Datum 12 september 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Predikanten PG Barneveld
1e collecte ZWO/Kerk in Actie collecte 12 september 2021 – De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Eerste dienst / ingebruikname Emmauskerk 

De gemeente verzamelt zich op een bepaalde plaats buiten het in gebruik te nemen kerkgebouw

AANVANG BUITEN

groet EN  bemoediging    (door Atzo)

     In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

     Amen.

     Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

     en van Jezus Christus, de Heer.

     Amen.

     Onze hulp is in de naam van de Heer,

     die hemel en aarde gemaakt heeft,                       

     die trouw houdt tot in eeuwigheid                        

     en niet laat varen het werk van zijn handen.

inleidend woord

Voorganger (Atzo)

     Wij zijn hier bijeengekomen om ons nieuwe kerkgebouw

     In te wijden. Voor God en in zijn naam voor deze wereld,

     Hij is een God die wil wonen bij mensen –

     Kom, laten we met blijdschap opgaan

     naar het huis van de HEER.

     Hij is onze God, Hij is onze helper.

     Gelukkig de mensen die kracht vinden bij Hem.

     Hij is voor ons de God van de hemelse machten. 

     Steeds krachtiger gaan zij voort

     om in Sion voor Hem te verschijnen.

overdracht van de sleutel

voorzitter van het college van kerkrentmeesters (Wim Broekhuizen)

     Dit is het huis van onze God.

     Treed hier binnen met een lofzang.

     Breng Hem hulde, prijs zijn naam.

     De HEER is goed,

     zijn liefde duurt eeuwig,

     zijn trouw van geslacht op geslacht.

De voorzitter van het college van kerkrentmeesters overhandigt de sleutel van het kerkgebouw aan de voorzitter van de kerkenraad (Eppie Fokkema)          

     Wim Broekhuizen:

     namens het college van kerkrentmeesters

     vraag ik aan u als voorzitter van de kerkenraad

     de sleutel van deze kerk aan te nemen,

     zodat dit gebouw een kerk mag zijn

     tot eer van God en tot dienst aan de wereld.

voorzitter van de kerkenraad, Eppie Fokkema

     namens de kerkenraad mag ik deze sleutel aannemen met dank en vreugde.

     Wij bidden dat Gods lof in dit huis zal klinken

     En dat het een thuis mag zijn voor iedereen.

voorganger tot de gemeente

     Met welke naam zal deze kerk genoemd worden?

Oudste en jong gemeentelid

     Deze kerk zal Emmaüskerk worden genoemd!

         naambord wordt onthuld

Voorganger (Atzo)

     laten we bidden.

            … gebedsstilte …

      Heer Jezus Christus,

      U bent het begin en het einde van alle dingen,

      de eerste en de laatste, de alfa en de omega.

      U heeft de sleutel van het huis van David;

      wat U opent, zal niemand sluiten

      en wat U sluit, zal niemand openen.

      Daarom bidden wij U:

      zegen ons en allen die U toebehoren,

      en geef dat dit huis, dat wij nu binnengaan,

      voor altijd gevuld mag zijn met uw aanwezigheid

      tot lof en eer van uw heilige naam,

      vandaag en alle dagen.

     Amen.

intrede

De gemeente zingt Lied 675: 1 (Geest van hierboven).
De voorzitter van de kerkenraad opent de deuren van het kerkgebouw

Voorganger (Atzo)

     Jezus zegt: ‘Ik ben de deur; wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden.’    

De gemeente treedt achter haar voorganger en de dienstdoende kerkenraadsleden het kerkgebouw binnen en gaat zitten

AANVANG BINNEN, toewijding liturgisch centrum

(door Atzo, Philip en anderen)

De leden van de kerkenraad, die verder geen bijzondere taken meer behoeven te verrichten, en de leden van het college van kerkrentmeesters nemen hun plaatsen in het midden van de gemeente. De voorgangers, de dienstdoende ouderlingen en diakenen en degenen die liturgische voorwerpen meedragen, begeven zich naar het liturgische centrum.

bij het naar binnengaan zingt Revelation:

Opw 797      Breng ons samen 

Een diaken (Rob Schut) zet de paaskaars op de kandelaar en zegt

     D: De Heer is opgestaan.

     A: Hij is waarlijk opgestaan.                                  

     D: Zijn licht schijnt in de duisternis                        

     A: tot vrede voor iedereen.

