Tromp en Koor)

v: Keep us, o Lord, so awake in the duties of our calling
   Houd ons, o Heer, waakzaam in de taken van onze roeping.

k: That we may sleep in Thy peace and wake in Thy Glory. 
   Dat wij mogen rusten in Uw vrede en opstaan in Uw Glorie.

v: God grant to the living, grace;      
    Heer geef genade aan de levenden;  

      to the departed, rest;     
      rust aan de overledenen;

      to the church, the king,     
      aan de kerk, de koning, de regering

      and all mankind peace and concord. 
      en de hele mensheid vrede en verdraagzaamheid.

k: And to us and all his servants, life everlasting.    
   En aan ons en al zijn dienaren, eeuwig leven.

v: Let us bless the Lord.   
   Laat ons de Heer zegenen.

k: Thanks be to God!     
    Dank aan God!

Slotlied: Zingen: Koor en samenzang ‘The Old Hundredth Psalm Tune’ – R. Vaughan Williams
(oude melodie Ps 134)

K1 A2K3 – K4 A5
1. All people that on earth do dwell,     
   Juicht Gode toe, bazuint en zingt.                     

Sing to the Lord with cheerful voice.    
Treedt nader tot gij Hem omringt,         

Him serve with fear, His praise forth tell;  
Gij aard’ alom, Zijn rijksdomein,   

Come- ye- be-fore Him and rejoice.      
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

KIES uw taal – het koor zingt Engels

3. O enter then His gates with praise,   
  Gaat tot Zijn poorten in met lof,

    approach with joy His courts unto.      
    met lofzang in Zijn heilig hof;

    Praise, laud, and bless His name always,  
    Looft Hem aldaar met hart en stem;

    for it is seemly so to do.  
    prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem.

4.For why? The Lord our God is good;    
  Want God is overstelpend goed

    His mercy is for ever sure.    
    Die ons in vrede wonen doet

    His truth at all times firmly stood      
    Zijn goedheid is als morgendauw;   
and shall from age to age endure.   
elk nieuw geslacht ervaart Zijn Trouw.

KIES uw taal – het koor zingt Engels

Zegen

Tijdens uitlopen (recession) God onze Vader, trek met ons mee