Datum 8 maart 2023
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. D. Atema
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Biddag is een dag die ons erbij bepaalt dat we het gebed broodnodig hebben. Een dag ook die ons als gemeente wil aanzetten tot gebed – voor gewas en arbeid, voor de intense nood in de wereld en voor zoveel meer. Over het grote belang van het gebed voor de christelijke gemeente schreef dr. K.H. Miskotte ooit prachtig in zijn boekje De weg van het gebed: ‘De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn.’

Hoor ons gebed,

woorden, gedachten,

vragen en dank,

Heer, neem het aan


Orde van Dienst


Welkom

Zingen : Zolang er mensen zijn op aarde, NLB 981 : 1,2,3,4,5

Stil gebed

Groet

Zingen: Aan U behoort, o Heer der Heren, NLB 978 :1,2,3,4

Inleiding

Zingen : Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt –
akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht –
hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt –
dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

tekst: André F. Troost melodie: lied 310 NLB
.

Lezen : Genesis 2 : 15 – 17

Zingen : Gij hebt, o Vader van het leven…NLB 823 : 1,2,4

1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk’lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ‘s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust’loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Lezen : Mattheus 6 : 19 – 34

Zingen : Zoek eerst het koninkrijk van God ( Geroepen om te zingen lied 105 )

Overdenking
Zingen : Wie zich door God alleen laat leiden, NLB 905 : 1,2,3,4
Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven
Slotlied : Mensen, wij zijn geroepen om te leven, NLB 827 : 1,2,3,4

Zegen :
Voorgangster zingt : Zegen ons Algoede…NLB 415 : 1,2
Allen : Amen, amen amen…NLB 415 : 3