Datum 8 april 2023
Aanvang 22:00
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconie
2e collecte EIgen kerkelijk werk


stilte: men komt in stilte binnen

gedicht van Leo Rakhorst, door hemzelf gelezen
Stille Zaterdag.

  Zij zat daar stil , en keek
  Vol hoop en twijfels , en het leek
  Of ze vanuit , een kille grot
  Opzoek was naar haar sterke God
  Die gisteren aan`t kruis bezweek.

    Zij zat daar stil , en keek
    Waar kleur en licht zelfs duister leek
    Het kruis was leeg 
    De meute , was tevree en zweeg
    `t Was een git zwarte lijdensweek. 

  Zij zat daar stil , en keek
  Er was niets meer , zoals het leek
  Want voordat jij , wat om Hem gaf
  Droeg Hij jouw schuld , tot in het graf
   En liet ons nooit meer in de steek.

  Zij zat daar stil, en keek.

zingen lied 247: 1 en 3

Mare Waarom zijn wij hier in het donker van de nacht?
stem 2 Omdat wij in de nacht tot rust komen van het gejaag overdag.
Omdat in het duister ons oog gescherpt wordt
en wij kunnen zien…zien op het kruis.
Isa Waarom is deze kerk zo donker?
stem 2 Omdat uit het duister het licht nog moet komen,
zoals uit slavernij de vrijheid komt,
zoals uit de dood het leven komt.
Mare Wanneer zal het licht dan komen?
stem 2 Zodra wij gehoord hebben wie het licht is op onze
weg, zodra wij zijn vuur hebben gezien in ons midden.
Wees dan stil en luister.

LOF VAN HET LICHT

De eerste drie regels, met herhalingen, worden door de zanggroep gezongen. Aan het eind van regel 3 (bij ‘uw licht is opgegaan!’) komen de diakenen en andere ambtsdragers binnen met de brandende kaars.

Op de drempel zingt zij (met orgelondersteuning)

diaken:  ‘Licht van Christus’

allen: ‘Heer, wij danken U’.

diakenen lopen tot voor bij het liturgisch centrum en Marjan zingt (met orgelondersteuning en een toon hoger) opnieuw

diaken:  ‘Licht van Christus’

allen: ‘Heer, wij danken U’.

Daarna lopen de diaken naar de kaarsstandaard en daar zingt Marjan voor de derde keer (toon hoger en met orgel erbij)

diaken:  ‘Licht van Christus’

allen: ‘Heer, wij danken U’.

de kaars wordt op de standaard gezet

[Vanaf dit moment verspreiden de ambtsdragers en enkele anderen het licht met hulpkaarsjes door het aan de aanwezigen aan te reiken. Onderwijl improviseert Erik op de vleugel.]

groet en bemoediging

v. Laat de Heer met u zijn!
a. JA, EN MET U!
v. Laat het licht van deze kaarsen weerspiegelen in uw ogen.
Laat het licht van deze wereld weerschijn vinden in uw hart,
in uw verstand, in uw gelaat en in de schaduwen van uw bestaan
– overstraald, overtuigd door het levende licht dat Jezus heet, zeggen wij:
a. ONZE HULP IS VAN DE HEER VAN HEMEL EN AARDE,
DE EERSTE EN DE LAATSTE EN DE LEVENDE,
VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

wij geven het licht van de Paaskaars aan elkaar door tijdens pianospel van Erik

stolawissel van paars naar wit met hulp van de diakenen

Isa Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Waarom luisteren wij naar wat we al wisten
en waarom gaan we terug naar het begin?
stem 2 Om niet te vergeten wie we zijn,
om te horen dat wij mensen zijn,
geroepen uit het donker naar het licht.
Mare Wat maakt deze nacht zo apart?
stem 2 Dit is de nacht van het gedenken.
Dit is de nacht waarin God de dood heeft doodverklaard.
Dit is de nacht waarin de machteloosheid is doorbroken
en de Mensenzoon als eerste de banden van de dood heeft losgemaakt.
Het leven had geen zin als wij niet konden hopen op ‘deze wereld omgekeerd’,
als niet het licht van Gods aanschijn over ons was opgegaan.
Maar nu mogen wij in Gods licht leven.
Om deze nacht gaat het op de hele aarde, nu en voor altijd!
Moge dan het licht wat God zelf heeft ontstoken
nooit verkwijnen in ons midden;
moge het ons de weg wijzen naar Pasen;
en moge het onszelf maken tot licht voor deze wereld,
een wereld waar nog zoveel duister is.
Moge dat licht schijnen, omwille van Jezus Christus,
opgaan als de morgenster.

zingen staande gezongen lied 600 Licht ontloken aan het donker (alle verzen)

Wij geven onze kaarsen een plekje en gaan zitten, ondertussen bespeelt Erik het klavier.

BEGINNEND BIJ WET EN PROFETEN: DE LEZINGEN

Isa                  Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?

stem 2:          Dit is de nacht waarin wij gedenken

                      dat hemel en aarde zijn geschapen

                      en wij zijn geroepen uit het duister in het licht.

1e lezing: Genesis 1: 1 – 5,  2: 1 – 3   

zingen lied 513: 1,2,4  God heeft het eerste woord

Mare                           Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?

stem 2:                      Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God zijn volk                                                                                   bevrijd heeft uit de slavernij en door water en woestijn                                                                      geleidde naar het land van de belofte.