     D: Wij zijn allemaal kinderen van het licht.

     A: Aan nacht en duisternis behoren wij niet toe.

Voorganger (Philip)

Wij bidden:

Heer, uw Licht verdrijft het donker

Uw Licht wijst ons de weg naar het beloofde land, naar uw Koninkrijk

Wij bidden u: Zegen ons met uw licht zodat wij uw liefde zien en uw nabijheid ervaren.

Door Jezus onze Heer

A: Amen

Lied 834: 1,3

toewijding van de doopvont

Ouderling (Herman Broekhuizen)

     Uit het water van de oervloed

     heeft God de aarde aan het licht gebracht.

     Door het water van de zee

     is Hij zijn volk voorgegaan

     op weg naar het land van belofte.

     Hij deed zijn aangezicht over hen lichten,

     een wolkkolom overdag,

     een vuurzuil in de nacht.

     Bij de doop in het water van de Jordaan

     heeft Hij Jezus gezalfd met de heilige Geest.

     In het water van de doop

     worden wij met Hem begraven,

     zodat ook wij,

     zoals Hij uit de doden is opgewekt

     door de liefde van de Vader,

     zullen wandelen in nieuw leven.

     Zo zijn wij zijn kinderen en zijn gemeente:

 levende stenen.

Er wordt water in de doopvont gegoten

Voorganger (Atzo)

     Wij bidden:

     … gebedsstilte …

     Eeuwige God, Schepper van leven en licht,

     nooit zult U uw verbond verbreken,                      

     eeuwig duren uw liefde en trouw.

     Wij bidden U:

     zegen deze doopvont,

     zodat allen die hier gedoopt zullen worden

     of hun doop zullen gedenken,

     met Christus verbonden mogen zijn.

     Geef dat zij elke dag opnieuw mogen opstaan

     en leven in het licht van Christus,

     met waar geloof, goede hoop en vurige liefde,

     uw toekomst tegemoet.

     Door Jezus Christus, onze Heer.

     Amen.

lied over de doop: Lied 350: 1,2

Toewijding van de tafel (en het liturgisch centrum als geheel)

Voorganger 1 (Philip)

Op deze plaats en achter deze tafel zal de liturgie gevierd worden.

Wij zullen hier God onze gebeden offeren en onze dank opdragen.

Hier zullen wij mensen zegenen en toewijden.

Hier zullen we de sacramenten vieren.

Wij zullen afscheid nemen van geliefden en zullen ons richten tot God, de Eeuwige.

Voorganger 2 (Atzo)

Wij bidden:

Eeuwige God, u wilt u verbinden aan mensen.

U luistert naar onze gebeden,

u spreekt tot ons woorden van liefde en trouw.

zegen deze plaats zodat wij uw licht hier mogen vinden

zodat wij uw trouw mogen ervaren.

Zegen allen die achter deze tafel voorgaan in de dienst aan U

Zodat ieder de weg mag vinden naar uw koninkrijk.

Amen

Lied 969: 2,3 

      TOEWIJDING VAN HET AVONDMAALSSTEL

beker: Meta v.d. Kieft

schaal: Dick Bonestroo,

kan: Marjan Nikkels

Diaken (1 van de drie genoemde):

Christus nodigt ons aan zijn tafel

Hij gaat ons voor in het breken van het brood

en het schenken en zegenen van de wijn.

In brood en wijn herkennen wij zijn leven:

Zijn leven door de dood heen.

Zijn leven en opstanding waardoor wij hoop vinden voor vandaag

Zijn leven en opstanding waardoor wij toekomst hebben

in eeuwigheid.

Als wij zullen eten van het brood en drinken uit deze beker

Verkondigen wij de dood en opstanding van de Heer

Totdat Hij komt.

Voorganger (Atzo)

Laten wij bidden:

Eeuwige God, U voedt ons met brood en wijn, de gaven uit uw hand.

U geeft ons uw leven en uw toekomst

Wij bidden U:

Zegen deze beker en deze schaal

zodat allen die hiervan zullen eten

en hieruit zullen drinken

gevoed zullen worden met uw leven

zodat ieder getroost mag worden

en kracht mag vinden om mens te zijn in uw naam.

