Datum 10 januari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Bevestiging en intrede ds. A. Plantinga
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Orde van Dienst

orgelmuziek

gedicht als verwelkoming door ouderling van dienst, Arie Esser

drempelgebed door Jan Esveldt

lied    psalm 100 B  meerstemmig

kyriegebed door Philip Spaa

gesproken beantwoording:

KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON, KYRIE ELEISON.

glorialied: lied 305   

presentatie; woord vanuit de beroepingscommissie door Irna Hoiting

bevestiging van Adriaan Plantinga door Atzo Nicolai

bevestigingstekst

Eenmaal ben je in het ambt van predikant bevestigd.

Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt

als enige regel van het geloof en dat je je wil verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.

Je hebt beloofd geheim te zullen houden

wat vertrouwelijk tot je is gekomen

en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu je je ambtswerk in deze gemeente zult voortzetten, vraag ik je daarom:

Geloof je dat je in deze verkiezing door deze gemeente

door God tot deze dienst bent geroepen?

En beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen

met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Eeuwige op je weg brengt?

Ja, van harte! Daartoe helpe mij God

voorganger:

God, onze hemelse Vader, die jou tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve je de genade,

dat je daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. Amen

Gezongen gebed:

De vrede van Christus uit Hoop van alle Volken nr 79 zie onderaan, begeleid door Adriaan

La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Resucitado.

La paz del Señor a ti y a mi, a todos al canzará.

vertaling: De vrede van Christus, de vrede van Christus, de vrede van de Opgestane.

De vrede van Christus voor jou en voor mij,

die zal allen bereiken.

zegen

God geve je zijn heilige Geest

tot vervulling van het ambt van predikant en Hij zegene je werk.

Moge de liefde en de vreugde je nooit ontbreken! Amen.

aanvaarding van de gemeente

Gemeente van Christus:

Wilt u Adriaan Plantinga

van harte in uw midden aanvaarden als uw voorganger,

helpen en terzijde staan en in uw gebeden blijven gedenken?

Belooft u met hem de weg ten leven te gaan

vanuit de hoop die in ons is?

JA, DAT BELOVEN WIJ!

Laat dan liefdetaal onze taal zijn; luister naar het lied van liefde en verlangen uit Hooglied.

I sat down under his shadow  (Edward Bairstow)         

I sat down under His shadow, sat down with great delight;

his fruit was sweet unto my taste, and pleasant to my sight.

He brought me to the banqueting house,

and his banner over me was love.

Ik zat onder zijn schaduw, zat neer in grote verrukking;

zijn fruit was zoet om te proeven en aantrekkelijk om te zien.

Hij bracht mij naar het wijnhuis en zijn schild over mij was liefde.

vredegroet

Adriaan Plantinga en de gemeente wisselen de vredegroet

v   De Heer zij met u!

a   EN MET UWEN GEEST!

verhaal voor kleine en grote oren

Jesaja 55: 1-11 gelezen door Jiska Versteeg

1Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.  2Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt? Luistert aandachtig naar mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs.  3Neigt uw oor en komt naar mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen.  

4Zie, hem had Ik tot getuige voor de volkeren aangesteld, tot vorst en gebieder over de naties.  5Zie, zo komt nu een volk, dat gij niet kent, naar u toe, en een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van de ENE, uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u glans heeft gegeven.  

6Zoekt de ENE, nu hij te vinden is, roept hem aan: Hij is nabij,  7De zondaar moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren naar de ENE, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers rijkelijk vergeeft. 


8Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van de ENE,  9want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.  

10Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter;  

11zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe ik het heb gezonden.

Markus 1: 1-11 (gelezen door Adriaan)

1Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.  2Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen;  3een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,  4zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden.  5Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.  6Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing.  7Hij predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.  8Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de heilige Geest.’ 


9In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.  10En op hetzelfde ogenblik dat hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.  11En er kwam een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde; in jou  heb ik welbehagen.’ 

lied 527: 1, 2, 5   (2 en 5 meerstemmig)  Uit uw hemel zonder grenzen

overdenking

muziek: zang: Wohlan allen die durstig seid. (F. Mendelssohn uit de Elias) begeleid door Adriaan

Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt

her zum Wasser, kommt her zu ihm!

Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt

Her zu ihm und neigt euer Ohr, und

kommt zu ihm, so wird eure Seele leben.

Welaan, jullie allen die dorstig zijn, kom hierheen naar het water, kom hier naar hem!

Welaan, jullie allen die dorstig zijn, kom hier naar hem en neig je oor, en

kom tot hem, dan zal je ziel leven. (naar Jesaja 55)

OVER DE FOTO’S   EN  EEN ENKEL WOORD OVER MUZIEK VOOR SAX EN PIANO

instrumentale muziek: Nice work if you can get it van George Gershwin (saxofoon en piano; Jacko en Adriaan); onderwijl is de fotoserie te zien   

mededelingen (bloemen)   PLUS OVERLIJDENSAFKONDIGING;  

ARIE BRENGT DE STEEN NAAR DE GEDACHTENISTAFEL

dank- en voorbeden  (geopend door Atzo)

acclamatie bij de voorbeden:  333 Kom Geest van God maak alle harten open, dat Christus bij ons woning vindt.

stil gebed; Onze Vader

slotlied    Nu wij uiteengaan, nr 423  

zegen, afgesloten zingend: God be in my head  (Daniel Rouwkema)    

God be in my head, and in my understanding;
God be in mine eyes, and in my looking;
God be in my mouth, and in my speaking;
God be in my heart, and in my thinking;
God be at mine end, and at my departing.

vertaling:

God, wees in mijn hoofd en in mijn verstand;

God, wees in mijn ogen en in mijn kijken;

God, wees in mijn mond en in mijn spreken;

God, wees in mijn hart en in mijn denken;

God, wees bij mijn einde en bij mijn vertrek.

(naar een oud Engels gebed)

moment van toespreken

collectes voor: HOOP, K, LC (werkgroep Hoop, werk van en aan de kerk, Liturgisch Centrum)

orgelspel

medewerkenden:

predikanten: Atzo Nicolai, Philip Spaa, Jan Esveldt, Adriaan Plantinga

Arie Esser, ouderling

Jiska Versteeg,  lector

Jacko van der Meer, saxofonist

Margreet Rietveld, sopraan

Astrid Krause, alt

Falco van Loon, tenor

Bram Trouwborst, bas 

organist: Alex Feijen 

koster: Dick van Engelenburg

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees U bent weer welkom in de dienst voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.