Datum 5 december 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


voorganger Adriaan Plantinga

organist Ali de Boer

ouderling en lector Anneke Haanschoten

diaken Harnold Plat

koster Dick van Engelenburg

kindernevendienst Mirjam Bakker

zangers: Noa Wolswinkel, Emma Alewijnse, Dick Bonestroo, Gert Riezebos, Kees Wolswinkel, Leen Kool en Rien Kamphorst

orgelspel

welkom en tekst door ouderling van dienst

kaarsenversje bij het aansteken van de adventskaars door een kind

lied 80: 1,2

v             Onze hulp is in de Naam van de Heer

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             …

bij het thema van de dienst

kyriegebed

kyrielied 301 K  zanggroep is partij 1; gemeente is partij 2

kindermoment/projectverbeelding door kindernevendienstleiding

flimpje:   jij telt mee

gebed bij de opening van de Schrift

Lucas 1:26-55 (tekst zie onderaan document)   

Lucas 1: 46 B tot en met 55 klinkt als lied:

lied 157 a: 1 + 2 door Noa en Emma (met pianobegeleiding door Adriaan);  3 vrouwen (met orgel); 4 allen (met orgel)

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

overdenking

orgelspel: Ave Maria van Schubert

de kinderen komen terug tijdens het voorspel van onderstaand lied

lied 745: 1 + 2  zanggroep; 5  door allen     Zeemanslied

de kinderen vertellen zo mogelijk over hun project

mededelingen;    gratis  adventskaarten bij uitgang door ZWO groep uitgedeeld; 

collectebestemmingen: 1 diaconie     2   kerk;  expositie in de kerk

bloemengroet

eventuele overlijdensafkondiging

voorbeden, stil gebed, Onze Vader

slotlied: 442: 1,2  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

zegen

orgelspel

*******************************************

lezing:   zie hieronder

Lucas 1:26-56 

In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden

naar een stad van Galilea met de naam Nazaret,

naar een meisje nog maagd, dat was uitgehuwelijkt aan een man

met de naam Jozef, uit het huis van David.

De naam van het meisje was Maria.

Hij kwam bij haar binnen en sprak:

            Verheug je, jij begenadigde, de Heer is met jou.

Geschokt door dit woord,

vroeg zij zich af waarom zij zo werd begroet.

De engel sprak tot haar:

            Vrees niet, Maria,

            want jij hebt genade gevonden bij God.

            Zie, je zult ontvangen in je buik

            en je zult baren een zoon

            en je zult roepen zijn naam: ‘Jezus’

Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

En geven zal hem de Heer God: de troon van David, zijn vader;

en hij zal koning zijn over het huis van Jakob voor altijd en eeuwig

en aan zijn koninkrijk zal geen grens zijn en geen einde.

Maria sprak:

            Hoe zal dat gaan? –

            omdat ik met geen man gemeenschap heb.

De engel antwoordde haar en sprak:

            Heilige geest zal over jou komen,

            kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen.

            Daarom ook zal deze verwekte heilig worden genoemd en zoon van God.

En zie, Elisabet, je bloedverwante,

ook zij heeft een zoon ontvangen,  zij in haar ouderdom,

en die de roep had dat zij onvruchtbaar was –

dit is haar zesde maand al.

Want ‘bij God zal niets onmogelijk zijn, geen woord’.

Maria sprak:

            Hier ben ik, dienares van de Heer.

            Mij geschiede naar uw woord.

En de engel ging van haar heen.

Maria stond op, in die dagen,

zij haastte zich te gaan de bergen in

naar een stad van Juda.

Zij ging het huis van Zacharias binnen

en begroette Elisabet.

En het geschiedde

toen Elisabet de groet van Maria hoorde:

het kind sprong op in haar schoot

en vervuld werd Elisabet van heilige geest.

Zij verhief haar stem en riep:

            Gezegend jij onder de vrouwen,

            gezegend de vrucht van jouw schoot.

Waaraan dank ik dit

dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?

            Want zie, toen het geschiedde

            dat de stem van jouw begroeting in mijn oren klonk,

            toen sprong het kind op in mijn schoot, van vreugde.

            Gelukkig zij die vertrouwt

            dat de woorden in vervulling zullen gaan

            die tot haar gesproken zijn vanwege de Heer.

En Maria sprak:

lied 157 a: 1 + 2 solo met gitaar (of pianobegeleiding door Adriaan);  3 vrouwen (met orgel); 4 allen (met orgel)

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.