AMEN

opwekking 795   Uw vrede vult dit huis

toewijding van het orgel

cantor-organist (Astrid)

     C. Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied,

     A. roem Hem te midden van zijn getrouwen.      

     C. Hoe goed is het te zingen voor onze God,

     A. hoe heerlijk Hem onze lof te brengen.            

     C. Laten wij bezingen de wegen van de HEER,

     A. want groot is zijn majesteit.                             

voorganger (Philip)

     wij bidden:

     … gebedsstilte …

     God van onze vreugde,

     U heeft ons zelf uw Adem ingeblazen,

     zodat wij zouden leven tot eer van uw Naam.

     U heeft ons een stem gegeven,

     zodat wij die zouden verheffen tot uw lof.

     Wij bidden U:

     zegen + dit orgel/instrument en hen die het bespelen.

     Geef dat wij op de klanken van zijn muziek

     U met vreugde zullen loven en eren

     en ons verheugen over de schoonheid

     van alles wat U hebt gemaakt.

     Door Jezus Christus, onze Heer.

     Amen. 

De organist zet in met een voorspel van lied 98a, daarna gezamenlijk zingen:

Lied 98a (1-stemmig)

toewijding van de lezenaar

Ouderling (Gert Versteeg)

     O. HEER, voor eeuwig staat uw woord vast in de hemel.

     A. Uw trouw duurt van geslacht op geslacht.        

     O. Als uw woorden opengaan, is er licht.

     A. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.

     O. Uw woord is een lamp voor onze voet

     A. ja, het is een licht op ons pad.

Een ouderling (Gert) reikt de voorganger de bijbel aan, die hem vervolgens op de lezenaar legt.

Voorganger (Atzo)

     Wij bidden:

     … gebedsstilte …

     Heilige God,

     in den beginne heeft U uw Woord gesproken

     en alles kwam tot leven.

     Toen uw volk rondzwierf in de woestijn,

     Heeft U aan Mozes uw geboden gegeven

     en uw volk richting gewezen naar een toekomst van vrede.

     Eenmaal teruggekeerd uit de ballingschap,

     heeft de priester Ezra het boek geopend

     en werd heel het volk tot tranen bewogen.

     En toen Jezus in de synagoge kwam,

     heeft Hij het profetenwoord gelezen,

     dat in Hem tot vervulling komt.

     Daarom bidden wij U:

     zegen + allen die op deze plaats de Schriften verkondigen

     en geef dat allen die uw Woord horen

     het mogen bewaren in hun hart.

     Laat het als zaad ontkiemen en groeien

     en vrucht dragen menigvoud,

     ja, laat komen uw koninkrijk

     nu en alle dagen

     tot Hij zal wederkomen in heerlijkheid:

     Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

     Amen.

lied 313: 1,5

TOEWIJDING VAN DE GEDENKHOEKEN,

GEDACHTENISHOEK VAN DE OVERLEDENEN

DOOPHOEK

Voorganger 1 (Philip, staande bij de gedachtenishoek van de overledenen)

Een plaats om te gedenken, hen die ons zijn voorgegaan in de dood.

Een plaats om stil te staan en ons hun namen te herinneren.

Een plaats om te geloven dat hun naam is geschreven in de palm van Gods hand

Een plaats om te vertrouwen dat zij gedragen zijn door Gods eeuwige liefde

Voorganger 2 (Atzo, staande bij de nieuwe doophoek)

Een nieuwe plaats waar wij Gods verbond gedenken

Allen die zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Kinderen en ouderen die gewassen zijn met het water dat leven geeft.

Voor hen een waterdruppel met hun naam erop

om ons te herinneren dat herboren zijn uit Gods Geest.

Voorganger 1 (Philip)

Wij bidden:

O God van alle geslachten, God die leven geeft en het leven weer tot zich neemt.

God van leven, door de dood heen.

Wij bidden U: zegen deze plaatsen van gedenken.

Dat zij ons hoop en troost mogen geven in vreugdevolle en droevige momenten en

dat zij er telkens aan herinneren dat U onze naam kent, in eeuwigheid.

