Datum 12 december 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. J.J. Esveldt
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Koster: Rudi Ruitenbeek

Organist: Erik van Veelen

M.m.v.: Revelation: Janiek Brouwer en Paul van Heeringen

Lector: Arjen Korevaar

Ouderling: Alex Feijen

Diaken: Dick Bonestroo

Voorganger: Jan Esveldt

Voor de dienst zingt Revelation: Opwekking 599 – ‘Kom tot de Vader’

Moment stilte en welkomstwoorden door ouderling

Lied: Psalm 100 : 1 en 2

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en nooit loslaat het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede

     van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer

     in gemeenschap met de heilige Geest.

A: Amen.

Inleiding op de dienst

Gebed

Dooplied: ‘Meer dan een wonder’ – via beamer: alleen zonder beelden

DE DOOP:

Onderwijzing:

Voorstellen van de geloofsleerling en de dopelingen

Lied: de kinderen zingen: ‘Jezus is de goede Herder’

            Jezus is de goede herder,
            Jezus Hij is overal,
            Jezus is de goede herder,
            brengt mij veilig naar de stal.

            Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
            als je bang in ‘t donker bent,
            denk dan eens al die schapen
            die de Heer bij name kent.

Allen: Jezus is de goede herder,
            Jezus Hij is overal,
            Jezus is de goede herder,
            brengt mij veilig naar de stal.

Doopgedachtenis en belijdenis

Doopgebed

Belijdenis: afwending en toewending

Zingen lied 340b  ‘Geloofsbelijdenis

Geloften

Gemeente, wilt u naam van belijdend lid naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof

en wilt u hem helpen Christus na te volgen?

g: Ja, dat willen wij.

…… wil je je aandeel hebben      in de gemeenschap die samengeroepen is

rond de Schriften en de Tafel met lofzang en gebed;

en wil je je ontfermen over elke levende ziel die God tot je zendt?

……     Ja, dat wil ik.

voorganger

                        wil je zo je doop beamen en je geloof belijden?

……     Ja, dat wil ik.

Handoplegging

Laat ons bidden. … gebedsstilte …

De voorganger tekent een kruis op zijn voorhoofd

…., je bent een kind van God,

getekend + met het kruis van Christus.

…..      Amen.

            Wees gezegend met de gave van de heilige Geest. 

…….    Amen.

‘Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.’ –                                          Spreuken 9 vers 10

Zingen: Doop van Sela

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Kinderen worden naar voren geroepen, water wordt in het doopvont gegoten          

elk stel met dopeling(en) en broertje / zusje naar voren.

‘Ik doop je in Naam van de Vader,

 en van de Zoon; en van de Heilige Geest

DOOP

Geloften van doopouders

voorganger: Een glazen druppel …

Doopvraag aan de gemeente

Willen jullie deze kinderen ontvangen in jullie midden

om hen in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente

opdat zij hun doop zullen leren beamen?

g: Ja, dat willen wij.

Gedicht

Lied:  ‘De kracht van uw liefde’

Heer ik kom tot U

Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.

En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Bijdrage Kindernevendienst ‘Wie is de belangrijkste?’

Projectlied wordt begeleid door Revelation

Schriftlezing: Marcus 9 : 33 t/m 37 – Arjen Korevaar

Lied: 834: 1, 2, 3

Overweging

Lied 433 : 1, 2 en 5

(eventuele afkondiging geboorte).       (eventuele afkondiging overlijden)

Gebeden

Mededelingen   (collecte bij de uitgang)

Zingen: Lied 416 : 1 en 2

Revelation zingt: Zegenbede: ‘De Heer is voor ons‘

Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.