Datum 12 maart 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


voor de viering: stilte; afbeelding ‘De aarde wordt doorgegeven’.

openingsvers cantorij + gemeente: Nu de avond valt…

avondlied: Lied 248 – De dag, door uwe gunst ontvangen

geloofsbelijdenis door voorganger + gemeente:   tekst zie onderaan

stilte

lector zegt:  Wij bidden ons psalmgebed.

aanhef psalmgebed  (cantorij + allen)  Haast U, o Heer, tot mijn hulp. Wees tot mijn redding gereed.

psalmgebed bij psalm 25

antifoon: Mijn oog is op de Heer gevestigd. Hij bevrijdt mijn voeten uit de valstrik.

Z: cpl. 7

L: vs. 15-22

Z: cpl. 10

stilte terwijl de antifoontekst geprojecteerd wordt

1e lezing:  Lucas 9: 22 – 25, 2e lezing:  Genesis 1: 9-13

korte overdenking

zingen: Lied 984: 1, 3, 6 – Gezegend die de wereld schept

stilte terwijl afbeelding geprojecteerd wordt           

instrumentale muziek

zingen: Lied 154b : 1, 5, 6, 9 – Heel de schepping, prijst de Heer

gebeden:  gezongen: adem ons open [tegelijk wierook aansteken]

avondgebed met gezongen acclamatie: Gij die onze gedachten raadt, ons bidden woordeloos verstaat, als Gij ons niet hoort, wie dan wel?

gezongen Onze Vader:  Lied 371 – Onze Vader in de hemel

slotlied Lied 558 – Jezus, om uw lijden groot

slotwoorden voorganger:  

Schepper van hemel en aarde, wij danken U omdat Gij ons beschermt en behoedt. Verhoor ons bidden en geef wat goed voor ons is: liefde voor mensen, opdat wij aan hen recht verschaffen en vertrouwen in Hem die ons uw naam bekend maakt, Jezus, onze broeder, vandaag en tot het einde van onze dagen.

zegenlied: De Heer is vóór ons

stilte bij het verlaten van de kerk

Geloofsbelijdenis   (Sölle)

Ik geloof in Gods goede schepping

De aarde, ze is heilig,

gisteren, vandaag en morgen.

Beschadig haar niet! Ze is niet van jou! Van geen van ons!

Ze is niet ons eigendom, zoals iets dat je koopt, gebruikt en weggooit. Ze is van iemand anders.

Wat kunnen we over God weten zonder haar, onze Moeder erbij te betrekken?

Hoe kunnen we over God spreken zonder de bloemen die God loven, zonder de wind en het water die in hun geruis over Hem vertellen?

Hoe kunnen we God liefhebben zonder van onze moeder te leren

hoe we moeten beschermen en bewaren?

Ik geloof in Gods goede schepping – de aarde.

Ze is er voor iedereen, niet alleen voor de rijken.

Ze is heilig, ieder blaadje, de zee en het land, het licht en de duisternis, geboorte en dood.

Iedereen zingt het lied van de aarde.

Laten we geen dag leven zonder aan haar te denken.

We willen haar getijden vasthouden en haar geluk laten stralen.

Haar beschermen tegen hebzucht en overheersing.

Omdat ze heilig is, worden we vrij van hebzucht.

Omdat ze heilig is, leren we te genezen.

Ik geloof in Gods goede schepping – de aarde.

Ze is heilig. Gisteren, vandaag en morgen. Amen.