AMEN

Zingen: lied 351: 1  [[zo mogelijk door koortje]]

Als afsluiting van het toewijdingsgedeelte zingen we nogmaals lied 98a, maar nu in canon

TOT ZOVER HET INWIJDINGSGEDEELTE

HIERNA GAAT DE DIENST VERDER ALS GEBRUIKELIJK

De Heilige Schrift

(door Adriaan)

Gebed bij het openen van de schrift

kindermoment OVER DE LITURGISCHE KLEURENBANNER

evangelielEZING Lucas 24: 28-35 (vertaling huub oosterhuis)

KINDERLIED      Hij kan zomaar naast je lopen    lied van Rikkert Zuiderveld [Astrid zoekt 2 jongeren die het zingen]

preEK       ORGELSPEL

Locus iste    Bruckner    DOOR KOORTJE O.L.V. ASTRID  

het slot van de dienst

(door Jan)

EVENTUELE MEDEDELINGEN; bloemenbestemmingen

ter opening van de gebeden zingt revelation: Opwekking 815 – Vul dit huis met Uw glorie 

eventuele overlijdensafkondigingen en steentjesplaatsing

gebed

slotlied lied 425

GEZONGEN ZEGEN VAN Chilcott  DOOR KOORTJE O.L.V. ASTRID (begeleid door Adriaan)

Allen staan

orgelspel

–  –  –

predikanten buiten al in toga

bij ingang binnenkomst:  te beschrijven naamstickers uit te delen; pennen erbij   ambtsdragers delen uit.

lied buiten te zingen: Geest van hierboven: 1     moet geprint worden.  Wie regelt dit?

kerkrentmeesters vragen onhullen van naambord mogelijk te maken (Atzo vraagt hun het)

Adriaan regelt 2 figuren die aan het begin bij het binnentreden van de kerk de 2 Emmaüsgangers zijn; zij zijn de 2 figuren die de vorige dag (zaterdag) ontbraken bij de vossenjacht. In een korte sketch melden zij ons vol enthousiasme dat Jezus is opgestaan.

na afloop: koffie/thee/liomonade met iets lekkers erbij.

 – – –

Opwekking 797 –  Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,                                                                   

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest                                                      

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

REFREIN

Breng ons samen, één in uw naam.                             

Ieder is welkom hier binnen te gaan.                                                     

Samen, één door de Geest; verbonden in liefde,          

die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,                                

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.                                  

Ieder is welkom hier binnen te gaan.                                                     

Samen, één door de Geest; verbonden in liefde,

die U aan ons geeft.

BRIDGE

Wij belijden één geloof en één Heer;                                     

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.                           2x

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!                                                                               

Breng ons samen, één in uw naam.                                  

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde….

Breng ons samen, één in uw naam.                                

Ieder is welkom hier binnen te gaan.                                                     

Samen, één door de Geest; verbonden in liefde,

die U aan ons geeft.

Opwekking 765 – Uw vrede vult dit huis

Uw vrede vult dit huis;                                                      

een glimp van heerlijkheid daalt in onze harten neer.          2x       

Vader, kom, omarm wie naar U verlangt.                                           

Uw Geest daalt op ons leven neer.                                  

En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding.

Uw Geest getuigt in ons.

REFREIN

Wij zingen; Abba, Vader, U bent hier bij ons.                            

Wij zijn Uw zoons en dochters                                                           

en Uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd;                                                                                 

één gemaakt met U, door het kruis dat ons verzoent.

Het hemelkoor verstilt, als uw zachte stem over onze levens zingt.

Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid.

Uw Geest getuigt in ons.

REFREIN

Wij zingen; Abba, Vader, U bent hier bij ons.                                

Wij zijn Uw zoons en dochters     

en Uw liefde laat ons nooit meer los.

Abba, Vader, U bent hier bij ons.                                                

Wij zijn Uw zoons en dochters     

Uw liefde laat ons nooit meer los.                                                          

Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie.                                          

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.                                                     2x

Want alles is door U en alles is tot U,                                              

openbaar aan ons Uw heerlijkheid.                                                 

Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie.                                          

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.                            

Want alles is door U en alles is tot U,                                  

openbaar aan ons Uw heerlijkheid.                         

Heilig, heilig, heilig is de Heer.                                                    2x  

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.                        

TUSSENSPEL

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.                                           

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie.                  

Vul dit huis met Uw aan-we-zig-heid.                                                

Want alles is door U en alles is tot U,                                                         

openbaar aan ons Uw heerlijkheid.                                                 

Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie.                  

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.                            

Want alles is door U en alles is tot U,  
openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Door de huidige lockdown maatregelen zijn de kerkdiensten alleen online te volgen, lees Coronamaatregelen en diensten alleen online voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.