2e lezing: Exodus 14: 21 – 31

zingen: lied 605: 1, 2 en 5

Isa                  Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?

stem 2:           Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God zijn volk doet opstaan uit de dood en het bijeenbrengt van de einden der aarde.

3e lezing: Ezechiël 37: 1 -14 

zingen: lied 610: 1,2,3,4

Mare      Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?

stem 2:  Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God zijn profeet in het holst van de zee bewaart en grond onder de voeten geeft aan de overkant van het water.

4e lezing Jona 2: 3 – 10 

lied: uit de diepte roep ik tot U 

1e x zanggroep; 2e keer allen; 3e keer allen canonisch: zanggroep zet in als tweede groep]

allen gaan staan
evangelielezing: Lucas 24: 1 – 10

v. De Heer is waarlijk opgestaan!
g. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

zingen: lied 625

meditatiewoorden in de Paasnacht mede aan de hand van de liturgische schikking

DOOPGEDACHTENIS

onder orgelspel van psalm 42 draagt Jan Verbruggen samen met Isa en Mare water binnen en giet het in het doop¬vont

lezing: Romeinen 6: 3 – 8
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om,
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt,
een nieuw leven te leiden.
5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is
omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven:
we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven,
9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft.
De dood heeft geen macht meer over hem.

allen gaan staan
v. Gemeente van Christus,
in deze nacht willen wij gedenken dat wij door onze doop met Christus begraven zijn, opdat, zoals Christus is opgestaan uit de doden, ook wij een nieuw leven zouden ontvangen.
Wij zijn geroepen:
* om een leven te leiden zoals God dat bedoeld heeft;
* om niet te aanvaarden dat wij alleen maar slachtoffers zijn van kwade machten die de wereld willen beheersen;

 • om ons te verzetten tegen die krachten die bij onszelf opkomen die ertoe leiden, dat niet God maar het kwaad regeert.
  Zo zijn wij geroepen: om steeds de oude mens achter ons te laten en te leven als kinderen van het Licht.
  In onze doop hebben wij eenmaal het kwaad afgezworen
  en ons vertrouwen gesteld op God, door wie wij het nieuwe leven ontvangen.
  Laten wij daarom, nu de veertig dagen voorbij zijn, met vreugde onze doop vieren en vernieuwen, opdat wij niet vergeten waartoe wij bestaan.

Zo belijden wij:
v. Ik-zal-er-zijn is onze God, God over de goden,
Schepper van hemel en aarde, die ons de aarde heeft toevertrouwd;
Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle levenden.
a. DAT GELOOF IK
v. Zijn vrederijk is nabijgekomen in Jezus van Nazareth, de Gezalfde.
Hij roept ons Hem te volgen.
a. DAT GELOOF IK
v. De Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,
ons lokt met het visioen van een wereld waar het menselijk toegaat,
die mét ons gaat naar de toekomst.
a. DAT GELOOF IK

zingen gezang 686: 1 en 2

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

voorbeden  

hier wordt genoemd de tafel van het delen; collecte bij de uitgang is bestemd voor Kerk In Actie

zingen lied 386

nodiging

Dit is het huis van onze God en hier staat de Tafel van de verrezen Heer.
Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal dat Hij heeft ingesteld tot een teken van zijn liefde en genade

tafelgebed

v. Vrede met u allen,
a. VREDE OOK MET U
v. De harten omhoog
a. WIJ HEFFEN ZE OP
v. Laten wij danken de Eeuwige God,
a. HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
v. Wij prijzen U, reddende

God.gezongen tafelgebed:

Die naar menselijke gewoonte (Oosterhuis/Huijbers)
Die op de avond voor zijn dood brood gebroken heeft en aan zijn vrienden uitgedeeld en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit ter herinnering aan mij.
Die een beker wijn genomen, dankgebed en zegening gesproken heeft, die heeft gezegd:

Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit zo dikwijls u die drinkt ter herinnering aan mij…

Vader, wij bidden U met de woorden die Hij ons geleerd heeft: Onze Vader wij vormen samen een grote kring.
Komt en deelt in dit brood en deze wijn, gaven van zijn overvloed.

vredegroet wensen wij elkaar met een buiging en een glimlach

de gemeenschap van brood en wijn

Het lichaam van de Heer, het brood uit de hemel

Het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk

tijdens de communie klinkt instrumentale muziek: Frits en Ali Gombert spelen op piano en dwarsfluit een bewerking van het saxofoonconcert van Ronald Binge

gebed

Eeuwige God,

dit is de dag die Gij gemaakt hebt.

Wij danken U voor al uw goede gaven,

voor het brood en de wijn,

levenstekenen van de gestorven en opgestane Heer.

Geef dat wij, daardoor gesterkt,

groeien in geloof dat vreugde schept,

in hoop die leven doet,

in liefde die alle dood overwint. Amen.

WEGZENDING EN ZEGEN

lied 637: 1, 3, 4   O vlam van Pasen steek ons aan

Jezus is opgestaan.

Nu wij.

Wij moeten gaandeweg gaan de wegen van het leven,

opgewekt, maar ook als alles ons soms tegen staat.

Jezus wijst ons de weg!

Lichtend zal ons de Levende tot zegen zijn!

zegen, beantwoord met:

orgelmuziek