Datum 13 augustus 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: de kerk in Noord-Ghana
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

VOORBEREIDING

zingen ‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’

stil gebed

bemoediging en groet

zingen lied 243: 1, 2, 3, 6 en 7

zingen kyrie op liederenblad

zingen gloria op liederenblad

RONDOM HET WOORD

gebed

zingen lied ‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam’

gedicht

zingen ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

schriftlezing psalm 98

zingen lied psalm 146: 1, 2 en 3

schriftlezing Handelingen 16: 19 t/m 26

zingen lied 801: 1, 2, 5, 6 en 7

zingen lied 747: 1, 6 en 8

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 608: 1 en 3

zingen lied 467: 1 en 4 (Liedboek voor de kerken, ‘O eeuwge Vader, sterk in macht’)

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

zingen lied 1006

zingen lied 913

inzameling van de gaven

zingen lied 416

uitzending en zegen

*********************************

Liederenblad:

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij


Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ‘t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.
.

Lichtstad met uw paarlen poorten wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem
Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem